Rustjenesten og FACT

Kort fortalt

Tjenester for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

Tjenesten gis på dagtid hverdager.

Rustjenesten

Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å få  hjelp av oss. Du kan selv ta kontakt, eller be noen andre gjøre det for deg.

Rusteamet består av ansatte med sosialfaglig bakgrunn og ulike typer videreutdanning. Vi har også egne ruskonsulenter for ungdom.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å

 • kartlegge din
  • rusutfordring eller avhengighet
  • spillavhengighet eller annen avhengighet
 • henvise deg til
  • avrusning
  • behandling i spesialisthelsetjenesten (både poliklinisk og døgnbehandling)
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • gi deg 
  • råd og veiledning
  • mestrings- og motivasjonssamtaler
  • tilbud om hasjavvenningsprogram (HAP)
  • brukerutstyr
  • tilbud om ansvarsgruppe og individuell plan (IP)
  • tilbud om pårørendesamtaler
 • opprette
  • bekymringsmeldinger om rus
  • samarbeid med andre tjenester
 • følge opp
  • gravide som er rusavhengige
  • personer i LAR

Hvem kan få hjelp? 

Ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Nordre Follo kommune, og som sliter med rusutfordringer, og deres pårørende.  

Drop in-samtaler

Vi tilbyr råd- og veiledningssamtaler. Tjenesten er gratis, frivillig og vi har taushetsplikt.

Utlevering av brukerutstyr

Rustjenesten deler ut brukerutstyr til de som trenger det og som bor i Nordre Follo kommune.

Du kan få utstyr fra din ruskonsulent eller ved å kontakte rustjenesten på telefon 412 79 726.

Hvis du har tjenester fra andre i kommunen, kan de bestille utstyr fra oss og gi direkte til deg.

FACT  

Nordre Follo FACT-team (flexible assertive community treatment) jobber fleksibelt og ambulerende. Brukerne er mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer og/eller rusutfordringer.

Teamet bidrar til egenomsorg og styrker den enkeltes mulighet til å klare dagliglivets praktiske gjøremål. Teamet består av ansatte fra kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Vi kartlegger behov og tilpasser tjenestens innhold og varighet sammen med brukeren.

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp? 

Du kan få hjelp hvis du 

 • er over 18 år
 • har en alvorlig psykisk lidelse eller mistanke om det, og du trenger oppfølging/behandling 
 • har en alvorlig psykisk lidelse og avhengighet (ROP) med et så lavt funksjonsnivå at du ikke oppsøker eller kan bruke ordinære tjenester 
 • har sammensatte behov over tid, og tilstanden din er gjennomgripende og langvarig
 • ikke har hatt tilgang på- eller fått tjenester som har vært utilstrekkelige

Hva du kan forvente av oss?

Du kan forvente at vi 

 • fatter et vedtak som gir deg de rettighetene du har krav på. 
 • gir deg den tjenesten som du har fått vedtak på.
 • stiller med et tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når du har gitt samtykke.
 • plikter å informere deg om eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • gir beskjed så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi deg avtalte tjenester.
 • ivaretar barns spesielle behov knyttet til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • er villig til å jobbe med problemene dine.
 • gjør deg kjent med vedtaket ditt.
 • følger opp avtalene våre og gir beskjed hvis du må avlyse.

Vi forventer også at du samtykker til at vi

 • samarbeider med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler. Dette gjelder også ute.
 • samarbeider med andre aktuelle hjelpeinstanser.

Når ansatte er til stede, forventer vi at du

 • hverken røyker eller bruker rusmidler
 • holder husdyr på eget rom

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema 

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus, Inntak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak  ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden. 

Fastlege kan henvise til FACT. Henvisning sendes til Follo DPS ved FACT. 

Lover og regler 

Kontakt oss

Rustjenesten

 • Fagkonsulent rustjenesten, tlf. 412 79726
 • Ruskontakt ungdom, tlf. 412 79726
 • Vakttelefon Nordre Follo FACT- team, tlf. 407 61 332
 • Teamleder FACT Alexandra Lien, tlf. 982 51 108

Du kan nå oss hverdager kl. 9.00–15.00. Hverdag før helligdag kl. 9.00-12.00.