Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Kort fortalt

  • Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) danner grunnlaget for hvordan kommunen skal planlegge og prioritere hva som skal satses på og hvordan ressursene skal brukes.
  • LDIP skal vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendig i de neste 20 årene.

Planlegger investeringer for 20 år fremover

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) danner et viktig utgangspunkt for å planlegge og prioritere hva kommunen skal satse på og hvordan ressursene skal brukes.

Med krevende økonomiske rammevilkår og et høyt ambisjonsnivå for sosial og teknisk infrastruktur, er LDIP et godt grunnlag for prioritering av kommunens investeringer.

De første årene av LDIP danner grunnlag for Økonomi- og handlingsplan 2023-2026, og for kommunens omstillingsprogram Utvikling og bærekraft.

Hensikten med LDIP er å vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendig i de neste 20 årene for å møte endrede og økte behov for bygg og anlegg.

Kommunens første LDIP ble vedtatt i juni 2021, og en revidert versjon ble vedtatt i juni 2022. LDIP planlegges rullert hvert annet år.  

Les LDIP 2023-2042 (vedtatt i 2022)

Les LDIP 2022 - 2042 (vedtatt i 2021)

Behovsanalyser

Norske kommuner står foran store utfordringer i årene fremover som følge av globale og nasjonale trender, og dermed endringer i overføringer fra staten. Nordre Follo kommune reduserer de økonomiske rammene, og de aller fleste kommuner er i samme situasjon.

Behovsanalysene ble laget i 2021 og er en samlet gjennomgang av investeringsbehovene i kommunen vår. De viser at det er behov for flere nye omsorgsbygg, barnehager, skoler og idrettsanlegg i 20-årsperioden.

Prioriterer bygg som er nødvendige for lovpålagte tjenester

Kommunedirektørens vurdering er at bygg som er nødvendige for å sikre kommunens lovpålagte tjenester må ha høyest prioritet.

Denne gjennomgangen er viktig fordi den hjelper kommunen til å gjøre de riktige investeringene og bruke pengene der det er størst behov.

Når vi skal planlegge investeringer, som bygging av skoler, er det viktig å vite hva behovene vil være til neste år, om 5 år og 20 år, slik at vi bygger stort nok, men ikke bruker mer penger enn nødvendig ved å bygge for stort og/eller på feil sted.

Det er planlagt å lage nye behovsanalyser for skole, barnehager og helse og omsorg i 2024. 

Analyser laget i april 2021 

Behovsanalyse helse og omsorg.pdf

Behovsanalyse skole.pdf

Behovsanalyse barnehage.pdf

Behovsanalyse idrett.pdf

Hvorfor kan vi ikke bygge mer? 

Hvis vi bygger mange nye bygg, må vi ta opp store lån som betyr at mye av kommunens penger blir bundet opp til å betale renter og avdrag i mange år fremover. Da får vi tilsvarende mindre penger til tjenestene våre, som lærere, lekeapparater i barnehagene, sykepleiere og lignende.

Befolkningsutvikling 

Befolkningsutvikling i Nordre Follo kommune 2022-2042 (pdf)

Notatet inngår som en del av arbeidet med behovsanalyser for Nordre Follo kommune, og omtaler faktorer som kan påvirke befolkningsutviklingen frem mot 2042. Det skisseres også noen mulige strategiske valg for utviklingen av kommunen. 

Det bygger på tall fra Kommunens plan- og analysesystem (Kompas) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmål og svar om tertialrapport, LDIP og mål- og rammesak

Folkevalgte kan sende inn spørsmål til 1. tertialrapportering 2022, Rammesak 2023-2026 og LDIP 2023-2042.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her