Få hjelp til å betale for barnets fritidsaktiviteter

Kort fortalt

 • Hvis du trenger hjelp til å betale barnets semesteravgift, kan du be om økonomisk støtte (tilskudd)
 • Du kan få hjelp til å betale semesteravgiften eller for utstyr 
 • De som tilbyr aktiviteten må søke om å få utgiftene dine betalt av kommunen. Du kan ikke søke selv.
 • For å få økonomisk støtte, må familien må ha en samlet årsinntekt på maks kr 400 000 (etter skatt).

Hvem kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter? 

Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge de går på videregående skole) kan få økonomisk støtte (tilskudd) til å delta på en fritidsaktivitet. 

For å få støtte, må 

 • barnet bo i Nordre Follo kommune 
 • familien må ha en samlet årsinntekt som ikke overstiger kr 400 000 (etter skatt).

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til én fast, jevnlig organisert aktivitet. Eksempler på hva du kan få støtte til er

 • medlemskontingent
 • lisenser
 • deltaker- eller aktivitetsavgift
 • andre utgifter knyttet til en aktivitet som utstyr, cuper og leir

Kommunen gir ikke støtte til enkeltaktiviteter og medlemskontingent til treningssentre.

Hvem søker? 

De som tilbyr aktiviteten søker på vegne av familien din. Du kan ikke søke selv.

Ta kontakt med de ansatte i kommunen eller med de som tilbyr aktiviteten. De vurderer om barnet trenger utgiftene dekket, og sender inn søknaden for familien din.

For å få støtte til en aktivitet, må de som er ansvarlig for aktiviteten være registrert i frivillighetsregisteret. Kommunen gir også støtte til aktiviteter som kulturskole og fritidsklubb.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde

 • navn på barnet eller ungdommen
 • fødselsdato 
 • samtykke fra foresatte til barn under 15 år 

Er du forelder/foresatt, må du fylle ut dette samtykkeskjemaet.

Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter

Vil barnet ditt begynne på fotball, speideren eller en annen aktivitet?

Se tilbudet på

Her kan du låne utstyr gratis

Søk støtte for å delta på fritidsaktivitet

De som tilbyr aktiviteten, eller ansatte i kommunen, fyller ut søknadskjemaet. De sender søknaden til kommunen elektronisk. 

De må sende én søknad for hvert barn. De kan ikke søke om utgifter til flere aktiviteter eller turer. Det er ingen søknadsfrist.

Det er nye retningslinjer fra 1.1.24, husk å sette deg inn i dem før du søker.

Søk om støtte

Når får du svar? 

De som tilbyr aktiviteten vil normalt få svar innen ti dager. Kommunen utbetaler innvilget beløp til de som tilbyr aktiviteten.

Hvem behandler søknadene?

Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter retningslinjene for tilskuddsordningen. Vi behandler personopplysninger etter gjeldende lovverk.  

Vil du bidra til ordningen?

For å realisere målet om at alle barn og unge i Nordre Follo skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, ønsker vi et samarbeid med næringsliv, organisasjoner og privatpersoner.

Nordre Follo kommune har inngått et samarbeid med Oppegård Røde Kors om bidrag til tilskuddsordningen og mottar også midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til dette formålet. 

Informasjon om ordningen på flere språk

Amharisk

Arabic

Dari

English

Farsi

Kurmanji

Pashto

Somali

Sorani

Swahili

Tigrinya

Tyrkisk

ALLE MED 

Nordre Follo kommune har et samarbeid med ALLEMED. Dette er et verktøy kommunen benytter i den årlige ALLEMED-dugnaden.

Her samles ansatte i førstelinjetjenesten, lokal frivillighet og beslutningstakere for å diskutere hvordan vi skal nå målet om at alle barn og unge i Nordre Follo skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens sosiale eller økonomiske status.

Oppsummering fra tidligere ALLEMED-dugnader

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å søke? Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Maren B. Owe

Fritidskoordinator

Telefon: 91 63 55 07