Fredete arter

Kort fortalt

  • Alle amfibiearter i Norge er fredet. I Nordre Follo kommune finnes fem av seks arter.
  • Hule eiker er også fredet.
  • Du kan søke om støtte til å ta vare på truede arter eller renske opp gårdsdammen din.

Amfibier

Alle norske amfibier er fredet etter viltloven. I Norge er det seks arter amfibier:

  • to salamanderarter (stor salamander og liten salamander)
  • tre froskearter (buttsnutefrosk, spissnutefrosk, damfrosk)
  • en paddeart

I Nordre Follo kommune finner vi fem av seks arter - alle unntatt damfrosk.

Salamander er en nær truet art 

I Norsk Rødliste 2015 er damfrosk oppført som kritisk truet CR og stor salamander som nær truet NT. 

Salamanderne lever både i vann og på land. De legger egg i tjern og dammer på våren og holder seg der til utpå sommeren.

Om vinteren går de i dvale på land. Det er en høy tetthet av dammer i Nordre Follo som er viktige for amfibiene. Dammene benyttes også av mange andre arter, og er derfor viktige for biologisk mangfold.

Hule eiker

Hule eiker er en utvalgt naturtype etter lov og har derfor ekstra beskyttelse. Hvis du har en hul eik på din eiendom, og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

Kommunen kan bistå med råd og veiledning.

Se også Naturmangfoldloven

Støtteordninger

Du kan søke økonomisk støtte til naturmangfoldtiltak i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om støtte til tiltak for å verne

Søk om støtte til å renske opp gårdsdam

Hvis du har en gårdsdam på din eiendom, kan du søke Follo landbrukskontor om tilskudd til å renske opp/utbedre dammen. Stønaden kommer fra SMIL-midlene (spesielle miljøtiltak i landbruket).