Vannforvaltning

Kort fortalt

  • Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannområder som krysser fylkesgrensene. 
  • Nordre Follo tilhører vannregion Glomma med områdene PURA og Morsa. 
  • Vi deltar også i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. 

Helhetlig vannforvaltning

Vi ser nedbørfeltene som en helhet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Inndelingen av vannområder og vannregioner følger derfor nedbørfeltene.

Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannområder som krysser fylkesgrensene. 

På nasjonalt nivå er Vannportalen etablert. Den gir deg mulighet til å følge med på myndighetenes arbeid med helhetlig vannforvaltning.

Se vannforskriften på Vannportalen

Vannregion Glomma

Nordre Follo tilhører vannregion Glomma, og omfattes av to vannområder:

  • PURA: Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. 
  • Morsa: Vansjø-Hobølvassdraget samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes. Den største innsjøen i vannområdet er Vansjø. 

Nordre Follo deltar også i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

Fagrådet overvåker Indre Oslofjord, som består av vannområdene Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og Indre Oslofjord Vest. 

I vannområdene samarbeider kommunene og andre myndigheter om å ta vare på sine felles nedbørfelt. Kommunene har blant annet ansvar for drikkevann og avløp, landbruk, friluftsliv og arealbruk.

Begge vannområdene har hver sin vannområdekoordinator. Nordre Follo bidrar med nøkkelpersoner innenfor vann- og avløpstiltak, spredt bebyggelse, overvann og vassdragsovervåking.

Forvaltningsplaner og tiltaksprogram 

De siste årene har vi fått bedre kunnskap om vannmiljøet, situasjonen for planter og dyr og hvilke næringsstoffer og miljøgifter vannet inneholder.  

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen beskriver påvirkning og tilstand i vannmiljøet. Det viktigste er miljømålene og unntakene fra miljømål, som vi har blitt enige om på tvers av sektorene.

Tiltaksprogram

Tiltaksprogrammet inneholder forslag for å beskytte, forbedre og restaurere elver, innsjøer og kystvann, så vi når målene om godt vannmiljø. 

De ulike tiltakene skal følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre virkemidler til å gjennomføre dem. Det kan være kommuner, regionale eller statlige myndigheter. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammene skal oppdateres hvert sjette år.

Kontaktinformasjon

NB! Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Follo Brannvesen, telefon 110.

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178