Spørsmål og svar

Kort fortalt

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om SFO-tilbudet i kommunen. 

Svar på søknad om SFO-plass

Alle får plass. Dere får svar så raskt som mulig. Ta kontakt med aktuell SFO hvis dere ikke har fått svar på søknaden innen en ukes tid.

SFO-plass som nyinnflyttet

Alle får plass. Du må søke i Foreldreportalen. Ta kontakt med aktuell SFO hvis du ikke har fått svar på søknaden innen en ukes tid.

Får ikke svart på tilbud om SFO-plass 

Det er kun regningsmottaker som kan svare på tilbudsbrev. Det samme gjelder hvis dere søker om endring av plass eller ønsker å si opp plassen.

Det anbefales å bruke PC i stedet for telefon når dere logger dere inn i Foreldreportalen. 

Må vi søke om plass hvert år?

Nei, dere har plassen helt til dere ønsker å si den opp.

Frist for å betale for SFO-plassen

Fristen for å betale for plassen er den 15. i hver måned. Dere betaler da for inneværende måned. Det er mulig å søke om utsettelse. Se Faktura fra kommunen

Faktura med feil beløp

Ta kontakt med SFO-leder, som kan sjekke fakturagrunnlaget.

Feil navn på barnet på fakturaen

Fagsystemet henter automatisk for- og mellomnavn når vi skriver ut fakturaene. Hvis barnet har flere etternavn blir bare ett av navnene registrert.  

Søskenmoderasjon med barn barnehage og SFO

Dere får søskenmoderasjon hvis dere har flere barn i enten barnehage eller SFO. Det er ikke søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.  

Søskenmoderasjon med flere barn på SFO

Dere betaler full pris for det eldste barnet og 20 % mindre for barn nummer to. Se informasjon om priser og moderasjonsordninger. 

Må vi søke om redusert foreldrebetaling hvert år?

Ja, dere må søke hvert år. Se informasjon om pris og betaling. Hvis dere søker innen 20. juni vil vi behandle søknaden før skolestart. Hvis dere søker senere, vil søknaden gjelde fra den første i måneden etter.

Svar på søknad om redusert foreldrebetaling

Vi behandler søknader fortløpende. Hvis søknaden blir innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.  

SFO-tilbudet før eller etter skoletid

Vi har ikke plasstyper som er formiddagstilbud eller ettermiddagstilbud. Du kan velge mellom følgende plasstyper: To, tre, fire eller fem dager per uke. Hvis du ikke har et fulltidstilbud må velge hvilke dager du ønsker å benytte plassen.    

Endre på dagene vi har valgt 

Dere kan endre dager, men da må dere kontakte SFO-leder. 

Endre plasstype

Dere kan endre plasstype i Foreldreportalen. Hvis dere ønsker å utvide plassen, kan det gjøres løpende. Hvis dere ønsker å redusere plassen gjelder fristene for oppsigelse.  

Kjøpe ekstra dager i SFO

Dere kan kjøpe ekstra dager til barn som har et SFO-tilbud. Ta kontakt med SFO-leder.

Ferietilbudet i SFO

SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av uke 27-30. Dere blir bedt om å melde fra til SFO om hvordan dere vil benytte tilbudet i skolens ferier. 

Søke permisjon fra SFO

Vanligvis kan dere ikke søke om permisjon, men i helt spesielle tilfeller kan vi vurdere dette sammen med SFO-leder. Et eksempel er hvis barnet er alvorlig syk.    

Oppsigelsesfrist for å si opp SFO-plassen

Oppsigelsesfristen er to måneder fra den første i måneden. Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen.

Det er kun søker som kan å si opp plassen, ikke medsøker.