Forurensing og forsøpling

Kort fortalt

  • Ring 110 hvis du har mistanke om akutt forurensing. Eksempler på akutt forurensing er gasslekkasjer eller oljesøl i drikkevannskilden Gjersjøen.
  • Å forsøple er å tømme, etterlate eller oppbevare avfall som er skjemmende, kan skade eller være en ulempe for miljøet. 
  • Du har ikke lov til å ha, gjøre eller sette i gang noe som kan forurense. 
  • Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke om lov. 

Tips oss!

Vi ønsker tips om steder med forsøpling eller forurensning. Kontakt oss på telefon 02178 eller ved e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Ring Follo brannvesen umiddelbart på telefon 110 hvis du mistenker akutt forurensning.

Hageavfall er forsøpling

Parker, friområder og marka tilhører allmennheten og skal holdes pent og ryddig. Du har derfor ikke lov til å kaste hageavfall på friområder.

Dette regnes som forsøpling på samme måte som andre typer avfall. 

Hvordan påvirker forsøpling miljøet?

Å tømme eller etterlate avfall og søppel der du ikke har lov, kan føre til 

  • forurenset grunnvann og vassdrag
  • ulykker og helseskader, for eksempel kan barn skade seg i lek med hensatte maskiner, skarpe gjenstander og lignende
  • smittespredning, fordi fyllinger med matavfall kan tiltrekke seg fugler, rotter og andre skadedyr
  • at fremmede arter truer det biologiske mangfoldet
  • at færre bruker området fordi det ikke er så hyggelig lenger

Litt forsøpling blir mer etterhvert

Alle skal levere avfall til godkjent mottak. Hvis du ofte forsøpler i et område, kan dette føre til en ulovlig avfallsfylling på kort tid.

Hvor mye det vil forurense, avhenger av type søppel og om avfallet er (delvis) nedgravd ned. Hva slags type natur og hvordan folk bruker området har også betydning.

Avfall i ulovlige fyllinger kommer som regel fra ulike kilder. Det vanligste er avfall fra bygg- og anlegg, parker, hager og bilvrak.

Plikt til å ikke forurense 

Du kan ikke ha, gjøre eller sette i gang noe som kan forurense. Hvis det er fare for forurensning, skal du sørge for tiltak som skal forhindre dette.

Har forurensningen skjedd, skal du sette i gang tiltak for å stanse, fjerne eller begrense skaden. Du har også plikt til å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som har oppstått, eller av tiltakene for å motvirke forurensningen.

Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke og få tillatelse før du starter. Plan- og bygningsloven stiller krav om at eiendommer skal holdes ryddig og i ordentlig stand.

Kommunen kan forby lagring eller annen bruk hvis det blir farlig å oppholde seg eller ferdes i området, er sterkt skjemmende eller til vesentlig ulempe.

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178