Kommunens beredskapsarbeid

Kort fortalt

 • Kommunen har utarbeidet beredskapsplaner for å effektivt kunne håndtere eventuelle kriser, ulykker og katastrofer.
 • Planene består av en overordnet plan, og planer og rutiner for de enkelte delene av virksomheten som bygger på fire grunnleggende prinsipper.
 • Kommunens kriseledelse blir satt i tråd med kommunens beredskapsplan når det oppstår uønskede alvorlige hendelser som krever en bred håndtering fra kommunens side.

Forberedt på uønskede hendelser

Alle kommuner kan bli rammet av hendelser som kan gjøre omfattende skade på mennesker, miljø og eiendom.

Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel helse, vann eller strømforsyning er sårbare for ekstraordinære belastninger. Ved å forberede seg på å håndtere slike hendelser, kan kommunen redusere konsekvensen betydelig.

Dette gjør vi ved å arrangere eller delta på øvelser og å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for en rekke tenkte scenarioer.

For å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner har kommunen utarbeidet et beredskapsplanverk for å håndtere kriser, ulykker og katastrofer.

Planverket består av en overordnet plan, og planer og rutiner for de enkelte deler av virksomheten.

Prinsipper for beredskapsarbeidet

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggende prinsipper:

 • Ansvarsprinsippet - den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvar når det inntreffer en ekstraordinær hendelse.
 • Likhetsprinsippet - den organisasjonen som håndterer kriser skal være mest mulig lik den daglige organisasjonen.
 • Nærhetsprinsippet - kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.
 • Samvirkeprinsippet - krisehåndtering, beredskap og forebygging skal sikres ved et best mulig samvirke med andre. 

Nordre Follo kommunes kriseledelse

Kommunens kriseledelse blir satt i tråd med kommunens beredskapsplan når det oppstår uønskede alvorlige hendelser som krever en bred håndtering fra kommunens side.

Kommunens ledelse ved ordfører og kommunedirektør beslutter å sette kriseledelse basert på en helhetlig vurdering av situasjonen.

Kommunens kriseledelse består av:

 • Ordfører
 • Kommunedirektør
 • Medlemmene av kommunedirektørens ledergruppe (kommunalsjefene)
 • Kommunikasjonsleder
 • Beredskapleder
 • Kommuneoverlege

Kommunens kriseledelse vil, avhengig av typen krise, kunne forsterkes med representanter fra samarbeidende etater og virksomheter, for eksempel politi eller brannvesen.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo kommune

Kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

Gjennom en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse får kommunen både bedre oversikt over, og økt bevissthet om, risiko og sårbarhet. I tillegg får kommunen kunnskap om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet.

Analysen er grunnlaget for både å redusere eksisterende risiko og forebygge nye risikoer gjennom samfunnsplanlegging og reguleringsarbeid, og utarbeidelse av kriseplaner.

Nordre Follo kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble oppdatert i juni 2023.