Luftkvalitet

Kort fortalt

 • Luftkvaliteten i Nordre Follo
 • Gjennomsnittsverdier
 • Helseeffekter og helseråd
 • Hvordan kan vi bedre luftkvaliteten?

Luftkvaliteten akkurat nå

Varsling av luftkvalitet i Nordre Follo finner du på Luftkvalitet i Norge. Her kan du se luftkvaliteten akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Varslingen har som mål å informere publikum om luftkvaliteten der de bor og ferdes.

Grenseverdier for svevestøv

Grenseverdiene for svevestøv er strammet inn, det trådte i kraft 1. januar 2022.

De nye grenseverdiene vil kreve flere tiltak for å redusere nivåene av svevestøv i kommunene, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene. Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som har størst betydning for menneskers helse, og svevestøv utgjør det største problemet. 

De nye grenseverdiene:

 • 10 mikrogram per kubikkmeter (μg/m³) (årlig gjennomsnitt) for PM2,5, ned fra dagens 15
 • 20 μg/m³ (årlig gjennomsnitt) for PM10, ned fra dagens 25
 • 25 tillatte overskridelser per kalenderår av 50 μg/m³ (i døgngjennomsnitt) for PM10, ned fra dagens 30

Luftsonekart

Fagbrukertjeneste for luftkvalitet viser oversikt over lokal luftkvalitet i Norge for kommuner og andre fagbrukere.

Modellen bruker værvarsler og detaljerte data om utslipp til å beregne spredningen av hver type luftforurensning framover i tid (varsling) og til å beregne hele foregående år (fagbrukertjenesten). Det vil si at Luftsonekartet og andre parameter for Nordre Follo er basert på beregninger, og ikke faktiske målinger.

Helseeffekter og helseråd

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Rådene gjelder særlig for sårbare grupper som hjerte- og lungesyke, barn og gravide og eldre. 

Hva gjør kommunen for å bedre luftkvaliteten?

 • Kommunen sikrer at luftkvalitet følges opp bl.a. gjennom kommunale planer.
 • Tiltak i framtidige klimabudsjetter, som økt elbilandel i kommunens bilpark, kan bidra til å bedre luftkvaliteten i kommunen.

Hva kan du gjøre for å bedre luftkvaliteten?

Tips til hvordan du kan bidra til bedre luft.

Vedfyring og luftkvalitet

Visste du at vedfyring påvirker luftkvaliteten? Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv.

Forbrenning av ved gir utslipp av svevestøv og påvirker luftkvaliteten i kommunen. Vedfyring er en versting, det er faktisk den største årsaken til utslipp av helseskadelige stoffer i Nordre Follo kommune. Luftforurensning er spesielt et problem for diabetikere, astmatikere og personer med hjerte-, kar- og luftvede med astma og andre luftveissykdommer, eldre, barn og gravide.

Nå som strømprisene er uvanlig høye, fyrer vi mer enn normalt. Det kan gi større utfordringer med luftkvaliteten i kommunen. Luftkvaliteten i kommunen vil være særlig dårlig i kaldt og tørt vær med lite vind.

Følg med på luftkvaliteten der du bor

Kommunen anbefaler innbyggere som er følsomme for dårlig luftkvalitet å følge med på luftkvaliteten via nettsiden Luftkvalitet i Norge.

Her er det prognoser for luftkvaliteten i kommunen de nærmeste dagene og råd om hvordan man skal håndtere ulike nivåer av luftforurensning.

Fordi vedfyring er den største kilden til utslipp av svevestøv er luftkvaliteten ofte dårligere i tettbebyggelse der man fyrer mye. Luftkvaliteten endrer seg gjennom døgnet og ofte ser vi høyere nivåer av luftforurensning på kvelden.

En annen kilde til luftforurensning i Nordre Follo kommune er piggdekk som sliter opp partikler fra veibanen. Derfor kan luftkvaliteten også være dårlig ved større veier. Utslipp fra vedfyring er imidlertid mer omfattende enn utslipp fra veitrafikk om vinteren.

Fyr riktig og reduser utslipp av svevestøv

Ved å fyre riktig kan utslipp av svevestøv reduseres. På nettsiden til Follo brannvensen kan du  lese mer om hvordan man fyrer riktig.

Follo brannvesen

Brannforebygger Henrik Holte i Follo brannvesen anbefaler følgende ved fyring i ovn:

 • Bruk tørr ved
 • Ha riktig trekk
 • Fyr fra toppen
 • Bruk små vedkubber til opptenning
 • Ikke legg inn for mye ved av gangen
 • Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser
 • Aldri bruk brennbare væsker

På tide å bytte ut ovnen?

Å skifte ovnen til ny rentbrennende ovn er et også et tiltak som reduserer utslipp av svevestøv betydelig. Det vil også gi mer varme til boligen. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Ovner produsert etter 1998 er derfor såkalt rentbrennende ovner.

Follo Brannvesen anslår at omtrent 60 % av ovnene i kommunen er rentbrennende. Brannforebyggerne (tidligere kalt feiere) argumenterer for viktigheten av å bytte til rentbrennende, både i et økonomisk-, helse- og miljøperspektiv.

Per i dag har ikke kommunen noen støtteordning for å skrifte til rentbrennende ovn i Nordre Follo kommune.

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om