Søke, bytte og si opp plass

Kort fortalt

  • Alle barn som er født innen 30. november 2022, og planlegger oppstart i perioden fra 1. august til 30. november, har rett til barnehageplass. 
  • Barn som fyller ett år i august eller tidligere får oppstartsdato i august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år.
  • Søknadsfrist for å bytte barnehage er 1. februar 2023.
  • Søknadsfrist i hovedopptaket er 1. mars 2023.
  • Første runde med svar sendes ut i april.
  • Private barnehager har egne vedtekter og kan ha andre opptakskretser, opptakskriterier og regler for å si opp plassen. 

Søke barnehageplass

Du søker om plass i Foreldreportalen:

Søk barnehageplass

NB! Registrer bare én søknad per barn.

Skjema for å ettersende dokumenter

Bytte barnehage 

Ønsker du å bytte barnehage registrerer du en ny søknad i Foreldreportalen. Får du tilbud om ny plass mister du automatisk plassen barnet har i dag.

Bytt barnehage

Når er søknadsfristen for å bytte barnehage? 

Søknader om å bytte barnehage blir behandlet før hovedopptaket. Dette gjelder barn som har plass i kommunal barnehage, og som søker overflytting til annen kommunal barnehage.

Søknadsfristen er 1. februar. Blir søknaden innvilget mister barnet plassen i barnehagen det går i fra og med 31. juli. Ny plass gjelder fra 1. august.  

Når er søknadsfristen til hovedopptaket?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Ved hovedopptaket har kommunen plikt til å gi tilbud om oppstart i barnehage i løpet av måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i august eller tidligere, får oppstartsdato i august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år.

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som i blir ledige i august. Da slutter de eldste barna for å begynner på skolen. Alle søknader vi har mottatt innen 1. mars er med i hovedopptaket hvis

  • ønsket startdato er innen 30. november,
  • barnet fyller ett år senest i november og
  • dere har adresse i Nordre Follo kommune.

Søknader mottatt etter 1. mars eller ønsket startdato er senere enn 30. november er med i suppleringsopptak til ledige plasser. 

Hvem har rett til plass i hovedopptaket?

Barn som er født innen 30. november 2022, og planlegger oppstart i perioden 1. august til 30. november, har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i august eller tidligere får oppstartsdato i august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november får oppstartsdato i løpet av måneden de fyller ett år. Det er likevel slik at barnet kan begynne i barnehagen i august hvis foreldrene ønsker det. 

Når får du svar på søknaden i hovedopptaket?

Vi sender ut svar via Svar UT- Altinn. Første runde med svar sendes ut i april. Etter dette sender vi ut svar fortløpende fram til hovedopptaket avsluttes. Hvis du ikke har fått barnehageplass i hovedopptaket, vil du få et brev med avslag på søknaden.  

Dere må takke ‘ja’ eller ‘nei’ til plassen innen fristen. Takker dere ja til plassen dere er tildelt, kan dere fortsatt stå på ventelisten til en barnehage dere har prioritert høyere.

Får dere tilbud om plass i denne barnehagen på et senere tidspunkt, mister dere automatisk tilbudet i nåværende barnehage og må bytte til barnehagen dere har prioritert høyere.

Dere kan når som helst gå inn å slette ønsket om å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Det kan for eksempel være aktuelt hvis dere er fornøyd med tilvenning i barnehagen og ser at barnet trives godt her.  

Begrunnelse og klage på vedtak

I hovedopptaket kan du be om begrunnelse, og klage på tilbudet eller avslaget hvis du har søkt om barnehageplass innen fristen 1. mars.

Du kan også klage på løpende opptak i løpet av barnehageåret hvis barnet ditt har rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 18

Rett til begrunnelse

Hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan du kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. 

Klagerett

I hovedopptaket kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du ikke har fått ditt første eller andre ønske oppfylt. Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok avslaget eller tilbudet om plass.    

Du kan klage via linken nedenfor:  

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommune - Fagstab oppvekst. De forbereder behandling av klagen i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Supplerende opptak

Søknader vi mottar etter fristen for hovedopptaket blir vurdert i supplerende opptak, som starter etter at hovedopptaket er avsluttet. Supplerende opptak skjer når det blir ledige barnehageplasser og fram til neste hovedopptak. 

Endre eller slette søknad

Du kan se, endre og slette søknad i Foreldreportalen:

Endre eller slett søknad

Si opp barnehageplass

Du kan registrere oppsigelse i Foreldreportalen:

Si opp barnehageplass 

Det er to måneders oppsigelsesfrist for barnehageplass i Nordre Follo. 

Hvis barnet flytter fra en kommunal barnehage til en annen, trenger du ikke å si opp plassen. Hvis barnet flytter mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om oppsigelse ovenfor.

Øke eller redusere barnehageplass

Gå inn på «Min side» i Foreldreportalen. Klikk på «Mine plasseringer» og «Legg in NY søknad». Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.

Øk eller redusere barnehageplass

Søke permisjon

Reglene for permisjon er omtalt i vedtektene.    

Lover og styringsverktøy

Husk å oppdatere søknaden

Kommunen oppdaterer ventelisten to ganger i året, i september og i desember. Vi sender ut beskjed om dette via SvarUt-tjenesten til Altinn og oppgir en frist. Har du som mottaker valgt Digipost eller eBoks.no som elektronisk postkasse, sender vi  brevet dit.

Foresatte må da logge inn i Foreldreportalen for barnehage og SFO, og oppdatere søknaden. Dere må oppdatere søknaden selv om det ikke er noen endringer. Det er kun søker som får oppdatert søknaden, ikke medsøker. Hvis dere ikke oppdaterer søknaden innen fristen, blir den fjernet fra ventelisten.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO