Private avløpsanlegg, oljeutskiller og oljetanker

Kort fortalt

 • Husstander med privat avløpsanlegg må sørge for at avløpsanlegget fungerer optimalt ved riktig drift, service og slamtømming. 
 • Det er forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming. Alle tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes, renses og sikres på forsvarlig måte.
 • Tømming av privat septik- og slamanlegg bestiller du direkte fra Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
 • Informasjon om krav og søknad om oljeutskiller.

Private avløpsanlegg

I Nordre Follo kommune er det cirka 900 husstander (hus og hytter) som eier et avløpsanlegg. Kommunens oppgave (virksomhet klima og miljø) er å gi tillatelser, føre tilsyn og følge opp slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig.

I tillegg skal kommunen (virksomhet vann og avløp) sørge for tømming av avløpsanlegg/slamanlegg i henhold til forurensningsloven §26.

Det finnes mange forskjellige renseløsninger, og det er krav om at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav.

Krav til boligeiere med eget renseanlegg

Det er eierens ansvar å sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal. Renseanlegg trenger riktig drift, service og slamtømming for å fungere optimalt.

Alle typer renseanlegg trenger derfor en serviceavtale med et fagkyndig firma.

Skal du kjøpe bolig med eget avløpsanlegg eller oppgradere avløpsanlegget?

Renseanlegg har en forventet levetid på mellom 20–30 år. Hvis avløpsanlegget er eldre enn 30 år, er det stor sannsynlighet for at avløpsanlegget må oppgraderes eller skiftes ut.

I kommunen er det flere sårbare områder som trenger særskilt beskyttelse mot forurensning. Dette gjelder Gjersjøen som er drikkevannskilde for nesten 40 000 innbyggere, men også flere resipienter, badeplasser og bebygde områder med private drikkevannsbrønner.

For å sikre valg av riktig avløpsanlegg, har kommunen laget en lokal forskrift (Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg). Den lokale forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften § 12-13 «Utforming og drift av renseanlegg».  

Anbefaler å bruke nøytralt fagkyndig foretak

Det er stor forskjell mellom de ulike avløpsanleggene, og valg av riktig anlegg vil kunne redusere kostnader, gi bedre rensegrad og redusere forurensningsfaren.

Det vil også redusere behovet for oppfølging fra leverandør, anleggseier og kommunen.

Det er derfor viktig at du velger riktig renseløsning ut ifra naturgitte forutsetninger, miljø og brukerinteresser.

Når du skal oppgradere eller bytte ut eksisterende avløpsanlegg, anbefaler vi bruk av et nøytralt fagkyndig foretak.

Et nøytralt fagkyndig foretak har nødvendig avløpsteknisk kompetanse, og har spesialisert seg på å gi råd for valg av avløpsløsning og avløpsplanlegging, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Krav til kompetanse

For å kunne bli godkjent som nøytral fagkyndig foretak, må foretaket ha gjennomgått kurs om mindre renseanlegg fra Norsk Rørsenter.

En leverandør av minirenseanlegg vil ikke bli godkjent av kommunen som nøytral fagkyndig.

Husk at kommunen stiller høyere krav til et nøytralt fagkyndig foretak hvis eiendommen ligger langs et vassdrag, er i konflikt med drikkevannsbrønner eller det er mulighet for infiltrasjon på eiendommen.

I disse tilfellene skal firmaet også ha hydrogeologisk kompetanse.

Kommunen kjenner til disse firmaene, som har nok kompetanse, og som tilbyr slike tjenester i vår kommune:

 • NIBIO
 • Asplan Viak AS (avd. Ås) 
 • Wiese Vann & miljø AS

Du må sende inn søknad først

Før du etablerer og oppgraderer et avløpsanlegg, må du sende inn søknad om tillatelse iht. plan- og bygningsloven § 20-1, og søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4.

Begge søknadene må være godkjent før arbeidene kan settes i gang. Du blir belastet for et saksbehandlingsgebyr i forbindelse med behandling av utslippssøknaden.

