Radon

Kort fortalt

  • Alle boligeiere bør måle radon, med mindre du bor i tredje etasje over bakkenivå eller høyere.
  • Leier du ut bolig? Da må du måle radon.
  • Alle skoler og barnehager må måle radon.
  • Benytter du brønnvann? Da kan husholdningsvannet være en kilde til radon.

Når bør du måle?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Gassen er helsefarlig når den siver inn i huset, og øker blant annet risikoen for lungekreft.

Det er umulig å forutsi om din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle.

Alle boligeiere bør måle radon, med mindre du bor i tredje etasje over bakkenivå eller høyere. Nybygg skal ha forebyggende tiltak mot radon, men vi anbefaler å måle også i nye boliger.

Slik måler du

  • Mål radon i vinterhalvåret, i perioden 15. oktober - 15. april. 
  • Målingen skal foregå i minst to måneder.
  • Mål i minst to oppholdsrom. Har boligen flere etasjer, skal du måle i minst et oppholdsrom i hver etasje.

Du kan lese mer om hvordan du måler radon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).  

Nordre Follo kommune tilbyr dessverre ikke salg eller utleie av radonmålere. Vi har heller ikke avtale med noe radonfirma, og kan ikke anbefale noen spesielle firmaer.

Plikt til å måle i utleieboliger

Leier du ut bolig? Da må du måle radon. Alle som leier ut en bolig skal kunne dokumentere av radonnivået i utleieboliger er innenfor grensene i strålevernforskriften.

Dokumentasjonen på radonnivåene skal være tilgjengelig for leietager. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig ved et eventuelt tilsyn fra Miljørettet helsevern.

Plikt til å måle i skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager må måle radon for å dokumentere at nivåene er innenfor grensene i strålevernforskriften.

Det skal gjennomføres målinger etter større ombygninger og i nye bygg i løpet av det første vinterhalvåret. Deretter skal det måles radon regelmessig.

Hvor ofte man må måle avhenger av hva man har målt før. Hvis det tidligere er målt så høye radonnivåer at man måtte gjøre tiltak, skal man måle minst hvert femte år. Man må måle oftere hvis nivåene var svært høye.

Hvis man flere ganger har målt lave radonnivåer, er det tilstrekkelig å måle hvert tiende år. Det er forutsatt at det ikke har skjedd bygningsmessige endringer, endringer ved ventilasjonen eller at det har skjedd endringer i grunnforhold.    

Hva gjør du med høye nivåer?

Måler du over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen, bør du gjøre tiltak. Anbefalt grenseverdi er 200 Bq/m3.

Det finnes gode og effektive tiltak mot radon. Du kan øke ventilasjonen for å lufte ut radon, tette bygget så radon ikke siver inn, eller lage en radonsug eller radonbrønn for å lede radongassen bort.

DSA anbefaler at du får profesjonell hjelp til å gjøre radontiltak. Det finnes flere firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak. Bransjeforeningen har en oversikt over medlemmer, men det finnes også andre firmaer.

Hvor i Nordre Follo er det radon?

Det kan være store lokale forskjeller. To nabohus kan ha helt ulike radonnivåer, så derfor anbefaler vi alle å måle radon.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et  nasjonalt aktsomhetskart for radon. Dette viser hvor utsatt ulike områder er, altså om det er høy eller lav sannsynlighet for at det er mye radon i berggrunnen.

Mer informasjon