Drikkevann

Kort fortalt

 • Drikkevannet i Nordre Follo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.
 • Den nordlige delen av kommunen (tidligere Oppegård kommune) får drikkevann fra Oppegård vannbehandlingsanlegg.
 • Den sørlige delen av kommunen (tidligere Ski kommune) får drikkevannet sitt fra enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg.
 • Du får SMS-varsel ved brudd på vannledninger eller andre hendelser som påvirker vannforsyningen.

Hvor kommer vannet fra?

Vannet til abonnenter i området som tidligere het Ski kommune kommer fra Oslo kommune, enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg. Informasjon om disse renseanleggene finner du på Oslo kommunes nettsider.

Vannet til abonnenter i området som tidligere het Oppegård kommune kommer fra Oppegård vannbehandlingsanlegg. Vannet blir renset i et kjemisk fullrenseanlegg som bruker både klor og UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevannet. 

Vannkvaliteten som leveres er meget stabil og ligger innenfor kravene som er gitt i drikkevannsforskriften.

Hvis vannet blir lenge borte

Hvis drikkevannet er borte over lenger tid på grunn av forurensning eller svikt i vannsystemet, setter vi i gang tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan og hovedplan for vannforsyning.

Abonnenter vil bli varslet så raskt som mulig hvis det skulle skje noe med vannet eller vannforsyningen.

Du bør lagre noe drikkevann hjemme

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler alle innbyggere å  lagre 9 liter vann per person i husstanden hjemme hos seg selv i tilfelle krise.

Se også hvordan du lagrer vann hjemme.

Mattilsynet er statens organ med det overordnede ansvaret for drikkevannet i Norge.

Vannkvalitet 

Drikkevannet i Nordre Follo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vi tar ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet.

Privat brønnvann

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriet Eurofins i Moss. Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Levering av vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet for å sikre at vannet er trygt å drikke. 

I henhold til Drikkevannsforskriften er det eieren av en enkeltvannforsyning (system som leverer drikkevann til kun en enkelt bolig eller fritidsbolig) som selv er ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Dette betyr om du har egen brønn, så er det du selv som må sørge for at vannet tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav, som å ta ut prøver og stå for det praktiske og økonomiske for å få prøver analysert.   

Hvis du ønsker å bruke samme laboratorium som kommunen, kan du enten

 • bruke Eurofins sin webshop for å få tilsendt nødvendig emballasje for de analysene du ønsker utført. Da vil du også kunne få med returservicelapp for å levere med Posten, eller
 • hente standard prøvetakingsbokser på Nordre Follo rådhus. Lever prøven selv til Eurofins i Moss (Kambo).

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider. Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.

Adresse:

Eurofins
Møllebakken 50
1538 Moss

Uavhengig av hvilken av alternativene du velger, kan du se nærmere informasjon om hva du bør tenke på om prøvetaking her: Veiledning for uttak av vannprøver

Hvis du har spørsmål om analyser og kostnader tar du kontakt med Eurofins via epost miljo@eurofins.no eller telefon 41 23 57 44.   

Vannets hardhet

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Drikkevannet i Nordre Follo har hardhetsgrad under 4 °dH og vannet klassifiseres som bløtt vann.

I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner. 

Telefonvarsling og kokevarsel på SMS

Nordre Follo kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Vi sender ut krise- og servicemeldinger på SMS hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.

Sjekk om du er registrert/registrer deg for å få SMS fra kommunen

Sjekk om du er registrert og registrer deg eventuelt på varslemeg.no. Tjenesten henter info fra det nasjonale kontaktregisteret (privatpersoner) og enhetsregisteret (bedrifter). Er telefonen din registrert på arbeidsgiveren din, må du selv legge til telefonnummeret ditt på varslemeg.no.

Hagevanning

Kommunen kan i veldig tørre perioder om sommeren komme til å be innbyggerne begrense hvor mye og når de vanner. Når det skjer, vil du finne mer informasjon om det her på kommunens nettside.

Vanningsrestriksjoner som eventuelt blir innført i Oslo vil gjelde for området som tidligere var Ski kommune også, da Nordre Follo kommune kjøper drikkevann til disse områdene fra Oslo.

Kjelleroversvømmelse

Eier av eiendommen har ansvaret for å beskytte seg mot kjelleroversvømmelser ved å foreta beskyttelsestiltak, installere beskyttelsesutstyr og vedlikeholde utstyret.

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget ved kjelleroversvømmelser.

Forebygging og oppfølging av frosne vannrør om vinteren

Dårlig trykk i krana eller at vannet er borte i kuldeperioder om vinteren kan indikere frosne vannledninger. Vi anbefaler at du sjekker om naboen har vann. Hvis naboen har vann, er problemet trolig på dine egne vannledninger.

Hvisflere naboer har mistet vannet, og dere ikke er tilkoblet en felles privat stikkledning, kan det være problemer på kommunens hovedledning. I slike tilfeller kan dere ringe oss på tlf 02178 (bli satt over til vann og avløp), eller vakttlf. 64 87 85 94 (mellom kl. 15 og 07).

Hvisdin private vannledning har fryst er det tryggest å få profesjonell hjelp av rørlegger med tilgang til nødvendig utstyr og instrumenter som kan avdekke eventuelle skader og forhindre vannskade.

Nedenfor følger både forebyggende råd og hva som er lurt å gjøre når uhellet først er ute.

Forebyggende råd

Huseiernes Landsforbunds åtte tips for å unngå frosne rør:

 • Ha varme på i alle rom med vannførende rør
 • Isoler rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.
 • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
 • Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.
 • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
 • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.
 • Eventuelt kan du tvinne en varmekabel rundt rør som står i fare for å fryse dersom du kan komme til røret.

Når uhellet er ute og vannledningen har fryst

Når vann fryser til is, utvider det seg. Det kan få vannrør og kraner til å sprekke. Derfor anbefaler vi at du er varsom med å forsøke å tine opp frosne rør selv, ettersom dette i ytterste konsekvens kan føre til lekkasjer og brann.

Først og fremst bør du stenge hovedkranen slik at det ikke står trykk på vannet i rørene når de tiner opp.

Hvem har ansvar for hva når vannet har fryst

Offentlige/kommunale vannledninger ligger normalt på en frostfri dybde, og fryser derfor sjeldent. Hvisdette likevel skjer, skal vi sørge for undersøkelser og tining.

Du som huseier eier stikkledningene fra huset og til påkoblingspunktet på kommunal vannledning. Du bør derfor kontakte en privat rørlegger/entreprenør for undersøkelser og tining av dine private ledninger.

Kommunen har dessverre ikke mulighet til å bistå med tining av private vannledninger.

Om dette er et gjentagende problem hos deg, kan det være en idé å isolere traseen eller gjøre andre tiltak.

Hvis du oppdager lekkasje

Det er viktig at du kontakter både forsikringsselskapet ditt og rørlegger dersom du oppdager en lekkasje.

Kontaktinformasjon

Meld feil digitalt.

Tlf 02178 (kl. 08-15)

Vakttelefon: 64 87 85 94 (kl. 15-08, helger og helligdager)

postmottak@nordrefollo.kommune.no