Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kort fortalt

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole.
 • Foreldre kan kontakte skolen eller barnehagen hvis de er bekymret for barnets utvikling. 
 • Foreldre og personer over 15 år kan ta direkte kontakt med PPT for informasjon og vurdering om behov for hjelp. 
 • PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Hvis du er bekymret for barnets utvikling eller læring, ta kontakt med barnets nærperson i skole eller barnehage.

Bekymringen kan handle om faglig utvikling, sosial utvikling eller miljøet i barnehagen eller på skolen.

Nærpersonen kan drøfte din bekymring med barnehagens ledelse/skolens ressursteam. Sammen kan dere bli enige om videre kartlegging og utprøving av ulike tilretteleggingstiltak.

Tiltakene dere prøver skal evalueres.

Barnehagen/skolen kan drøfte saken med PPT i kontaktmøte/ressursteam. Ved behov kan barnet bli henvist til PPT for videre utredning.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Dette gjelder først og fremst for barn som ikke går i barnehage.

Hvem kan få hjelp?

 • Alle barn og unge i Nordre Follo kommune.  
 • Voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har
  • fullført grunnskolen
  • grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Hvem kan henvise til PPT?

Det er først og fremst barnehager og skoler som henviser barn og ungdom til PPT, i samarbeid med foresatte.

Elever over 15 år, foresatte og voksne kan selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for hjelp. 

Rektor eller styrer kan henvise til PPT ved behov for hjelp med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling. Det kan for eksempel være

 • veiledning i arbeid med barnehage- eller skolemiljø
 • gruppe- eller klasseledelse
 • tilpasset undervisning

Henvisningsskjema (PDF) 

Hvordan jobber vi? 

Når et barn/en ungdom er tatt inn ved PPT, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Utredningen består vanligvis av 

 • samtaler med foresatte og barnehage eller skole 
 • samtale, kartlegging og eventuelt observasjon av barnet eller eleven

Gjennom utredningen prøver vi å få et bedre bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging.

Konklusjonen kan være at barnets/elevens behov kan dekkes med tilpasninger i det vanlige tilbudet. PPT kan også anbefale spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også anbefale å henvise videre til andre instanser.

I noen tilfeller er det aktuelt med oppfølging i form av veiledningssamtaler med skole, foreldre eller elev. PPT deltar ofte i samarbeidsmøter med barnehage/skole, foreldre og eventuelt andre instanser som jobber rundt barnet/eleven.

I tillegg til å jobbe med enkeltpersoner, bidrar PPT med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi er opptatt av tidlig innsats og å jobbe forebyggende.  

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

I PPT arbeider det pedagogisk-psykologiske rådgivere med utdannelse som psykolog, spesialpedagog eller annen samfunnsvitenskapelig og sosialfaglig bakgrunn.

PPT er en del av det kommunale hjelpeapparatet. Virksomheten er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeidet med tilpasset opplæring og godt læringsmiljø. Dette gjelder alle barn/elever, og barn og unge med spesielle behov. 

PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring. Vi er også sakkyndig instans i forbindelse med spesialpedagogisk tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring.

Alle skoler og barnehager i Nordre Follo har faste kontaktpersoner i PPT. De deltar jevnlig i ressursteam og kontaktmøter. 

PP-tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i følgende lover: 

Kontaktinformasjon 

Kontakt Nordre Follo PPT

Telefon 64 87 86 84  

Send e-post til Nordre Follo PPT 

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Besøksadresse
Gamle Oppegård rådhus
Kolbotnveien 30
1410 Kolbotn