Permisjon

Kort fortalt

  • Foreldre kan søke om permisjon for inntil to uker. 
  • Kontaktlærere kan gi elever permisjon inntil en dag. 
  • Permisjoner utover en dag avgjøres av rektor. 

Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene. Foreldre kan likevel søke om permisjon for elever i inntil to uker. 

Søke om permisjon

Foreldre kan søke om permisjon for elever i inntil to uker. Kontaktlærer kan gi elevene permisjon inntil en dag. Permisjoner utover en dag avgjøres av rektor. 

Ved delt foreldreansvar må søknad om permisjon undertegnes og godkjennes av begge foreldre. 

Søk permisjon

Permisjon eleven har krav på

Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på helligdager tilhørende sitt trossamfunn. 

Dette reguleres i Opplæringsloven § 2-11

Permisjonens varighet

Det gis ikke permisjon for mer enn to uker sammenhengede. Her er Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker ufravikelig. 

Permisjon utover to uker

Søknad om permisjon utover to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ugyldig fravær.