Søke, bytte og si opp plass

Kort fortalt

  • Alle barn som er født innen 30. november 2021, og planlegger oppstart i perioden fra 1. august til 30. november, har rett til barnehageplass. 
  • Barn som fyller ett år i august eller tidligere får oppstartsdato i august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år.
  • Søknadsfrist i hovedopptaket er 1. mars 2022.
  • Første runde med svar sendes ut i begynnelsen av april.
  • Private barnehager har egne vedtekter og kan ha andre opptakskretser, opptakskriterier og regler for å si opp plassen. 

Søke barnehageplass

Du søker plass i Foreldreportalen:

Søk barnehageplass

NB! Registrer bare én søknad per barn.

Når er søknadsfristen til hovedopptaket?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Ved hovedopptaket er kommunen forpliktet til å gi tilbud om oppstart i barnehage i løpet av måneden barnet fyller ett år. For barn som fyller ett år i august eller tidligere, får oppstartsdato i august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år.

Hvem har rett til plass ved hovedopptaket?

Alle barn som er født innen 30. november 2021, og planlegger oppstart i perioden 1. august til 30. november, har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i august eller tidligere får oppstartsdato i august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år. Det er likevel slik at barnet kan begynne i barnehagen i august hvis foreldrene ønsker det. 

Når får du svar på søknaden ved hovedopptak?

Vi sender ut svar via Svar UT- Altinn. Første runde med svar sendes ut i begynnelsen av april. Etter dette sender vi ut svar fortløpende fram til hovedopptaket avsluttes. Hvis du ikke har fått tildelt barnehageplass etter søknad i hovedopptaket, vil du få et avslagsbrev. 

Endre eller slette søknad

Du kan se, endre og slette søknad i Foreldreportalen:

Endre eller slett søknad

Bytte barnehage 

Ønsker du å bytte barnehage registrerer du en ny søknad i Foreldreportalen. Får du tilbud om ny plass mister du automatisk plassen barnet har i dag.

Bytt barnehage

Si opp barnehageplass

Du kan registrere oppsigelse i Foreldreportalen:

Si opp barnehageplass 

Det er to måneders oppsigelsesfrist for barnehageplass i Nordre Follo. 

Hvis barnet flytter fra en kommunal barnehage til en annen, trenger du ikke å si opp plassen. Hvis barnet flytter mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om oppsigelse ovenfor.

Øke eller redusere barnehageplass

Gå inn på «Min side» i Foreldreportalen. Klikk på «Mine plasseringer» og «Legg in NY søknad». Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.

Øk eller redusere barnehageplass

Søke permisjon

Reglene for permisjon er omtalt i vedtektene.    

Lover og styringsverktøy

Får du barnehageplass hvis du søker etter 1. mars?

Du vil få svar når vi har ledig barneahgeplass i kommunen. 

Når får du svar hvis du søker etter 1. mars?

Søknader som er mottatt etter 1. mars er en del av det supplerende barnehageopptaket. Her får foreldre kun svar hvis barnet får tilbud om barnehageplass.

Klage på vedtak

I hovedopptaket har foreldre rett til å klage hvis de får avslag på søknad om barnehageplass, eller ikke får oppfylt sitt første eller andre ønske. Du kan klage via linken nedenfor:  

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommune - Utvikling og forvaltning. De forbereder klagesaksbehandling i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Kontaktinformasjon

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO