Tilskuddsordninger for kultur og nærmiljø

Kort fortalt

Du kan søke kommunen om økonomisk støtte til

 • kultur-, idrett- og nærmiljøtiltak
 • organiserte fritidsaktiviteter

Du kan også søke Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg.

Tilskudd for kulturorganisasjoner

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om:

 • Grunn- og medlemstilskudd kulturorganisasjoner/ekstraordinært driftstilskudd
 • Skolekorps – korpstilskudd/medlemstilskudd
 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser
 • Arrangementstilskudd
 • Jubileumsgave

Grunn- og medlemstilskudd

Søknadsfrist

Tildeling av grunn- og medlemstilskudd er ferdig tildelt for 2024. Neste søknadsfrist er 15. mars 2025.

Lenke til søknadsskjema blir tilgjengelig her.

Skolekorps

Skolekorpsene i Nordre Follo kommune kan søke om tilskudd, som er ment å dekke deler av utgiftene som går til drift av korpsene. Tilskuddet fordeles som et grunntilskudd (30 prosent) og et medlemstilskudd (70 prosent).

Grunntilskuddet fordeles likt mellom de ulike korpsene og medlemstilskuddet fordeles per medlem i det enkelte korps. Skolekorps kan søke om tilskudd til arrangement og jubileumsgave, se punkt 2.1.1 i retningslinjene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars 2024.

Søk om tilskudd til skolekorps

Etableringstilskudd

Her kan frivillige kulturorganisasjoner søke etableringstilskudd:

Søk om etableringstilskudd

Arrangementstilskudd

Arrangementstilskudd kan gis som:

Prosjektstøtte

Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær drift. Det kan for eksempel være tilskudd til egenandel i større prosjekter dere tenker å delfinansiere med eksterne midler.

Underskuddsgaranti 

Du kan søke om støtte på inntil 20 % av bruttoutgiftene til arrangementer. Maksimalt tilskudd er kr. 20.000, og minste tilskudd kr. 1.000.

Du må søke før arrangementet. Tilskuddet blir utbetalt når vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

Vi gir i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter. Arrangementstilskuddet kan også gjelde enkeltpersoner.

Søk om arrangementstilskudd

Søknadsfrist

Hovedtildelingen foregår etter søknadsfrist 15. mars hvert år, men det er mulig å søke gjennom hele året. 

Jubileumsgave

Kommunen gir en oppmerksomhet til kulturorganisasjoner ved store jubileumsdager. Organisasjoner kan søke om jubileumsgave ved 25, 50, 75 og 100 års-jubileum.

Satsene er som følgende: 

 • 25 år - 1000 kr.
 • 50 år - 2000 kr.
 • 75 år - 3000 kr.
 • 100 år - 5000 kr.

Du kan søke om jubileumsgave gjennom hele året.

Søk om tilskudd til arrangement og jubileumsgave

Nærmiljøtiltak

Det kan søkes om økonomisk støtte til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Tilskuddet kan brukes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak når søker i stor grad skal gjøre arbeidet på dugnad.

Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Følgende søknader blir prioritert:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Lokale kulturbygg som brukes av alle alders- og befolkningsgrupper.
 • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, naturfriluftsområder eller andre oppholdssteder.

Søknadsfrist

Tildeling av nærmiljøtilskudd er ferdig tildelt for 2024. Neste søknadsfrist er 15. mars 2025.

Lenke til søknadsskjema blir tilgjengelig her.

Prøv selv for barn og unge

På bakgrunn av egen idé, eller på eget initiativ, kan barn og unge søke om økonomisk støtte for å planlegge og gjennomføre ideen eller tiltaket.

Dette kan for eksempel være å

 • lage en avis
 • sette opp et teaterstykke
 • lage en liten film/video
 • bygge hytte
 • lage «mekke-verksted»
 • hobby-verksted 

Midlene er for barn og unge i alderen 10–20 år, bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke.

Maksbeløpet du kan søke om er 5000 kroner.

Du må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg. Søknader prioriteres etter kriterier som:

 • bidrar til å nå kommunens mål
 • aktiviteten/tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret. 

Søk om Prøv selv-midler

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på «Prøv selv»-midlene. Vi behandler hver søknad fortløpende i løpet av året.

Organiserte fritidsaktiviteter

Vi ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har etablert en tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter.

Hvem kan søke om støtte til organiserte fritidsaktiviteter?

Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge de går på videregående skole) kan søke om støtte. Barnet må bo i Nordre Follo kommune og familien må ha en samlet årsinntekt som ikke overstiger kr 400 000 (etter skatt). 

Hvordan søker du?

De som tilbyr aktiviteten søker på vegne av familien din. Du kan ikke søke selv. De kan søke om tilskudd for deg gjennom hele året. 

Her finner du mer informasjon om organiserte fritidsaktiviteter og hvordan du søker om støtte

Kontaktpersoner

Maren B. Owe

Fritidskoordinator

Telefon: 91 63 55 07

Spillemidler til idrettsformål

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å forvalte overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Kommunen svarer på spørsmål om spillemidler og søknader, men du må søke om midler på Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. 

Denne siden har mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Hvert år utgir Kulturdepartementet bestemmelser om tilskudd. Her kan du lese om krav til søknaden:  

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Før du søker

Idéfasen

Første fase, der du som søker har ansvaret. Det er viktig å forankre ideen om anlegget i egen organisasjon.

Planleggingsfasen 

Viktige punkter du må avklare

 • Finansiering. Et prosjekt må være 100 % finansiert, inklusiv spillemidler, før du søker.
 • Grunneierforhold. Skal du/dere eie selv eller innhente 30-årig leieavtale med grunneier? 
 • Driftsprofil. Dere må sette av driftsutgifter og avklare med Eiendom og bydrift om ulike (ramme-)tillatelser innen sommerferien. Denne fasen kan ta tid! 

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) 

Hvis du skal søke spillemidler, må prosjektet være omtalt i handlingsprogram og budsjett som kommunestyret vedtar i desember hvert år.

I tillegg må grunnlaget foreligge senest juni/juli det året du skal søke om spillemidler. Du må søke innen 1. oktober.

Ta kontakt med avdeling for Folkehelse, idrett og friluftsliv tidlig i prosessen.

Videre søknadsprosess

 • Selve spillemiddelsøknaden er digital og du må søke innen 1. oktober.
 • Kommunen kvalitetssikrer søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Akershus fylke innen 15. januar.
 • Kommunen har et nært samarbeid med Nordre Follo Idrettsråd (NFIR) i søknadsprosessen.
 • Akershus fylke bestemmer hvem som får midler i midten av juni, og søkerne får svar på søknaden i juli/august.

Gode råd

 • Sørg for en grov skisse av prosjektet med foreløpig finansiering og enkle tegninger tidlig.
 • Planlegg prosessen og avklar styrevedtak.
 • Du må vente i gjennomsnitt 1,5 år på spillemidler etterat søknaden er godkjent. Søker må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres.
 • Ha et ryddig anleggsregnskap fra første dag. 
 • Ta tidlig kontakt med idrettsrådgiveren i kommunen for å drøfte ditt prosjekt. Spillemidler til idrettsanlegg.

Finn mer informasjon på idrettsanlegg.no.

Andre tilskudd

Det finnes en rekke tilskudd som forvaltes av privat næringsliv, stiftelser eller organisasjoner, for eksempel:

Retningslinjer

Kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljø (pdf)

Kontaktinformasjon 

Kultur

Elin Buene

Idrett og friluftsliv og nærmiljøtiltakstilskudd

Sissel K. Gransæther