Dette er i tråd med kommunens lokale forskrift (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket). 

På grunn av kompleksiteten til søknadene, er det vanlig å engasjere et nøytralt fagkyndig foretak som ansvarlig søker. Det valgte foretaket står da ansvarlig for å sende inn komplette søknader og dokumentasjon til godkjenning.

Tips og råd for valg av avløpsanlegg og riktig bruk

Vurdering av renseløsning skal normalt gjøres av et nøytralt fagkyndig foretak. Den renseløsning som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger og miljø, skal legges til grunn.

Naturbaserte avløpsløsninger som infiltrasjonsanlegg vil ofte være dyrere å etablere, men vil ha lave driftskostnader sammenlignet med andre avløpsløsninger.

Hvis du må bruke minirenseanlegg, kan du velge mellom forskjellige leverandører og anleggstyper.

Det er viktig å vurdere hvor stort anlegg du trenger og driftskostnader til service og slamtømming. Minirenseanlegg som har liten slamlagringskapasitet, krever oftere slamtømming og kan bli dyre å drifte.

I flere områder stilles det krav til at utslipp fra minirenseanlegg skal etterpoleres ved bruk av filteranlegg.

Når du har eget renseanlegg, må du være ekstra nøye med hva du putter i avløpet. Det er veldig viktig med godt do-vett. Hvis du putter andre ting i do enn bæsj, tiss og dopapir, kan dette føre til at rørene tetter seg og kan ødelegge renseanlegget. Vær også forsiktig med sterke kjemikalier, oljeprodukter og fett.

Alle leverandører av renseanlegg har egne anvisninger for god drift som er tilpasset sitt anlegg. Det er viktig å følge disse anvisningene.

Tømming av avløpsanlegg

Kommunen har innført kommunal tømming av alle typer avløpsanlegg og har derfor vedtatt en lokal forskrift – «Forskrift om tømming av slamanlegg», korttittel «Tømmeforskriften».

Med slamanlegg menes alle avløpsinnretninger som samler opp slam. Kommunal innsamling av slam innebærer at Nordre Follo kommune skal sørge for tømming av slamanlegg i henhold til forurensningsloven §26.  

Det er derfor ikke tillatt å bruke andre aktører for slamtømming enn den renovatøren kommunen har avtale med, som er Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS.

Eiendommer som har tett tank for klosettavløp, skal ha alarm for høy vannstand. Varsellampen skal være plassert slik at den er lett synlig for eier. 

Tette tanker skal tømmes etter behov (men minst en gang i året), og tømming bestilles av eiere av anleggene.

Øvrige renseanlegg tømmes etter en fastsatt tømmefrekvens som er tilpasset de enkelte anleggene. For disse blir det meldt fra til abonnenten om tømming i god tid før tømmedagen.

Minirenseanlegg registreres med den tømmefrekvens som fremkommer i den tekniske godkjenningen for anleggstypen. Hvis det er behov for å endre tømmefrekvensen på minirenseanlegget må dette rapporteres til kommunen av servicepersonell eller leverandør.

Alle bestillinger for slamtømming skal gå direkte til:  

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
Vakttelefon: 95 30 23 00 (24-timers vakt)
E-post: oslo@va365.no

Det er viktig at slamtømmebilen kommer frem. Det stilles derfor krav om kjørbar vei hele året, og at anlegget er plassert slik at det er tilgjengelig for tømming.

Abonnenten (eier av eiendommen) betaler gebyr for utført tømming etter selvkostprinsippet. Gebyrsatsene fastsettes og vedtas av Kommunestyret hvert år. 

Se de gjeldende gebyrsatsene

Tilsyn og kontroll

Gjennom forurensningsloven er kommunen (virksomhet klima og miljø) pålagt å føre tilsyn og kontroll med mindre avløpsrenseanlegg, og å rapportere til Statsforvalteren.

