Drikkevann

Kort fortalt

  • Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.
  • Nordre Follo kommune får drikkevann fra to steder.
  • Tidligere Oppegård kommune får drikkevann fra Oppegård vannbehandlingsanlegg.
  • Tidligere Ski kommune får drikkevannet sitt fra enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg.
  • Kommunen varsler abonnentene via SMS ved vannledningsbrudd eller andre hendelser som påvirker vannforsyningen.
  • Sjekk og oppdater dine opplysninger på servicevarsling.no for å sikre at du får melding fra oss.

Hvor kommer vannet fra?

Vannet til abonnenter i tidligere Ski kommune kommer fra Oslo kommune, enten Oset eller Skullerud vannbehandlingsanlegg. Informasjon om disse renseanleggene finner du på Oslo kommunes nettsider.

Vannet til abonnenter i tidligere Oppegård kommune kommer fra Oppegård vannbehandlingsanlegg. Vannet blir renset i et kjemisk fullrenseanlegg som bruker både klor og UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevannet. Vannkvaliteten som leveres er meget stabil og ligger innenfor kravene som er gitt i drikkevannsforskriften.

Tiltak hvis vannet blir lenge borte

Hvis drikkevannet er borte over lenger tid på grunn av forurensning eller svikt i vannsystemet, setter vi i gang tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan og hovedplan for vannforsyning. Abonnenter vil bli varslet så raskt som mulig hvis det skulle skje noe med vannet eller vannforsyningen.

Myndighetene anbefaler at du lagrer noe drikkevann hjemme

Mattilsynet er statens organ med det overordnede ansvaret for drikkevannet i Norge.

Myndighetene anbefaler at alle innbyggere lagrer 9 liter vann per person i husstanden hjemme hos seg selv i tilfelle krise.
Les myndighetenes råd for lagring av vann i hjemmet på DSBs nettsider.

Anbefalingene kom i 2018 som en del av myndighetenes kampanje "Du er en del av Norges beredskap".
Les myndighetenes råd om egenberedskap på DSBs nettsider. 

Vannkvalitet og vannprøver

Det tas ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet i Nordre Follo kommune etter godkjent prøveplan. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Oppegård vannbehandlingsanlegg tar daglig vannprøve for både mikrobiologiske og kjemiske parameter. I tillegg til de ordinære prøvene som er planlagt i henhold til drikkevannsforskriften, tar vannverket ekstra prøver ved behov basert på løpende risikovurdering i tråd med interne driftsrutiner. Disse prøvene blir analysert av akkreditert laboratorium.

Vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Analyserapporter 2023

Drikkevannsrapport i tidligere Oppegård kommune i uke 5.pdf

Drikkevannsrapport i tidligere Ski kommune i uke 5.pdf

Privat brønnvann

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriet Eurofins i Moss. Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Levering av vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet for å sikre at vannet er trygt å drikke. Dersom du er koblet til det kommunale drikkevannsnettet kan du lese mer om det under fanen vannkvalitet og vannprøver på denne siden.

I henhold til Drikkevannsforskriften er det eieren av en enkeltvanns-forsyning som selv er ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Dette betyr om du har egen brønn så er det du selv som må sørge for at vannet tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav, iberegnet å ta ut prøver og stå for det praktiske og økonomiske for å få prøver analysert.   

Dersom du ønsker å benytte samme laboratorium som kommunen så kan du gjøre det på flere måter.

  • Benytt Eurofins sin webshop for å få tilsendt nødvendig emballasje for de analysene du ønsker utført, da vil du også kunne få med returservicelapp for å levere med Posten. 
  • Standard prøvetakingsbokser kan hentes på Nordre Follo rådhus i Idrettsveien 8 i Ski. Lever prøven selv til Eurofins i Moss (Kambo).

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider.
Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.
Eurofins har følgende adresse: Eurofins, Møllebakken 50, 1538 Moss.

Uavhengig av hvilken av alternativene du velger kan du se nærmere informasjon om hva du bør tenke på om prøvetaking her: Veiledning for uttak av vannprøver

Hvis du har spørsmål om analyser og kostnader tar du kontakt med Eurofins via epost miljo@eurofins.no eller telefon 41 23 57 44.   

Vannets hardhet

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Drikkevannet i Nordre Follo har hardhetsgrad under 4 °dH og vannet klassifiseres som bløtt vann. I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner. 

Telefonvarsling og kokevarsel

Nordre Follo kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS Servicevarsling sender vi ut krise- og servicemeldinger hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.

Hagevanning

Det er nå ingen restriksjoner på hagevanning i Nordre Follo kommune.

Kommunen kan i veldig tørre perioder om sommeren komme til å be innbyggerne begrense hvor mye og når de vanner. Når det skjer, vil du finne mer informasjon om det her på kommunens nettside.

Vanningsrestriksjoner som eventuelt blir innført i Oslo vil gjelde for området som tidligere var Ski kommune også, da Nordre Follo kommune kjøper drikkevann til disse områdene fra Oslo.

Kjelleroversvømmelse

Eier av eiendommen har ansvaret for å beskytte seg mot kjelleroversvømmelser ved å foreta beskyttelsestiltak, installere beskyttelsesutstyr og vedlikeholde utstyret.

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget ved kjelleroversvømmelser.

Kontaktinformasjon

Meld feil digitalt.

Vann og avløp vakttelefon: 64 87 85 94 (hele døgnet)

postmottak@nordrefollo.kommune.no