Spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia

Kort fortalt

  • Kommunen skal etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hoved-spillvannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia.
  • Planlagt anleggsstart er høsten 2021.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet blir utført fordi kapasiteten på de nåværende pumpestasjonene er overbelastet. Ledningsnettet er dårlig og må rehabiliteres. Prosjektet er en viktig del av det kommunale arbeidet med å sikre nødvendig kapasitet og teknisk kvalitet for avløpssystemene sett opp mot dagens behov og fremtidige behov.

Det er planlagt stor utbygging og befolkningsøkning i tilrenningsområdet til dagens Vevelstad pumpestasjon og Fosstjern pumpestasjon i tiårene som kommer. Opprustet ledningsnett er en forutsetning for videre boligutvikling.  

Tunnelen vil i hovedsak ligge slik at det er 30-40 meter mellom tunneltaket og overflaten. Påkoblingen til hoved-spillvannsledningen planlegges i form av en tunnelportal rett sør for Kongslia, ved Dalsveien 15. Tunnelåpningen vil ha en naturlig overgang til landskapet.

Prosjektet planlegges å gjennomføres fossilfritt for å redusere utslipp i anleggsfasen. Planlagt anleggsstart er høsten 2021 og vi regner med en anleggstid på 2 -2,5 år. Mer informasjon om anleggsdriften kommer. Vi tar forbehold om endringer i den planlagte fremdriften.

Aktuelt

Oktober: Presentasjonen som ble vist i nabomøtet 30.09. kan du se her.

September: Informasjon til berørte av prosjektet er sendt ut. Kommunen holder et nabomøte 30. september.

August: Kommunen har inngått kontrakt med entreprenør. Naboinformasjon vil bli sendt ut.

Ofte stilte spørsmål

- Vil dette påvirke vannet og avløpet til mitt hus?

Prosjektet vil ikke påvirke vann og avløp til boliger i anleggsperioden.  

- Hvilke avbøtende tiltak gjør prosjektet med tanke på rystelser?

Med hensyn til rystelser følger vi grenseverdiene som er i «Rystelser - Veiledende grenseverdier i NS 8141:2001 "Vibrasjoner og støt».  Bygningsbesiktigelser/grunnundersøkelser er utført i forkant av anleggsstart. Det er også krav om å utarbeide et måleprogram med plan for overvåkning av rystelser på nærliggende bygg og konstruksjoner som kan ta skade i forkant av anleggsstart. 

Det er utarbeidet egen rapport om ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold for bygging av underjordsanlegget inkludert borehull. Til prosjektet er det også utført grunnundersøkelser i form av seismikk, grunnboringer, brønnboring/grunnvannsovervåkning og feltkartlegging.  

- Hvilke avbøtende tiltak gjør prosjektet med tanke på støy?

Støy er vurdert i prosjektets miljøprogram med beskrivelse av forebyggende og avbøtende tiltak som prosjektet følger opp i anleggsperioden. Kontrakten pålegger entreprenøren krav om å gjennomføre støymåling dersom det er tvil om støygrensen overholdes, og entreprenøren skal iverksette avbøtende tiltak ved behov. 

Støyende arbeid skal til enhver tid overholde gjeldende lovverk og retningslinjer for støyende arbeider (T-1442/2016). Viktige avbøtende tiltak:

  • Lydduk settes opp ved spesielt utsatte områder. Dette vurderes underveis.
  • Nisje bygges inne i tunnelen for mellomlagring av sprengstein, det gjør at vi unngår mellomlagring av masser på utsiden av tunnelen, som fører til støy.
  • Krav til at det skal benyttes støydempet utstyr som oppfyller alle krav til støy: Krav til at alle bormaskiner skal være støydempede. Alle kompressorer skal være støydempede eller plassert i støyisolert hus.  

- Hvor lenge skal anleggsarbeidet pågå?

Anslått anleggstid på 2-2,5 år. Tunneldrivingen pågår i ca. 1 år. 

- Hvilke tider på døgnet og hvor mange dager i uka skal det arbeides?

For arbeid i dagssone er normal arbeidstid (mandag-fredag):  07:00-19:00. Massetransport ut av tunnel skal kun foregå i tidsrommet 07:00-19:00 hverdager. Det skal ikke foregå massetransport på lørdager, søndager og helligdager. Ved arbeider nær Vevelstadsaga barnehage skjerpes grensen til 55 dB i barnehagens åpningstid. For alle arbeider nær kommunale institusjoner på Vevelstad må det varsles særskilt.   

