Hva er miljørettet helsevern?

Kort fortalt

 • Kommunen har ansvar for å sikre et trygt og helsefremmende miljø.  
 • Arbeidet omfatter alt i miljøet som kan påvirke helsen. 
 • Vi fører tilsyn i barnehager, skoler, badeanlegg, solarier, tatoverings- og piercingsstudio, installasjoner som kan spre legionella med mer.
 • En del virksomheter er meldings- og godkjenningspliktige.

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan påvirke helsen:

 • Biologiske miljøfaktorer (f.eks. smitte som legionella og utbrudd)
 • Kjemiske miljøfaktorer (f.eks. kjemikalier som luftforurensning og forgiftninger)
 • Fysiske miljøfaktorer (f.eks. fysisk miljø som støy og radon)
 • Sosiale miljøfaktorer (f.eks. trivsel og psykososialt miljø)

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over miljøfaktorer som kan påvirke innbyggernes helse.
 • Føre tilsyn med kommunale og private virksomheter og miljøfaktorer.
 • Følge opp klager på dårlige boforhold og grovt uhygieniske forhold i utleieboliger og føre tilsyn med dette. Eksempler er fukt, radon, manglede vedlikehold etc. 
 • Behandle meldinger og søknad om godkjenning.
 • Gi råd og veiledning, bistå med helsediplomati og behandle helseklager fra innbyggerne knyttet til miljøforhold som for eksempel støy, stråling, smitte etc.
 • Bidra til at helsemessige hensyn blir ivaretatt i kommunens planer.

Miljørettet helsevern omfatter ikke  

Miljørettet helsevern omfatter ikke arbeidsplassen, som er regulert i arbeidsmiljøloven.

Bestemmelsene i miljørettet helsevern gjelder heller ikke miljømessige forhold i privatboliger og på fritidseiendommer.

Hvis forhold i boliger eller på fritidseiendommer påvirker omgivelsene, kan regelverket i folkehelseloven gjelde, særlig kapittel 3 om miljørettet helsevern. 

Myndighet og oppgaver

Myndighet og oppgaver knyttet til miljørettet helsevern er lagt til kommunen etter § 9 i kapittel 3 i folkehelseloven.

Kommunen kan delegere ansvar og oppgaver etter bestemmelsene i kommuneloven. I Nordre Follo kommune er virksomhet for Samfunnsmedisin delegert myndighet.

Kommuneoverlegen (medisinskfaglig rådgiver og smittevernansvarlig) kan utøve kommunens myndighet ved tidsnød etter § 27 b i folkehelseloven.

Kommuneoverlegen har hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap (samfunnsmedisinsk kompetanse). 

Virksomheter med meldingsplikt

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt på helsen, har virksomhetene nedenfor meldeplikt til kommunen:

 • Badeanlegg og boblebad
 • Asylmottak og hospitser
 • Slam - bruk av avløpsslam
 • Frisørsalonger
 • Hudpleie
 • Solarier
 • Undervisningslokaler og forsamlingslokaler o.l.
 • Campingplasser
 • Virksomheter som har kjøletårn, luftskrubbere eller lignende innretninger
 • Virksomheter som slipper ut avløpsvann  

Virksomheter må sende inn melding ved oppstart, renovering, tilbygg, midlertidige lokaler eller driftsmessige endringer.

Ta kontakt med samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no for å få tilsendt meldingsskjema.

Virksomheter med godkjenningsplikt

Noen typer virksomheter må ha godkjenning før oppstart. Kommunen gir samtykke på bakgrunn av opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenningen er ikke i seg selv et kvalitetsstempel på virksomheten.

Virksomhetene nedenfor må sende inn søknad om godkjenning før oppstart, ved renovering, tilbygg, midlertidige lokaler eller driftsmessige endringer.

 • Skoler
 • Barnehager
 • Tatoveringsvirksomheter
 • Piercingvirksomheter

Ta kontakt med samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no for å få tilsendt godkjenningsskjema.