Kommunen har laget en lokal forskrift som gir kommunen hjemmel til å dekke kostnadene for dette etter selvkostprinsippet (Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket).

Kommunen gjennomfører løpende tilsyn med servicerapporter og rapporter fra slamrenovatør. Det utføres også tilsyn gjennom kartlegging og fysiske tilsyn.  

Alle eiere av avløpsanlegg/slamanlegg betaler årlig et gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp. Årsgebyrene fastsettes og vedtas av Kommunestyret hvert år. 

Nyttige linker

Lokale forskrifter

Tømming av privat avløpsanlegg

Bolig- og fritidseiendommer som ligger i områder hvor det ikke er kommunalt avløpsnett har ofte private slamavskillere, tette tanker eller minirenseanlegg som krever jevnlig tilsyn og tømming.

Nordre Follo kommune har ansvar for tømming av slam fra anleggene. Kommunen har inngått kontrakt om tømming av slam med det eksterne firmaet Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS.

Tette tanker skal tømmes etter behov (men minst en gang i året), og tømming bestilles av eiere av anleggene. Øvrige typer slamanlegg ligger i en tømmeplan, bestemt etter tømmefrekvens for de enkelte anleggene. For disse blir det meldt fra til abonnenten om tømming i god tid før tømmedagen.

Hvis det er behov for tømminger utøver tømmeplanen, må det bestilles.

Alle bestillinger for tømming av slam skal gå direkte til

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
Vakttelefon: 95 30 23 00 (24-timers vakt)
E-post: oslo@va365.no

Les mer om private avløpsanlegg

Forskrift om tømming av slamanlegg, Nordre Follo kommune, Akershus

Oljeutskiller

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal ha oljeutskiller.

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 15, som gjelder for utslipp, herunder påslipp av oljeholdig avløpsvann, fra:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.  

Det er den enkelte virksomhet som står ansvarlig for å ha en forskriftsmessig oljeutskilleranlegg, og at denne driftes slik den skal.

Søknad, bekreftelse og registrering av oljeutskillere

Alle virksomheter med oljeutskiller må ha en gyldig utslippstillatelse.

Du må søke om ny tillatelse ved disse endringer:

 • Utskifting av utskilleranlegg der størrelsen på utskiller blir endret
 • Det etableres ny virksomhet som skal bruke et eksisterende utskilleranlegg
 • Virksomheten øker utslippsmengde vesentlig (>25 %)  

Kommunen har ikke utarbeidet et eget skjema for søknad om oljeholdig avløpsvann. Vi kan ta imot alle søknadsmaler som har opplysninger som dekker kravene til søknad jf forurensningsforskriften § 15-4.

Ta kontakt med kommunen dersom det er spørsmål til søknaden.  

Dokumenter som skal legges ved en søknad er:

 • Dokumentasjon for drift og vedlikehold på oljeutskilleranlegget inklusiv prøvetakingskum
 • Dimensjoneringsgrunnlag i henhold til NS-EN 858
 • Situasjonskart og ledningskart i M 1:500 med oljeutskilleranleggets plassering, tilknytningspunkt til offentlig nett, og alle sluk og lignende som drenerer til oljeutskilleranlegget
 • Kopi av avtale for tømming, kontroll og vannprøve for oljeutskiller. Hvis søknaden sendes inn tidlig i prosjekteringsfasen, kan avtalen ettersendes

Øvrige søknader

Montering av oljeutskiller krever også tillatelse etter plan- og bygningsloven. Egen søknad må derfor sendes kommunen v/virksomhet Byggesak for behandling.  

Alle tiltak som medfører abonnementsendringer kreves også en tillatelse fra kommunen v/virksomhet Vann og avløp.  

Bekreftelse på tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann

Hvis virksomheten er omfattet av godkjenningsordningen for bilpleie som tredde i kraft 1.7.2022, trenger virksomheten en bekreftelse på godkjent påslipp.

