Koordinering av tjenester

Kort fortalt

 • Individuell plan og koordinator er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte pleie- og omsorgstjenester. 
 • Kommunen har egne koordinatorer for pasienter med kreft og demens.
 • Koordinatorene er lett tilgjengelig og tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning, i tillegg til hjelp med å koordinere tjenester.

Individuell plan og koordinator

Dette er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester. 

Individuell plan 

Det kan være tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig å lage en individuell plan.

Du kan ha behov for bistand på flere livsområder. Individuell plan er et felles verktøy på tvers av fagområder.

Du eller dine pårørende er selv aktive deltakere i arbeidet med planen. Det er målene dine som skal være utgangspunktet for planen.

Koordinator

Koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i samarbeidet om din individuelle plan. Du kan også ha koordinator uten at du har individuell plan.

Mer informasjon

Les mer om individuell plan på helsenorge.no

Hvordan søke

Du kan søke om Individuell plan og koordinator ved å sende inn søknaden under:

Søknadsskjema

Kontakt oss

Individuell plan og koordinator

Telefon: 46 91 66 63 / 91 60 89 12

Vi oppfordrer til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Kreftkoordinator 

 • En kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft.
 • Koordinatoren har bred erfaring fra arbeidet med kreftpasienter og med koordinering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
 • Kreftrehabilitering er et tilbud for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Vi er lett tilgjengelige for pasienter og pårørende i ulike faser av sykdommen.
 • Vi koordinerer og legger til rette for en best mulig hverdag for kreftsyke og pårørende.
 • Støttesamtaler til pårørende, deriblant barn og ungdom.
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
 • Vi samarbeider med leger i forhold til smerte, kvalme, ernæring, aktivitet og andre plagsomme symptomer.
 • Vi har informasjon om rettigheter.
 • Vi har informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.

Aktiviteter og tilbud

Andre rehabiliteringstilbud

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune har to kreftkoordinatorer som du kan ta direkte kontakt med for å få informasjon, råd og veiledning. Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis. Pasienter og pårørende kan ringe eller sende e-post.

Kontakt kreftkoordinator

E-post: Kreftkoordinator@nordrefollo.kommune.no 
Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Kreftsykepleier Ragnhild Sollid, telefon 95 95 17 70  
Kreftsykepleier Mona Lyngdal, telefon 91 78 57 74

Demenskoordinator

 • Vi tilbyr hjemmebesøk, samtaler, pårørendeskole, samtalegruppe, turgruppe, trim og kafe.
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, og samarbeider blant annet med hjemmetjenester, institusjonen, dagsentrene og fastleger.

Hvem kan få hjelp?

 • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
 • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
 • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.  

Aktiviteter og tilbud

Samtalegrupper

Informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Tilbudet er gratis, og vi har grupper på dag- og kveldstid. Ta kontakt med oss for informasjon om tid og sted.    

Torsdagstur

Bli med på torsdagstur hver torsdag kl. 12.00. Kontakt demenskoordinator.

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et tilbud til de som har familie eller en nær venn med demens. Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over fire kveldssamlinger. 

Se mer informasjon om pårørendeskolen

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator 
Heidi Borgen Larsen 
Telefon 92 27 97 92

Demenskoordinator  
Kjersti Marie Nylén Larsen
Telefon 95 75 98 20