Luftkvalitet

Kort fortalt

 • Luftkvaliteten i Nordre Follo
 • Gjennomsnittsverdier
 • Helseeffekter og helseråd
 • Hvordan kan vi bedre luftkvaliteten?

Luftkvaliteten akkurat nå

Varsling av luftkvalitet i Nordre Follo finner du på luftkvalitet i Norge eller i appen Yr.

Her kan du se luftkvaliteten akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Varslingen har som mål å informere publikum om luftkvaliteten der de bor og ferdes.

Luftsonekart

Fagbrukertjeneste for luftkvalitet viser oversikt over lokal luftkvalitet i Norge for kommuner og andre fagbrukere.

Modellen bruker værvarsler og detaljerte data om utslipp til å beregne spredningen av luftforurensning framover i tid (varsling), og til å beregne hele foregående år (fagbrukertjenesten).

Det vil si at Luftsonekartet og andre parameter for Nordre Follo er basert på beregninger, og ikke faktiske målinger.

Hva du kan gjøre for å bedre luftkvaliteten

Tips til hvordan du kan bidra til bedre luft.

Hva kommunen gjør for å bedre luftkvaliteten

 • Vi sikrer at luftkvalitet følges opp blant annet gjennom retningslinjer i kommunale planer.
 • Vi informerer om hvordan man fyrer riktig og at vedfyring er en stor utslippskilde til luftforurensning.
 • Vi følger opp tips fra innbyggere.
 • Vi gjennomfører klimatiltak som også har en effekt på luftkvaliteten i kommunen. Kommunen jobber blant annet med å få
  • mer elektrifiserte byggeplasser
  • flere elektriske kjøretøy for å redusere eksosutslipp 
 • Vi jobber med å redusere bruk av bil ved blant annet å bygge rundt kollektivtrafikknutepunktene. Dette bidrar til mindre utslipp fra eksos og utslipp av svevestøv fra veislitasje.

Vedfyring og luftkvalitet

Vedfyring gir utslipp av svevestøv og påvirker luftkvaliteten. Vedfyring er den største årsaken til utslipp av helseskadelige stoffer i Nordre Follo. 

Nå som strømprisene er uvanlig høye, fyrer vi mer enn normalt. Det kan gi større utfordringer med luftkvaliteten i kommunen. Luftkvaliteten i kommunen vil være særlig dårlig i kaldt og tørt vær med lite vind.

Luftforurensning er spesielt et problem for personer med hjerte- og karsykdommer, diabetes, astma og andre luftveissykdommer, eldre, barn og gravide.

Følg med på luftkvaliteten der du bor

Kommunen anbefaler innbyggere som er følsomme for dårlig luftkvalitet å følge med på luftkvaliteten via Luftkvalitet i Norge.

Her finner du prognoser for luftkvaliteten i kommunen de nærmeste dagene. Du finner også råd om hvordan man skal håndtere ulike nivåer av luftforurensning.

Fordi vedfyring er den største kilden til utslipp av svevestøv, er luftkvaliteten ofte dårligere i tettbebyggelse. Det er fordi man fyrer mye i disse områdene.

Luftkvaliteten endrer seg gjennom døgnet. Ofte ser vi høyere nivåer av luftforurensning på kvelden.

En annen kilde til luftforurensning i Nordre Follo kommune er piggdekk som sliter opp partikler fra veibanen. Derfor kan luftkvaliteten også være dårlig ved større veier.

Utslipp fra vedfyring er imidlertid større enn utslipp fra veitrafikk om vinteren.

Fyr riktig og reduser utslipp av svevestøv

Ved å fyre riktig, kan utslipp av svevestøv reduseres. På nettsiden til Follo brannvensen kan du lese mer om hvordan man fyrer riktig.

Follo brannvesen anbefaler følgende ved fyring i ovn:

 • Bruk tørr ved
 • Ha riktig trekk
 • Fyr fra toppen
 • Bruk små vedkubber til opptenning
 • Ikke legg inn for mye ved av gangen
 • Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser
 • Aldri bruk brennbare væsker

På tide å bytte ut ovnen?

Å skifte ovnen til ny rentbrennende ovn er et også et tiltak som reduserer utslipp av svevestøv betydelig. Det vil også gi mer varme til boligen.

De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Ovner produsert etter 1998 er derfor såkalt rentbrennende ovner.

Follo Brannvesen anslår at omtrent 60 % av ovnene i kommunen er rentbrennende. Brannforebyggerne (tidligere kalt feiere) argumenterer for viktigheten av å bytte til rentbrennende, både i et økonomisk-, helse- og miljøperspektiv.

Per i dag har ikke kommunen noen støtteordning for å skrifte til rentbrennende ovn i Nordre Follo kommune.

Grenseverdier for svevestøv

Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som har størst betydning for menneskers helse, og svevestøv utgjør det største problemet. 

Grenseverdiene for svevestøv vil kreve flere tiltak for å redusere nivåene i kommunene, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene.

De nye grenseverdiene:

 • 10 mikrogram per kubikkmeter (μg/m³) (årlig gjennomsnitt) for PM2,5, ned fra dagens 15 μg/m³
 • 20 μg/m³ (årlig gjennomsnitt) for PM10, ned fra dagens 25 μg/m³
 • 25 tillatte overskridelser per kalenderår av 50 μg/m³ (i døgngjennomsnitt) for PM10, ned fra dagens 30 μg/m³

Helseeffekter og helseråd

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår.

Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning.

Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Rådene gjelder særlig for sårbare grupper som hjerte- og lungesyke, barn og gravide og eldre. 

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om