Planer

Kort fortalt

I Nordre Follo jobber vi kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling og har planer for ulike områder.

Vi jobber blant annet med lese- og skriveutvikling, digitale ferdigheter og overganger fra barnehage til skole og SFO og overganger senere i skoleløpet.

Begynneropplæring 

Både innhold og metode skal være i tråd med prinsipper og verdier i LK 20. Disse skal støtte seg på nyere forsking på leseopplæring. Følgende prinsipper skal ligge til grunn:

  • En balansert lese- og skriveopplæring.
  • Skrive seg inn i lesingen.
  • Aktive og utforskende elever. 

Plan for den første lese- og skriveopplæringen i skolen (PDF)

Digitalisering

Digitale verktøy har blitt en viktig del av både fritid og skolehverdagen. Læreplanene stiller krav til digitale ferdigheter som en av de grunnleggende ferdighetene. 

Dysleksiplan 

Kommunen har planer og gode rutiner som sikrer kompetanseheving på følgende områder:

  • Normal lese- og skriveutvikling.
  • Spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi.
  • Digitale hjelpemidler.

Dysleksiplan 2021-23 (PDF)

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge

Kommunen jobber helsefremmende og forebyggende for gravide, barn og unge og deres familier. Vi legger vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. Gjennom råd og veiledning skal vi fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljøer. Arbeidet skal også forebygge sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge (PDF)

Leseplan 

Vårt mål er at alle elever skal få leseopplæring i tråd med læreplanen LK20 og nyere forsking. Planen legger til rette for å benytte forskningsbaserte kunnskap om leseopplæring. 

Leseplan 1. - 10. trinn (PDF)

Overganger

Vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet ved alle overganger i et barns liv. Nordre Follo har en plan som gir retning for virksomhetenes arbeid med overganger. Planen beskriver overgangene:

  • hjem–barnehage
  • barnehage–skole/SFO
  • barneskole–ungdomsskole
  • ungdomsskole–videregående skole

Plan for alle overganger i barnehage og skole (PDF)

Skolebibliotek

Vårt mål er at alle elever i Nordre Follo skal ha godt bibliotektilbud. Ressurser, bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse er avgjørende i dette arbeidet. For å sikre en god utvikling har vi en plan som viser mål og forankring av skolebibliotekene.  

Plan for skolebibliotek i Nordre Follo (PDF)

Strategisk kompetanseplan 

Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling og tilrettelegger for etter- og videreutdanning, og samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner. I tillegg holder vi egne kurs, seminarer og konferanser. 

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst og læring 2022-2023 (PDF)

Særskilt norskopplæring

Veilederen skal hjelpe lærere med å legge til rette for inkludering. Den skal også gi støtte til språkutvikling for flerspråklige elever. Tipsene kan brukes både i ordinær opplæring og i grupper med særskilt tilrettelagt opplæring. 

Veileder for særskilt norskopplæring og opplæring i klasserom med språklig mangfold i elevgruppa (PDF)

Trygt og godt skolemiljø

Elever skal høre til og ha det trygt og godt på skolen så de opplever tilhørighet, utvikling og læring. For å få til dette må vi følge med, gripe inn og varsle. Videre må vi undersøke og sette inn tiltak i tråd med lovverket og kommunens planer.  

Plan for et trygt og godt skolemiljø i Nordre Follo (PDF)