Infrastruktur Svartskog vann- og avløpsledning - Bålerud VA

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Nordre Follo kommune etablerer ny hovedledning for vann og spillvann fra Hvervenbukta til Svartskog. Arbeidet er delt inn i syv delprosjekter. Hele prosjektet skal ferdigstilles våren 2023.

Prosjektbeskrivelse

Entreprise 1, 2, 4 og 7 er ferdig. Entreprise 3 og 5 er under utbygging.

Siste etappen av prosjektet gjelder entreprise 6, og omfatter opparbeidelse av VA-anlegg i Roald Amundsens vei, Svartskogveien, Linnekastveien og Framveien. Hele prosjektet skal ferdigstilles våren 2023.

Arbeidet er delt inn i sju delprosjekter (E1–E7)

Se oversiktskart over arbeidene:

Oversiktstegning E1

Oversiktstegning E2

Oversiktstegning E3, E4, E6 og E7

Oversiktstegning E5

1. Boring Stubljan–Kattøyodden (E1) 
Prosjektet er ferdig. Anlegget mangler ferdigattest.

2. Sjøledninger (E2)
Prosjektet er ferdig. Anlegget mangler ferdigattest.

3. Ledningsnettet på Bålerud, del 1 (E3)
Prosjektet er ferdig i løpet av november 2021. Anlegget har fått midlertid brukstillatelse. Noen eiendommer har allerede koblet seg på. Strekningen fra Kolonialen og ned til Roald Amundsens vei er ferdig lagt, men er ikke i drift.

4. Høydebasseng (E4)
Prosjektet er ferdig og anlegget er i drift.

5. Ledningsnettet i Sandbukta og ved Strandskogen brygge (E5)
Anleggsarbeidene i Strandskogsveien er ferdig. Anleggsarbeidene i Sandbukta er utsatt inn til videre.

6. Ledningsnettet på Bålerud, del 2 (E6)
Arbeidene starter torsdag uke 41 med prøvestengning og full oppstart mandag uke 42 i Svartskogsveien, hvor entreprise 3 er avsluttet, og videre til Linnekastveien.

Et arbeidslag startet i uke 40 fra kolonialen i Roald Amundsens vei og videre opp til Framveien.

Praktisk informasjon til berørte beboere:
Gjennomføringsplan/samarbeidsplan

7. Kommunal pumpestasjon og sanitæranlegg på Bekkensten (E7)
Prosjektet er ferdig og anlegget er i drift.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS (helse, miljø og sikkerhet). Vi ber likevel beboere være aktsomme i anleggsområdene.

Aktuelt nå

Graving pågår i Roald Amundsens vei. Tidligere varslet oppstart i Svartskogveien og Linnekastveien er utsatt til nødvendige avklaringer er gjort i forbindelse med trefelling i området. Berørte beboere får digitalt informasjonsskriv direkte fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med kommunen eller entreprenøren:

Prosjektledere i Nordre Follo kommune:

Morten Andreassen 
Telefon: 90 62 62 52

Najoua Soual
Telefon: 93 48 85 53                             

Entreprenør:

Park&Anlegg AS (E3, E5 og E6)
Kjell Holmen
Telefon: 41 00 40 51

Sist endret: 15.10.2021