Urbant landbruk

Kort fortalt

 • Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for at du kan dyrke mat de urbane områdene av kommunen vår. 
 • Finn kontaktpersoner og kart over arealer som kan disponeres til dyrkningsprosjekter.
 • Har du eller prosjekter som du ønsker å dele med flere, kan du få lagt dette inn i kartet. 

Områder for dyrking

Våren 2022 inngikk kommunen tre avtaler med privatpersoner og organisasjoner som får dyrke på kommunale områder. 

Områdene er

 • Vestråtparken i Ski (180 m2). Prosjektet er koordinert av frivillighetssentralen.
 • Området ved Rådhusparken ved gamle Oppegård rådhus på Kolbotn (150 m2), som er disponert av to barnehager.
 • Et prosjekt ved Lokes vei som er drevet av privatpersoner.

Innkjøp til materialer må du selv stå for. Det er foreløpig signert kontrakt for to år på disse tre prosjektene.

Hvordan bli med?

Søknadsfristen for dyrking på kommunal grunn var 15. januar 2022. 

Kommunen har inngått kontrakt for to år med de ansvarlige for prosjektene, men det er fortsatt mulig å kontakte de ansvarlige og bli med å dyrke i Vestråtparken og Lokes vei.

Kontaktinformasjon ligger i kartportalen

I tillegg legges det ut kontaktinformasjon til privatpersoner som ønsker å tilby arealer til dyrking og prosjekter.

Søknadskriterier 

Dette var kriteriene for de som søkte om å starte prosjekter på kommunal eiendom.

 • Søkeren må være bosatt i Nordre Follo kommune.
 • Søknaden skal være undertegnet av en person over 18 år, men søkeren kan inkludere personer under 18 år i prosjektet. 
 • Tidsramme for prosjektet er to år, fra våren 2022 til høst 2023. Deretter skal ordningen evalueres.
 • Det er ikke tillatt å ha dyr eller bier på områdene. 
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan hageavfall skal håndteres, for å hindre spredning av fremmede arter. Kommunen vil fakturere brukere som ikke rydder opp etter endt bruk av arealet. 
 • Prosjektet kan ikke være av kommersiell art. Det som høstes må være til eget bruk og kan ikke selges.
 • Kommunen vil legge vekt på søknader som åpner for bred medvirkning. 
 • Kommunen vil legge vekt på søknader som fremmer økologisk dyrkning. Det vil si naturlige sprøytemidler og økologisk jord og gjødsel.

Søker må selv stille med alt av nødvendig utstyr til dyrkningen. Kommunen ser på mulighet for å ordne med tilgang på vann.

Det er viktig for oss å ha en ryddig dialog med de som skal dyrke. Det inkluderer en skriftlig avtale som avklarer

 • forholdene rundt drift
 • ferdigstillelse 
 • opprydding på eiendommen etter at prosjektet er avsluttet

Kart over urbane dyrkningsprosjekter

Interessen for urbant landbruk, dyrking og parsellhager er økende. Her finner du oversikt over og kontaktinformasjon til de prosjektene som er meldt inn til kommunen. Vi håper på sikt at det meldes inn flere områder som kan disponeres. 

Kart over områder

Alle lag, organisasjoner, foreninger, barnehager og så videre som har egne dyrkningsprosjekter, kan legge inn dette i kartet hvis de selv ønsker.   

Har du selv areal du ønsker å stille til disposisjon? 

Eller har du kanskje allerede et urbant dyrkningsprosjekt på gang? Da kan du registrere arealet i kommunens oversiktskart over urbane dyrkningsprosjekter. Send gjerne med et hyggelig bilde av prosjektet. 

Her kan du registrere areal eller dyrkningsprosjekt i kartet.  

Vedtak om urbant landbruk i Nordre Follo kommune 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021:

1. Kommunen etablerer en felles nettside/kartportal til formidling av alle prosjekter som tilbyr innbyggerdrevet landbruk.

2. Del av rådhusparken ved tidligere Oppegård rådhus kan leies ut til gruppe som ønsker å organisere innbyggerdrevet urbant landbruk.

3. Del av Vestråtparken i Ski sentrum kan leies ut til gruppe som ønsker å organisere innbyggerdrevet urbant landbruk.

4. Kommunedirektøren inngår avtale med gruppen som har henvendt seg til kommunen v/Inge Walle- Olsen, der de tilbys å leie areal i sørøstre del av Lokes vei 5 for å drive parsellhage for innbyggerne i nærområdet.

5. Ved regulering av Nedre Ekornrud skal det ses på muligheten for å innlemme et areal for parsellhager i planområdet.

6. Videre dyrkingsprosjekter vurderes fortløpende på bakgrunn av eventuelle fremtidige budsjettbevilgninger til dette formålet.

7. Ordningen bør evalueres etter 2 år.

8. Avtaler med brukere må hjemle kommunens rett til å fakturere brukere som ikke rydder opp etter endt bruk av arealet.

Se sakspapirene med vedtaket 

Kontaktinformasjon  

Ved generelle spørsmål om prosessen rundt tildelingen av de to kommunale områdene kan du kontakte klima- og miljøavdelingen i kommunen.

Saksbehandlere:

Kristine Sand
Telefon: 92 49 22 92

Anders Berggren
Telefon: 02178