For arbeid inne i tunnelen gjelder følgende krav: Støygrenser i retningslinje T-1442/2016 for anleggsarbeider (inkludert viftestøy) nær bolig og pleieinstitusjoner med varighet mer enn 6 mnd. skal følges:

  • 60 dB(A) på dagtid kl 7-19
  • 55 dB(A) på kveld kl 19-23 og i helger
  • 45 dB(A) natt kl 23-07  

Støyender arbeider (boring og sprenging) skal ikke utføres mellom kl. 23:00 og 07:00 hverdager og ikke mellom 16:00 lørdag til 07:00 mandag.    

- Hvilke endringer skjer for gående og syklister ved anleggsstart?

Det blir ingen endring ved Haugbro Terrasse for gående/syklister. Veien Langs Kongslia og Haugbro terrasse er det fortau hele veien, med unntak av den korte bakken mellom tunnelportalen og Kongslia. Det er planlagt riggområde mellom Vevelstad PSP og busstoppet ved Vevelstad stasjon. GS-veien mellom Vevelstad stasjon og Langhus bo- og servicesenter skal benyttes som anleggsvei i anleggsfasen, og vil derfor bli stengt for myke trafikanter. Dette vil bli aktuelt i andre halvdel av prosjektet. Alternativ framkommelighet for myke trafikanter i anleggsfasen vil bli skiltet.   

- Hvor vil massetransporten gå?

Adkomstvei til tunnelen og transport av masser fra tunneldriving skal gå via Haugbro terrasse og videre til Skiveien.  

Uttak av masser fra tunnelen forventes å pågå i cirka 40 uker. Lastebilene skal vise aktsomhet både med tanke på støv, støy, fart og myke trafikanter samt at det vises hensyn i forbindelse med med utearealer og terrasser.   

Veien ut av Kongslia skiltes om til 20 km/t under tunnelarbeidene, og trafikkavviklingen følges opp i anleggsfasen.

Spørsmål og svar fra nabomøtet 30.09.21.

Kan vi forvente at tider ikke blir overholdt?

Vi ser alvorlig på brudd av arbeidstiden. For arbeid i dagsone er normal arbeidstid (mandag-fredag): 07:00-19:00. Etter det klokkeslettet må arbeiderne får litt tid til å pakke sammen, skifte klær og kjøre ut fra riggområdet etc., men det skal ikke foregå kontraktuellt anleggsarbeid i dagsone etter det tidspunktet. Henvendelser fra beboere kan sendes til vkpost@nordrefollo.kommune.no.

Drivingen av tunnel skal være ferdig september 2023. Når skal prosjektet være ferdig, og når kan det brukes av oss som bor her?

Prosjektet skal være ferdig mai 2024 og da skal ledningen være i drift.

Hvor mange lastebiler skal kjøre ut hver dag fra prosjektet?

Det er anslått at det vil kjøre ca. 4 turer i timen. Et sted mellom 30 og 40 lass om dagen, fordelt på 2-3 biler. Dette vil variere da det er avhengig av fremdriften på tunneldrivingen.  Det vil ikke være utkjøring av masser på lørdager, søndager og helligdager.

Vil støvmålere og støymålere også settes opp ved Dalsveien 15 og 17?

Det er satt opp flere støvmålere ved Kongslia. En av de står ved Dalsveien 15. Støymålere er satt opp i eiendomsgrensen mot Dalsveien 15 og på andre relevante steder.

Vi har opplevd problemer med trafikken forbi Haugbro terrasse - A3. De kjører fort, og må av og til kjøre opp på fortau grunnet biler som står parkert i veien. Vil kommunen håndheve parkeringsbestemmelsene?

Det vil bli etablert fartsdempere langs Haugbro terrasse for å holde farten nede. Det vil også bli satt opp forbudsskilter slik at det ikke er mulig å parkere langs veien. Dette vil forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten slik at det vil ikke bli behov for å kjøre på fortauet.

Det var tidligere etablert en vei langs bebyggelse mot skogen langs med Dalsbekken og mot Oppegårdsveien. Denne ble fjernet. Hvorfor er ikke en slik løsning vurdert? Istedenfor å forstyrre hele Haugbro Terrasse og alle beboere der?

