Opplæringsplikt

Kort fortalt

  • I Norge har barn en opplæringsplikt. 
  • Opplæringen kan skje i offentlig eller privat skole, eller som hjemmeundervisning. 
  • Opplæringen skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller seks år.
  • Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til barnet har fullført det tiende skoleåret.

Rett til grunnskoleopplæring

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen en måned.

Plikt til grunnskoleopplæring

Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder. Plikt til grunnskoleopplæring faller bort dersom et opphold utenfor Norge varer i mer enn tre måneder.

Utsatt eller fremskutt skolestart

Etter sakkyndig vurdering med skriftlig samtykke fra foresatte kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten med et år.

Dersom foresatte søker om det eller samtykker i, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn begynne på skolen ett år før når barnet har fylt fem år innen 1. april.