Opplysningsplikt for virksomheter

Kort fortalt

  • Virksomheter skal på eget initiativ gi oss opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.
  • Det er den som er ansvarlig for en eiendom eller virksomhet, som har ansvaret for å gi opplysningene.

Hvis det er fare for helseskader, akutte skader eller ulykker i en barnehage, skole eller i et basseng der du har det overordnete ansvaret, har du plikt til å også si ifra til miljørettet helsevern.

Dette gjelder også nestenulykker, eller forhold som du ville ellers meldt til arbeidstilsynet. For barnehager, skoler og SFO er miljørettet helsevern å anse som «barnas arbeidstilsyn».

Eksempler på slike forhold er hvis det blir funnet mugg i veggen eller legionella i dusjer.

Det står om opplysningsplikten i folkehelseloven paragraf 12

Ansvarlig leder i virksomheten melder inn til: 
samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no