Hjemmehjelp

Kort fortalt

  • Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.
  • Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig selv.

Hva er hjemmehjelp?

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad.

Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig selv.

Koster det noe?

Du må betale egenandel for hjemmehjelp (praktisk bistand)

Oversikt over egenbetaling:

Praktisk bistand Inntekt Sats time/måned
Inntil 2G  Inntil kr 199 716 70/210 (inntil 210 kroner per måned)
2G – 3G 199 716 – 299 574 kroner 330/3300 (inntil 3100 kroner / 10 timer per måned)
3G – 4G 299 574 – 399 432 kroner 420/4200 (inntil 4200 kroner / 10 timer per måned)
Over 4G Over 399 432 525/5400 (inntil 5400 kroner / 10 timer per måned)

Faktura for hjemmehjelp (praktisk bistand)

Kommunen har oppdaget at betalingssatsene vi har brukt for praktisk bistand har vært for høye. Det betyr at noen av brukerne har betalt for mye. Feilen gjelder først og fremst brukere som har høyere inntekt enn 3G (299 574 kroner).

Les mer her:

Feil på faktura

Oversikt over alle fakturaer fra kommunen

Les mer her:

Faktura fra kommunen

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om hjemmehjelp

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.

Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178