Hjemmesykepleie

Kort fortalt

  • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.
  • I Nordre Follo kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

Hva er hjemmesykepleie?

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad. Hjemmesykepleie skal sikre nødvendig helsehjelp og bidra til

  • å stimulere og hjelpe deg til selv å ivareta fysiske, psykiske og sosiale forhold til sykdom, skade eller lyte
  • at du skal oppleve trygghet ved at behov for pleie og omsorg blir ivaretatt
  • å forebygge forverring av tilstand/situasjon
  • å betjene mottak av trygghetsalarmer

Koster det noe?

Tjenester fra hjemmesykepleien er gratis.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

Hva må du gjøre selv?

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om hjemmesykepleie

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.

Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178
I uke 27-32 har Vedtakskontoret telefontid fra kl. 10.00 til 14.00.