Priser og betaling

Kort fortalt

  • Makspris for en heldagsplass er 3 230 kroner per måned. 
  • I tillegg kommer 400 kroner for mat per måned.  
  • Hvis du henter barnet for sent må du betale et gebyr på 400 kroner per påbegynt halvtime etter kl. 17.00.  
  • Familier med samlet inntekt lavere enn 592 167 kr (redusert foreldrebetaling) eller 583 650 kr (gratis kjernetid), kan nå søke om redusert betaling for barnehageåret 2021/2022.

Pris for heltidsplass

Makspris for en heldagsplass i barnehage er 3 230 kroner per måned. Prisen gjelder fra 1. januar 2021. 

Pris for deltidsplass

Pris for halvdagsplass er 2 420 kroner fra 1. januar 2021. 

Pris for mat

Betaling for mat kommer i tillegg til prisen for opphold i barnehage. Prisen for mat er 400 kroner for heldagsplass og 200 kroner for deltidsplass/halvdagsplass.  

Gebyr hvis du henter for sent

Henter du barnet for sent må du betale et gebyr. Gebyret er 400 kroner per påbegynte halvtime etter barnehagens stengetid. 

Søskenmoderasjon

Barnehagene i Nordre Follo har søskenmoderasjon. Barn nummer to får 30 % rabatt, mens barn nummer tre og oppover får 50 % rabatt på prisen for barnehageplassen. Søskenmoderasjonen gjelder også mellom kommunale og private barnehager innenfor Nordre Follo kommune. De får ikke rabatt på prisen for mat.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Redusert foreldrebetaling på grunnlag av inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for opphold i barnehage. For 2021 gjelder ordningen  familier med samlet inntekt under 592 167. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt lavere enn 583 650 kroner har krav på 20 timer gratis kjernetid. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart. Ordningen gjelder både heltids- og deltidsplass.

Slik søker du

Foreldre må søke på eget skjema for hvert barnehageår. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Du må levere siste skattemelding eller skatteoppgjør sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.  

Søknadsskjema

Mer informasjon

Redusert betaling ved fravær og stengning

Dere kan søke om redusert betaling og betalingsfritak hvis barnet er fraværende sammenhengende i 30 dager eller mer pga. sykdom eller andre uforutsette årsaker. Foresatte må dokumentere at de har hatt betydelige ekstrautgifter eller inntektstap pga. fraværet. Søknaden blir avgjort administrativt.

Dere får ikke redusert foreldrebetaling ved evt. streik. Ved ekstraordinær stengning tilsvarende to dager eller mer i løpet av ett barnehageår får dere reduksjon uten å søke. 

Betalingsfritak og redusert betaling (enkelttilfeller)

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via linken nedenfor. 

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommune - Utvikling og forvaltning. De forbereder klagesaksbehandling i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Betaling

Du må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned.

Kontaktinformasjon

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag - fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO