Veteranarbeid

Kort fortalt

  • Nordre Follo har en veteranplan. Planen skal bidra til anerkjennelse og legge til rette for at veteranene kan være en ressurs i kommunen.
  • Kommunen har et minnested på Kolbotn og et minnesmerke i Ski. Det er kommunen som har ansvaret for vedlikehold i samarbeid med lokale veteranforeninger.
  • Våre veteraner har et eget klubblokale på Østre Greverud gård.

Hva er en veteran?

En veteran er en person som på vegne av den norske stat har deltatt i en fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Veteraner omfatter både militært og sivilt personell.

De fleste som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, kommer tilbake med nye erfaringer og en unik kompetanse fra konfliktområdet. Likevel er det noen som trenger oppfølging på grunn av opplevelser og hendelser fra tjenesten.

Veteranplan

Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging

Forsvaret har en betydelig erfaring og kunnskap om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Det er viktig at også kommunene anerkjenner veteranenes innsats, blant annet ved at de opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet.

Tiltakende i en kommunal veteranplan skal bidra til anerkjennelse og legge til rette for at veteranene kan være en ressurs i kommunen.

Planen inneholder en beskrivelse av minnesteder og arrangementer i kommunal regi, og arrangementer i vårt nærområde for veteraner og deres familie.

Den inneholder også en oversikt over aktuelle kommunale tjenester med kontaktinformasjon, og kontaktinformasjon til andre aktuelle instanser.

Hvem er veteranplanen laget for?

Planen er først og fremst laget for kommunens veteraner og deres familie, men det er også andre som kan ha nytte av planen. Det kan være helsetjenesten, fastlegene, NAV, politikere, veteranorganisasjonene, veterankontakten, skoler, barnehager med flere.

Veteranhuset i Nordre Follo

Kommunens veteraner disponerer 2. etasje i det gule huset på Østre Greverud gård til klubblokaler.  Det er Nordre Follo IntOps Forening (NFIOF) som drifter stedet, men det er åpent for alle kommunens veteraner.

Klubbkvelder og aktiviteter annonseres på NFIOF's Facebookside.

Veteranhuset Østre Greverud gård

Minnesteder

Kommunen har et minnested på Kolbotn og et minnesmerke i Ski. Det er kommunen som har ansvaret for vedlikehold i samarbeid med lokale veteranforeninger. 

Minnesmerket ved Ski Middelalderkirke

Det ble i 1948 reist et minnesmerke for falne ved Ski Middelalderkirke. 15 krigsofre fra Ski fikk sitt navn hugget inn i minnesteinen.

Minnesmerke ved Ski middelalderkirke

Steinen er et viktig symbol for å verdsette de falne under 2. verdenskrig, og den fredsbevarende innsatsen som innbyggere bidrar med.

Minnestedet ved Jan Baalsruds plass på Kolbotn

Minnestedet har en samling krigsminnesmerker fra gamle Oppegård kommune:

Minnested på Jan Baalsruds plass

Tre minneplaketter

  • falne fra Oppegård under 2. verdenskrig
  • jødiske flykninger bosatt i Oppegård
  • falne i internasjonale operasjoner i nyere tid;
    Kjell Ruud fra Ski, maskinist og navigatør som falt i Libanon i 1979
    Gorm Bjørnar Hagen fra Oppegård, FN-soldat som falt i Libanon i 1993

Taraldrudbautaen

Oppegård Hjemmeverneforening reiste denne bautaen i 2003 for å minnes familien Holum som hjalp hjemmestyrkene under 2. verdenskrig. Bautaen ble flyttet fra Taraldsrud gård i 2019, i forbindelse med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter.

Bysten av Jan Baalsrud

Bysten ble reist i 2020 etter initiativ fra lokale veteraner. Jan Baalsrud er kjent for Kompani Linge og for den dramatiske flukten fra Nord-Troms over til Sverige i 1943. Baalsrud bodde på Kolbotn fra 1934 til 1948.

Snublesteinene

Steinene er minnesmerker over individuelle ofre for nazistenes Holocaust. De åtte steinene representerer de jødiske flykningene, Walter Einziger, familien Gunst og familien Knøpfler fra daværende Tsjekkoslovakia. De kom til Norge med Nansenhjelpen i 1939 og bosatte seg på Kolbotn. 

Markeringer

Anerkjennelse betyr mye for alle som har vært ute i risikofylte oppdrag på vegne av Norge, og også for deres familier og pårørende. Det er flere aktuelle dager for anerkjennelse, og det er markeringer i både offentlig, forsvarets og privat regi.

