Fremmede arter

Kort fortalt

 • Du kan melde ifra om steder med fremmede arter til kommunen 
 • Fremmede skadelige plantearter skal håndteres som restavfall
 • Fremmede arter regnes som én av de fem største truslene mot naturmangfoldet
 • Ikke alle fremmede arter er skadelige, men når de utkonkurrerer hjemlige arter er de en trussel for det biologiske mangfoldet

Meld fra om fremmede arter

Ønsker du å tipse oss om steder med fremmede arter i Nordre Follo? Bruk dette skjemaet:

Melding om fremmede arter

Planter

Du trenger ikke fjerne planter du har i hagen. Pass på at de ikke sprer seg utenfor hagen. Klipp planten ned etter den er avblomstret, men før den setter frø. Fjern utløpere hvis de begynner å nærme seg eiendomsgrensen. 

Planter skal håndteres som restavfall 

Fremmede skadelige plantearter skal håndteres som restavfall og ødelegges ved forbrenning. Ulovlig tømming av hageavfall i natur- og friområder er en viktig årsak til såkalte hagerømlinger. 

Hovedproblemene blant planter er

 • kjempebjørnekjeks
 • kjempespringfrø
 • parkslirekne
 • kanadagullris
 • lupiner
 • fagerfredløs
 • gravmyrt

Har du mindre mengder, kan du pakke plantene i tette plastsekker og kaste den i din vanlige restavfallsdunk.

Større mengder kan du levere i egen konteiner for svartelistede arter på gjenvinningsstasjonen.

Hva gjør kommunen?

Kommunen har systematisk bekjempet kjempebjørnekjeks siden 2004. Arbeidet har gradvis blitt utvidet. Det omfatter i dag alle kjente forekomster av kjempebjørnekjeks.

I tillegg omfatter det utvalgte områder med kjempespringfrø, parkslirekne, hagelupin og kanadagullris.

Les mer om de ulike plantene

Annet hageavfall skal gjøres til kompost

Hageavfall skal ikke kastes i naturen, men komposteres i egen hage eller leveres til godkjente avfallsmottak.

Det er gratis å levere hageavfall hos Follo Ren. De henter også hageavfallet hjemme hos deg.

Bestill henting av hageavfall hos Follo Ren

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen (Arion vulgaris) kom til Norge fra Frankrike. Her har den fått naturlige fiender og har derfor spredt seg raskt. Sneglen sprer seg 2-300 meter på egenhånd og kan legge opptil 400 egg.

Vi anbefaler å bruke plukkeredskaper og sneglefeller sammen med forebyggende tiltak. Bekjempelsesmidler som Nemaslug og Ferramol skiller ikke på snegler som naturlig hører hjemme i norsk natur og brunskogsnegl.

De har i tillegg begrenset effekt. For eksempel er Nemaslug ikke effektiv på snegler større enn 1 cm, mens Ferramol må legges ut like etter regnvær.   

Kommunen har ikke tilskuddsordninger eller mulighet til å dele ut midler mot snegler. 

Andre dyr

Fremmede dyrearter kan gjøre stor skade på det naturlige artsmangfoldet. De kan blant annet føre med seg sykdommer og utkonkurrere norske arter.

I Nordre Follo finnes blant annet mink og kanadagås. I tillegg har krepsepesten kommet hit. Dette er en sykdom som angriper edelkrepsen, og som fulgte med da amerikansk signalkreps ble satt ut i Sverige.

Støtteordninger

Du kan søke økonomisk støtte til naturmangfoldtiltak i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Virksomheter med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene kan søke om støtte til tiltak mot fremmede arter.

Frivillige organisasjoner og stiftelser, private bedrifter som ikke er enkelpersonforetak og selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer kan søke om støtte mot marin forsøpling.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon naturmangfold