Godkjenning av barnehager og skoler

Kort fortalt

Flere typer virksomheter skal godkjennes av miljørettet helsevern i kommunen:

 • alle offentlige og private barnehager, også familiebarnehager
 • åpne barnehager med åpningstid 20 timer eller mer i uken
 • private og offentlige grunnskoler 
 • private og offentlige videregående skoler
 • SFO og leksehjelpordninger i regi av skolen
 • noen barnepassvirksomheter og barneparker

Hva må dere søke om?

Virksomhetene godkjennes etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Søknad om godkjenning skal legges frem for kommunen når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring.  

Virksomheten må søke kommunen om godkjenning ved planlegging av:  

 • ny virksomhet, enten nytt bygg eller ny eier
 • nytt tilbygg til eksisterende virksomhet
 • renovering av eksisterende virksomhet
 • bruk av lokaler som ikke er godkjent
 • driftsmessige endringer
 • bruk av erstatningslokaler eller andre midlertidige lokaler

I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Det betyr i praksis at dere må redegjøre for alle bestemmelsene i forskriften.  

Søknadsprosess

Søknadsprosessen avhenger av hvilken type tiltak dere søker for. For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, foregår godkjenningen i to trinn:  

Trinn 1

Søknad om godkjenning skal legges frem for godkjenningsmyndigheten når tiltaket skal planlegges, senest samtidig med søknad om rammetillatelse til plan- og bygningsmyndigheten.

Søknaden vil utløse en tilbakemelding fra kommunen som plikter å veilede søker om hva som skal til for at godkjenning før oppstart kan gis.    

Trinn 2

Når tiltaket er oppført og før bygget er tatt i bruk, må søker sannsynliggjøre at planlagte driftsmessige forhold vil være i samsvar med forskriftens krav. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema Trinn 1  

Søknadsskjema Trinn 2

Lover og regler