Praktisk veiledning og opplæring

Kort fortalt

 • Hvis du opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer, kan du søke om å få praktisk veiledning og opplæring
 • Tjenesten skal bidra til at du klarer å ta vare på deg selv og gjøre dagliglivets oppgaver

Om tjenesten 

Målet er å hjelpe mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer til å mestre eget liv.

Tjenesten skal bidra til at du klarer å gjøre hverdagslige oppgaver og ta vare på deg selv.

Du kan få opplæring og veiledning i

 • å strukturere hverdagen
 • gjøre daglige, praktiske oppgaver

Vi starter med en individuell samtale og kartlegger ditt funksjonsnivå og behov. Ut fra en faglig vurdering, bestemmer vi om og eventuelt hvilke tjenester du kan få. Vi vurderer behovet fortløpende. 

Tjenesten er gratis. Vi kommer hjem til deg og er døgnbemannet. 

Hvem kan få hjelp? 

Du kan få hjelp til praktisk veiledning og opplæring hvis du

 • har et særlig behov for hjelp til å utføre praktiske oppgaver hjemme
 • ønsker hjelp
 • bor eller oppholder deg i kommunen
 • er over 18 år

Hva kan du forvente av oss?

Du kan forvente at vi 

 • fatter et vedtak som gir deg de rettighetene du har krav på. 
 • gir deg den tjenesten som du har fått vedtak om.
 • bruker kartleggingssamtalene for å følge deg opp.
 • stiller med et tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når du har gitt samtykke.
 • plikter å informere deg om eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • gir beskjed så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi deg avtalte tjenester.
 • ivaretar barns spesielle behov knyttet til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • er villig til å jobbe med problemene dine.
 • gjør deg kjent med vedtaket ditt.
 • følger opp avtalene våre og gir beskjed hvis du må avlyse.

Vi forventer også at du samtykker til at vi

 • samarbeider med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler.
 • samarbeider med andre aktuelle hjelpeinstanser.

Når ansatte er til stede, forventer vi at du

 • hverken røyker eller bruker rusmidler
 • holder husdyr på eget rom

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en samtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen.

Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden. 

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§ 3-2 (6-b).

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste 
Telefon: 66 81 50 70

Telefontid: hverdager kl. 09.00-15.00, hverdag før helligdag kl. 09.00-12.00.

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.