Permisjon

Kort fortalt

  • Barn og unge skal i utgangspunktet delta i all grunnskoleopplæring.
  • Foreldre kan søke om permisjon i inntil to uker. 
  • Kontaktlærere kan gi elever permisjon en dag. 
  • Permisjon mer enn en dag avgjøres av rektor. 

Søke om permisjon

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det betyr at elevene skal delta i opplæringen og være til stede på skolen de fastsatte skoledagene.

Felles retningslinjer

Kommunen har felles retningslinjer for å sikre lik behandling av alle permisjonssøknader og fremme nærvær på skolen.  

Retningslinjer for permisjon (PDF)

Hvordan søke?

Foreldre kan søke om permisjon for elever i inntil to uker. Kontaktlærer kan gi elevene permisjon inntil en dag. Permisjoner i mer enn en dag avgjøres av rektor. 

Ved delt foreldreansvar må begge foreldre undertegne og godkjenne søknad om permisjon.  

Søk om permisjon

Permisjon eleven har krav på

Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på helligdager som tilhører elevens trossamfunn. Eleven må sende søknad. 

Dette reguleres i Opplæringsloven § 2-11

Permisjonens varighet

Skolen gir ikke permisjon for mer enn to uker sammenhengende. Her er Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker ufravikelig. 

Permisjon i mer enn to uker

Søknad om permisjon i mer enn to uker blir avslått. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, blir dette regnet som ugyldig fravær.

Hvis foreldre tar barna ut av skolen lengre enn to uker, og de er i Norge, gjelder reglene om privat hjemmeundervisning. Dette innebærer at foreldre må melde eleven ut av skolen.

Hovedregelen er at kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, enten dette er ordinær opplæring eller spesialundervisning. Kommunen har derfor et oppfølgingsansvar hvis en elev ikke møter på skolen.

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring