FutureBuilt

Kort fortalt

 • FutureBuilt er et innovasjonsprogram for byggenæringen
 • Prosjektene i FutureBuilt skal bidra til flere klimavennlige bygg og byområder
 • Visjonen med programmet er å vise at det er mulig å bygge klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle en bærekraftig og attraktiv nullutslippsby.

Målet for FutureBuilt er å realisere 100 forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg.

Prosjektene skal 

 • overoppfylle FNs bærekraftmål og Parismålene
 • kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent 
 • ligge 10 år foran vanlig praksis

Forbildeprosjektene omfatter

 • nybygg
 • rehabilitering og transformasjon
 • områder og enkeltbygg

Utbyggerne er både private, kommunale og statlige. Nordre Follo kommune gikk inn i programmet i 2021, og har per høsten 2023 ett forbildeprosjekt i FutureBuilt – Magasinparken ungdomsskole.

Forbildeprosjektene jobber med temaer som

 • klima og energi
 • sosial bærekraft
 • sirkulære bygg og bydeler
 • naturmangfold og klimatilpasning
 • transport 
 • kvalitet i bymiljø og arkitektur

Stort samarbeid

Partnere i FutureBuilt er kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I 2023 kom Bergen til som en treårig pilot, og fra 2024 blir også Trondheim og Stavanger innlemmet i programmet.

I tillegg har FutureBuilt sju samarbeidspartnere:

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Husbanken
 • Enova
 • Grønn Byggallianse
 • Norske arkitekters landsforbund
 • DOGA

Les mer på FutureBuilt.no

Magasinparken ungdomsskole som forbildeprosjekt

Magasinparken ungdomsskole blir en 8-parallell ungdomsskole med opptil 720 elever og 90 ansatte. Skolen blir tilpasset fremtidig bymessig utvikling av Ski Vest.

Den vil få et arkitektonisk utrykk av høy kvalitet med tanke på

 • materialvalg
 • miljø
 • naturmangfold
 • bymiljø 
 • sosiale tilbud

Skolens bæresystem, eksteriør og interiør skal bygges i tre. Energibehov og -produksjon er optimalisert med hensyn til omgivelser, bruks- og driftsmønster.

Skolen skal bygges som passivhus (et hus som har mindre energibehov enn vanlige hus). Den skal ha en smart energiforsyning med varmepumpe i kombinasjon med energibrønner og solcelleanlegg på tak og fasader.

Denne kombinasjonen vil begrense behovet for kjøpt energi til bygget, samtidig som anlegget ikke overdimensjoneres med tanke på overproduksjon av strøm som ikke kan utnyttes i bygget. Prosjektet sikter mot BREEAM Excellent-sertifisering.

Skolen skal være et sosialt knutepunkt i nærmiljøet og ha funksjoner utover tradisjonelle skoleaktiviteter. Bygget skal være lett tilgjengelig - med gode uterom, solforhold og varierte oppholdsrom. Et grønt takareal vil være åpent for alle, også utenfor skoletid.

Les mer her om Magasinparken som forbildeprosjekt hos Futurebuilt.no