Barnehagemyndighet

Kort fortalt

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket.

Hva er barnehagemyndighet?

Barnehageloven ligger til grunn for barnehagemyndigheten. Loven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler: Veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagemyndighetens oppgaver

  • Barnehageopptak
  • Fatte vedtak om godkjenning av barnehager
  • Behandle søknader om dispensasjoner
  • Finansiere private barnehager
  • Andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Dette skal sikre barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse at regelverket etterleves innebærer både å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og plikt til å bruke virkemidlene så barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket. 

Barnemyndighetenes rolle

For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Nordre Follo kommune og sikre legitimiteten av arbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen.

Barnehagemyndigheten er de private barnehagenes kontakt inn mot kommunens administrasjon. 

Mer informasjon

Kontaktperson

Marianne Aasum Neskvern 
Fagsjef barnehagemyndighet
Fagstab Oppvekst / Oppvekst og læring  
Telefon: 47 27 36 01