Tidligere VA-prosjekt fikk en dispensasjon fra Byggesak for å bruke denne trase til midlertidig anleggsvei i Ski-Haugbro prosjektet da det var strengt nødvendig for å fremføre ledningene. Tiltaket var i strid med kommuneplanens hensynssone H560-1, byggegrense mot vassdrag og regulert spesialområde naturvern. Denne dispensasjonen var tidsbegrenset med strenge vilkår som ikke kan oppfylles i anleggsgjennomføringen av dette prosjekt.  Det har også blitt etablert boliger langs med denne midlertidige traseen som vil bli berørt.

Hva menes med «jevnlig» rengjøring av veier?

Rengjøring av veien skjer etter behov. I perioder med dårlig være vil det legges opp til at det rengjøres hver uke.

Alt støvet som vil komme på byggene i nærheten av anleggsområdet pga. anleggstrafikk. Vil kommunen vaske byggene?

Det er satt ut støvmålere i området som vi bli fulgt opp. Det ble gjort målinger i forkant av prosjektet, slik at prosjektet kan følge med på om arbeidene skaper mye støv. Vi anbefaler at beboere som mener deres bolig ble påvirket av anleggsarbeidene til å sende henvendelse til: vkpost@nordrefollo.kommune.no.

Det nye avløpsrøret som ny spillvannsrør skal kobles på er ikke ferdig, det har vært problemer og det har vært tett. Det er snakk om at denne må heves. Når vil dette skje? Hvordan vil det påvirke dette prosjektet og oss som bor her?

Ski-Haugbro-prosjektet er ferdig bygget og ledningen skal ikke heves. Den nye ledningen har blitt spylt og er ikke tett. Når et helt nytt anlegg settes i gang er det ikke uvanlig at det dukker opp mindre saker den første tiden det er i drift. Om det blir behov for å gjøre mindre justeringer på anegget vil det vil varslet i god tid til nærmeste naboer.

Vil det skiltes bedre mht. fartsgrense og parkeringsforbud?

Det vil settes opp parkeringsforbudsskilter og fartsdempere skal etableres.

Det at det er stengt ned et stort område for brakkerigg hindrer adgang til skogen for mange beboere. Hva er tenkt i forhold til kompensasjon for dette?

Det er dessverre ikke mulig å la privatpersoner gå inne eller via anleggsområdet i byggetiden av sikkerhetsmessige årsaker. I perioden må beboere finne alternative ruter for å komme til skogen. Det finnes muligheter for turgående å ta seg til nøstvetmarkområdet både sør og nord om riggplassen.

Vil sprengingen høres godt i Oppegårdsveien?

Sprenging og boring vil høres godt i starten av tunneldrivingen. Heldigvis er lyden fra sprenging kortvarig. Når vi har drevet oss et stykke inn i tunnelen vil støyen oppleves som mindre sjenerende, og du vil mest sannsynlig merke vibrasjoner i berggrunnen. Prosjektet forholder seg til vibrasjons- og støygrenser i gjeldene forskrifter og  prosjektet vil følge opp dette hele veien.  Da tunneldrivingen hele tiden beveger seg vil ikke samme området bli berørt på samme måte under hele anleggsperioden.

Hva skjer hvis ikke prosjektet blir ferdig i mai 2024?

Kontraktens sluttdato er mai 2024. Hvis det viser seg at entreprenøren ikke kan overholde angitt sluttdato, må prosjektet ta en samlet vurdering på hvilke sanksjoner som kan iverksettes. Fremdriftsplanen kan endres dersom det dukker opp uventet forhold under bygging, som dårlige grunnforhold i tunneltraseen. Både kommunen og entreprenør ønsker å få prosjektet ferdig til avtalt tid.

Vil hele veien asfalteres etter endt prosjekt?

Det skal bygges en ny vei fra Dalsveien 15 og ut til Haugbro Terrasse. Veien fra Dalsveien 15 og frem til Haugbro terrasse 141 skal asfalteres i prosjektet. Resten av Haugbro terrasse er overtatt av kommunen tidligere og er derfor en kommunal vei. Det er Nordre Follo kommune sin veiavdeling som har overordnet ansvar for vedlikehold av kommunale veier.

Det ble nevnt en ballplass. Hvor skal den være?

Ballplassen skal etableres helt i slutten av prosjektet. Plasseres der det i dag er riggområde på Kongslia.

Skisse over ballplass nedenfor Haugbro Terrasse.

Film om tunneldriving

Denne filmen fra Oslo kommune viser hvordan tunneldriving foregår, og også vil foregå i dette prosjektet. Merk at filmen handler om et prosjekt i Oslo. Filmen er laget av Ny vannforsyning Oslo/Vann- og avløpsetaten og animasjonsbyrået Avia Produksjon.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Nicklas Krantz