Dette fås ved å sende en henvendelse til postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Merk gjerne henvendelsen med «Ønsker bekreftelse på tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann».  

Hvis oljeutskilleren ble montert før forurensningsforskriften tredde i kraft i 1.1.2007, vil kommunen vurdere behov for ny utslippstillatelse.

Kommunen må ha den nødvendige dokumentasjonen for å kunne bekrefte at virksomheten har en oljeutskiller som tilfredsstiller dagens krav.

Nedgravde oljetanker

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Er du eier av en oljetank er du også ansvarlig for at oljetanken er nok sikret.

Lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på telefon 110.

Hva gjelder i Nordre Follo?
Det er forbudt med bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygg. Alternative løsninger er varmepumpe, bioenergi og solenergi.

For boliger med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ. Her finner du forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.  

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, gjelder for tanker over 3200 liter. Forurensningsloven gjelder også for tanker under 3200 liter.  

Etter forurensningsloven § 7 har alle en plikt til å unngå forurensning. «Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.»

Forurensningsfaren fra nedgravde oljetanker er stor, og de har mye restolje også etter at de er fyrt tomme.

Alle som har en nedgravd oljetank som ikke er konvertert til bruk av biofyringsolje, har en plikt til å sikre oljetanken mot forurensning. Dette gjøres ved å tømme, rense og fjerne tanken.  

Her finner du ofte stilte spørsmål om nedgravde oljetanker.
Du kan også finner informasjon på oljefri.no og hos Enova.no.

Fjerning av oljetanker
Hovedregelen er at tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes.

1. Tanken skal tømmes og rengjøres. Dette må gjøres av et kompetent firma med erfaring fra tankrensing.

2. Hvis tankeier selv skal grave opp og fjerne tanken etter rensing, må gassfri-sertifikat fra firmaet fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Uten gass fri-sertifikat kan du risikere å ikke få levert tanken.

3. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

4. Hvis tanken skal fylles igjen etter rensing, må det brukes faste rene masser som sand, grus og lignende. Det anbefales å fjerne ståltanker.

5. Ved mistanke om lekkasje, skal tanken fjernes.

6. Når oljetanken er fjernet eller fylt igjen skal det sendes skriftlig beskjed eller rapport til kommunen; postmottak@nordrefollo.kommune.no

Firmaet som har utført jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som tankeier har det endelige ansvaret for at det blir gjort. 
Bekreftelsen må inneholde:

 • Navn på tankeier og adressen der oppdraget er utført.
 • Beskrivelse av tanktype og tankens volum.   

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje:

Brannvesenet skal umiddelbart kontaktes på 110.

Deretter bør ansvarlig virksomhet for forurensning i kommunen (Klima og miljø i Nordre Follo kommune) og forsikringsselskap kontaktes.

Omfanget av forurensningen skal kartlegges og forurensningen skal fjernes av et kompetent firma innen grunnforurensning. Huseiers forsikringsselskap bistår normalt i valg av firma og den videre prosessen.

Det valgte firmaet må utføre kartlegging og utarbeidelse av tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kapittel 2 som omhandler opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Tiltaksplanen skal godkjennes av Kystverket før tiltaket kan igangsettes.

Gebyrer 

Kontakt oss

 • For spørsmål om søknad om utslippstillatelse eller endring av utslippstillatelse, gebyrer for saksbehandling av søknad og gebyrer for kontroll/tilsyn, kontakt virksomhet klima og miljø.
  Telefon: 02178
  E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no

 • For spørsmål om gebyrer for tømming av avløpsanlegg/slamanlegg, kontakt virksomhet vann og avløp.
  Telefon: 64 87 85 94
  E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no

 • Alle bestillinger for slamtømming skal gå direkte til:
  Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
  Vakttelefon: 95 30 23 00 (24-timers vakt)
  E-post: oslo@va365.no

 • Gå til byggesakssidene for mer informasjon om søknad om tillatelse til etablering/oppgradering av tiltak.