Seremonier og offentlige markeringer er et viktig og synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse av både innsatsen og den enkelte veteran og deres familie. Dette bidrar til å ivareta historien og knytter bånd mellom veteran og samfunn.

Nordre Follo kommune ønsker å ha to årlige markeringer, på 8. mai som er Norges frigjørings- og veterandag og 17. mai. Markeringene vil skje ved Ski Middelalderkirke og ved minnestedet på Kolbotn.

8. mai - Frigjørings- og veterandagen

Markering av 8.mai er innført som et synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse. Ordfører legger ned krans ved minnestedet på Kolbotn og minnesmerket i Ski, og holder en tale for dagen. Det er lokale veteranforeninger og historielag som er ansvarlige for arrangementene. 

17. mai - Nasjonaldagen

Det blir lagt ned krans ved minnestedet på Kolbotn og minnesmerket i Ski. Det er kommunens 17. maikomite som er ansvarlig for arrangementene i samarbeid med lokale veteranforeninger og historielag.

29. mai - Den internasjonale dagen for fredsbevarende styrker

Dagen markerer den internasjonale dagen for fredsbevarende styrker, og ble stiftet i 2004 som en honnør til alt fredsbevarende FN-personell.

7. juni - Unionsoppløsningen

Dagen markerer slutten på unionen mellom Sverige og Norge, 1814 - 1905. Historielaget og lokale veteranforeninger har tradisjonelt lagt ned krans ved Magasinleieren i Ski og ved minnestøtten på Kråkstad.

24. oktober - FN-dagen

FN-dagen markeres hvert år i hele landet, med møter, diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i forbindelse med etableringen av FN i 1945. 

Første søndag i november - Forsvarets minnedag

Forsvarets minnedag er en markering innstiftet av det norske forsvaret for å hedre personell som har omkommet i tjeneste. Dagen markeres ved forsvarets avdelinger i Norge og i utlandet. Lokale veteranforeninger legger ned krans ved minnestedene i kommunen.

Nytt fra Forsvaret

Generell informasjon fra Forsvaret

Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret. De har også mye erfaring og kompetanse som er verdifull for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

Les mer her: Forsvaret.no/veteraner

Veterankonferansen 24.-25. januar 2023

Nasjonal veterankonferanse arrangeres for å øke forståelsen for veteraner, styrke veteranivaretakelsen og bedre samarbeidet mellom ulike aktører.

Se konferansen her; Forsvaret.no/veterankonferanse 2023 

Veterankontakter 

Kommunens veterankontakt skal bidra til å lette tilgangen til offentlige tjenester for veteranene og deres familier, og kan være kontaktperson i forbindelse med markeringer og arrangementer for veteraner.

Veterankontakten skal i tillegg være kommunens bindeledd til sentrale aktører som Forsvarets veterantjeneste, frivillige organisasjoner og kommunens helsetjenester.

Veterankontakt i Nordre Follo

Marianne Kjær
Telefon: 45 27 90 71  

Andre viktige kontakter

Nordre Follo IntOps-forening (NFIOF)
Leder: Steinar Eriksen 
Epost: NFIOF
Facebook: NFIOF

Nordre Follo og omegn forsvarsforening (NFOF)  
Leder: Knut Falla
Epost: NFOF
Nettside: Forsvarsforeningen

Veteranhuset Camp Oscarsborg i Drøbak
Telefon: 92 32 67 55
Epost til Camp Oscarsborg
Nettsiden til Camp Oscarsborg

Forsvarets veterantjeneste (FVT)
Forsvarets veterantjeneste inviterer både veteraner og veteranfamilier til å ta kontakt, uavhengig av når og hvor tjenesten var.  
Telefon: 800 85 000
Epost til FVT 
Nettsiden til FVT

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
NVIO hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Her kan du treffe andre i samme situasjon. NVIO har lokallag for Follo og Indre Østfold.
Kameratstøtte: 800 48 500
Epost til NVIO-Follo
Nettsiden til NVIO

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)
SIOPS hjelper skadde soldater og er pådriver for god re-integrering av veteraner til det sivile samfunn.
Telefon: 22 69 56 50
Epost til SIOPS
Nettsiden til SIOPS

Veteran møter veteran (VmV)
Veteran møter veteran er en organisasjon som ivaretar veteraner og pårørendes interesser, tilrettelegger for nettverk og arrangerer aktiviteter for veteraner.
Telefon: 900 88 866
Epost til VmV
Nettsiden til VmV