Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde

Kort fortalt

  • Slorene i Gjersjøen er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har et rikt fugleliv, og er et viktig hekke- og trekkområde.
  • Ås kommune og Nordre Follo kommune har laget og vedtatt en skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde.

 

Slorene våtmarksområde

Nordre Follo og Ås kommuner har sammen utarbeidet skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde. Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2005 ble vedtatt en felles reguleringsplan for Slorene våtmarksområde i kommunene Ås, Ski og Oppegård. I reguleringsbestemmelsene er det nedfelt at det skal utarbeides en skjøtselsplan for området. 

Formålet med skjøtselsplanen er å ivareta og bygge opp verneverdiene i Slorene, og samtidig avveie disse mot de ulike interessene i området.

Hovedgrepene i skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper i våtmarken (sone 1 og 2), ivareta et aktivt og intakt elvedelta og sikre fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene.

Skjøtselsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av området, hvilke områder som skal være skog og hvilke som skal være åpne, og den inneholder en prioritering av konkrete skjøtselstiltak.

For å tilrettelegge for friluftslivet er et tiltak å gjenåpne en blåmerket tursti og etablere utsiktspunkter for fugletitting. Videre skal det settes opp skilt med informasjon om våtmarksområdet og om ferdselsrestriksjoner.

Vedtatt skjøtselsplan

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde ble vedtatt i Kommunestyret i Nordre Follo kommune 13.10.2021 og i Hovedutvalg for næring og miljø, Ås kommune 28.09.2021.

Involvering og høring

Kommunene hadde et informasjonsmøte i mars for å informere om skjøtselsplanen, slik at interesserte kunne sende innspill før vi laget høringsforslaget. Grunneiere og interesseorganisasjoner deltok, og kommunen fikk inn flere skriftlige innspill etter møtet. 
 
Utkast til skjøtselsplan for Slorene verneområde ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune den 25.04.2021. Tilsvarende sak ble behandlet i Utvalg for klima, teknikk og miljø i Nordre Follo kommune den 09.06.21. Det ble vedtatt å sende planen på høring i begge kommunene, med noen mindre endringer i tråd med vedtaket i Ås kommune.
 
Planen lå ute til offentlig ettersyn i ni uker sommeren 2021. Det kom inn ti høringsuttalelser fra offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og privatpersoner. Kommunedirektøren behandlet høringsinnspillene, og gjorde noen endringer i skjøtselsplanen, som i hovedesak ble tatt inn i planen i den politiske behandlingen.

Faglig grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplanen

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag engasjerte kommunene BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et forslag til skjøtselsplan (2021).  

Her finner du reguleringsplan, tidligere planutkast og fagutredninger:

Skjøtselstiltak i Slorene

I samarbeid med grunneier i Ås, er Nordre Follo og Ås kommuner vinteren 2022 i gang med planlegging av skjøtselstiltak i Slorene våtmarksområde. Først ut er gjenåpning av kanaler ut fra Dalsbekken og hogst av trær og kratt, som må gjøres i vinterhalvåret.

Skjøtselsplan for Slorene med tiltak

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde ble vedtatt i Nordre Follo og Ås kommuner høsten 2021 for å ivareta og bygge opp verneverdiene i området. Hovedgrepene i skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper i våtmarken (skjøtselssone 1 og 2), ivareta et aktivt og intakt elvedelta og sikre fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene.

skjøtselssoner slorene.png

Finansiering og gjennomføring av skjøtselstiltak

Ås kommune har avsatt budsjettet til å følge opp skjøtselsplanen, og Viken fylkeskommune har gitt tilskudd på 200.000 kr til å gjennomføre skjøtselstiltak. Skjøtselstiltakene som nå planlegges gjennomført i skjøtselssone 1 og 2 er:

  1. Åpne opp og utvide etablerte gjennomløp i vollen på vestsiden av Dalsbekken.
  2. Fjerne store kvistansamlinger og stokker i Dalsbekken samt ved bekkeutløpet ved Ringneset ifb. med åpning av gjennomløp for å unngå oppstuving av vann.
  3. Hogst av trær og rydding av kratt for å klargjøre for slått.
  4. Gjennomføre bråtebrann i området vinterstid i samarbeid med brannvesenet.
  5. Kutting av rotskudd og én slått i andre halvdel av august.

I tillegg har kommunene søkt Miljødirektoratet om midler for å gjennomføre et forskningsprosjekt for å dokumentere gjennomføringen og virkningen av skjøtselstiltakene i slåttevåtenga.

Se detaljert beskrivelse av tiltakene i skjøtselsplanen.

Hva skjer nå?

Det er tiltak 1-3 beskrevet over som er under planlegging vinteren 2022, siden disse må gjøres på frossen mark for å skade terrenget minst mulig. Kommunalteknisk i Nordre Follo kommune skal reetablere gjennomløpene fra Dalsbekken. Hogsten må gjennomføres vinterstid for å klargjøre til slått.

Grunneier der tiltakene skal gjennomføres, Lars Juul, vil bidra med mannskap for å gjennomføre avtalt hogst på sin eiendom. Kommunene har vært på flere befaringer sammen med grunneier de siste ukene for å planlegge restaurering av kanalene og i hvilke områder trær og busker skal tas ned.

På befaring har vi brukt blå merkebånd for å markere soner langs Dalsbekken hvor trær og kratt skal stå, og enkelttrær som skal bevares. For å komme til med maskinelt utstyr til hogst og slått, er det også nødvendig å fjerne greiner og enkelte trær innenfor avsatt 5 meters kantsone langs Dalsbekken. Trær som skal felles i nærheten av kantsonen er blinket ut, se eksempel i foto under.  

Alle tiltak skal gjennomføres mest mulig skånsomt. I tillegg til manuelt arbeid med motorsag, kan det benyttes beltegående maskin med lavt marktrykk når det er nødvendig.

Ifølge skjøtselsplanen skal det utarbeides prosjektbeskrivelse for hvert tiltak.

Alle tiltak skal godkjennes av kommunen og grunneier før gjennomføring.

Kommunene er i dialog med Statsforvalteren og NVE om tiltakene som angår vassdraget.

trær med blåbånd.jpg

Foto som viser eksempel på trær som er merket med blå bånd som skal stå (til høyre) og trær som er blinka ut med motorsag som skal felles (til venstre).

Mer om Slorene våtmarksområde

Slorene, som ligger sør ved Gjersjøen, er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har et rikt fugleliv, og det er et viktig hekke- og trekkområde. Selve Slora er kartlagt som naturtype slåttemark, som er en utvalgt naturtype, fordi den har status som kritisk truet naturtype på rødlista. Det er registrert flere andre naturtyper og arter i verneområdet som er på de nasjonale rødlistene.

De største truslene for verneverdiene i området er færre og mindre oversvømmelser av våtmarken, og gjengroing av slåttevåtenga og andre naturtyper.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Ane Tingstad Grav, telefon 92 01 21 68

Ås kommune

Siri Gilbert, telefon 95 85 63 23