Kvalitetsmelding - Oppvekst

Kort fortalt

  • Kvalitetsmeldingen belyser et av satsingsområdene i kommuneplanen: Trygg oppvekst.
  • Gjennom arbeidet med en trygg oppvekst skal vi bidra til å nå FN’s bærekraftsmål.
  • Barnekonvensjonens prinsipper skal ligge til grunn for arbeidet vårt.

Kvalitetsmelding oppvekst 2020–2023

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag, hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo:

  • Lek og læring.
  • Digital hverdag.
  • Foreldre som ressurs.
  • En trygg og god oppvekst.
  • Fysisk og psykisk helse.
  • Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Les dokumentene