Vannkvalitet

Kort fortalt

Vi tester:

  • drikkevannet ukentlig
  • badevannet på de kommunale badeplassene gjennom hele sommersesongen
  • innholdet av cyanobakterier, og en gift de ofte produserer, i Kolbotnvannet i sommersesongen

Drikkevannskvalitet

Vi tar ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet i Nordre Follo kommune. Du skal få varsel hvis vannet kan medføre helsemessig risiko, eller når det er vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Oppegård vannbehandlingsanlegg tar daglig vannprøve for både mikrobiologiske og kjemiske parameter. I tillegg tar vannverket ekstra prøver ved behov. Disse prøvene blir analysert av akkreditert laboratorium.

Vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Analyserapporter 2024

Nordre Follo kommune - Drikkevann (SKI) 20. uke 28.pdf

Nordre Follo Kommune- Drikkevann (Oppegård. uke 28).pdf

Alle prøver er i orden.

Badevannskvalitet

Vannprøvene blir kun tatt i sommersesongen. 

Kommunen tar prøver av vannet på badeplassene vi drifter, som er

  • Bråtetjern
  • Gjersenga
  • Kloppa
  • Midtsjøvann
  • Tussetjern
  • Vientjern

Vannkvaliteten blir vurdert som god, mindre god eller ikke akseptabel. Dette er i henhold til retningslinjer fra FHI.

Se testresultatet for badeplassene

PURA

Nordre Follo kommune er en av kommunene i PURA. Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som følge av EUs vanndirektiv.

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

Mye av informasjon om vannkvaliteten i Nordre Follo kommune ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.

Les mer om hvordan vi forvalter vannet i Nordre Follo kommune.

Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier. Disse produserer ofte en gift som er forbundet med en viss helserisiko.

På grunn av cyanobakteriene vil vi ikke anbefale noen å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver måned for å måle innhold av cyanobakterier og giften de ofte produserer, som heter microcystin.

Vannprøver vi tar i Kolbotnvannet blir bare analysert for cyanobakterier, og er ikke en tilrettelegging for bading.

Resultat av vannprøver

Vi tok prøver den 18. juni. Det er ikke mye cyanobakterier i Kolbotnvannet og konsentrasjonene av algegift er lave.

Kolbotnvannet, 0-3 meter: 0,23 µg/l microcystin
Kolbotnvannet, 4-5 meter: 1,56 µg/l microcystin

I overflaten 0-3 meter er konsentrasjonen under grensen for drikkevann på 1 µg/l. Grensen for badevann er 10 µg/l.

Ny prøve tas om 2-3 uker.

Tussetjern

Vi anbefaler ikke å ferdes i vannkanten eller bade i Tussetjern etter fyringsoljeutslippet vinteren 2023/2024.

Opprydningsarbeidet pågår fortsatt.

Selve utslippet var stort, og mye rant ut i Tussetjern før man fikk stanset utslippet. Først blir deler av kantvegetasjonen fjernet for at de ansvarlige skal klare å komme til for å fjerne oljesøl langs vannkanten.

Når alle fysiske tiltak for å rydde opp har blitt gjennomført, vil det komme en periode hvor naturen selv må bryte ned restene av det som ikke lar seg fjerne med fysiske tiltak.

Det kan ta lang tid, og det er per i dag dessverre ikke mulig å lage en fremdriftsplan som sier noe om når folk kan bade i Tussetjern igjen.

Det er høyst usikkert om man kan bade i Tussetjern i det hele tatt i år.

Så lenge opprydningen foregår råder vi folk til å ikke bade i Tussetjern. Vi venter også med å ta vannprøver i Tussetjern til vi har fått beskjed fra de ansvarlige for opprydningsarbeidet om at det er tilstrekkelig ryddet.

Nyheter med status for arbeidet

Kontakt oss

Tlf 02178 (kl. 08-15)

Vakttelefon: 64 87 85 94 (kl. 15-08, helger og helligdager)

postmottak@nordrefollo.kommune.no