Planer, skjemaer og reglementer

Kort fortalt

Her finner du ulike planer og retningslinjer innenfor området vei, trafikk og park. 

Utleie av elsparkesykler - forslag til forskrift på høring

Vei og park har utarbeidet forslag til lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Nordre Follo kommune.  

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø.  

Utfordringer for fremkommeligheten

Utleie av elsparkesykler fra offentlig grunn har foregått i Nordre Follo siden 2021. Elsparkesyklene har blitt et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet.

Samtidig medfører de også utfordringer for fremkommeligheten og tryggheten for andre trafikanter i Nordre Follo, spesielt for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.  

Dette er hovedtrekkene

 • Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Nordre Follo kommune krever tillatelse fra kommunen. 
 • Kommunen kan gi tillatelse til inntil tre utleiere. Tillatelsen gjelder for to år, med unntak av den første som gis.         
 • Kommunen deles inn i fire soner; Ski sentrum, Kolbotn sentrum, Langhus- og Vevelstad-området og øvrige områder.
  • I Ski sentrum foreslås 150 kjøretøy tillatt totalt.
  • I Kolbotn sentrum og Langhus- og Vevelstad-området foreslås 75 kjøretøy tillatt i hver av sonene.
  • I øvrige områder foreslås ingen antallsbegrensning
 • Totalt antall kjøretøy i sonene fordeles likt mellom utleierne som får tillatelse.        
 • Den nærmere reguleringen av soner, det vil si internt i sonene, og områder skal være fleksibel og styres gjennom et delt datasett (API, som er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller applikasjoner).
  • Styringen innbefatter krav om plassering og parkering på areal dedikert til formålet i sentrumssonene og sonen for Langhus- og Vevelstad-området, samt hastighetsbegrensninger i gitte områder. Planen er at utleierne vil motta variabler og regler for disse reguleringene gjennom det delte datasettet.       
 • Utleie skal være stengt nattestid, dog med tidligere stenging i helger enn på hverdager.     
 • Det innføres gebyr for dekning av kommunens utgifter basert på selvkostprinsippet.

Si din mening om forslaget

Vi oppfordrer deg til å si din mening om forskriftsforslaget. Du finner saksdokumentene tilgjengelig i pdf-format her:

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til  

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski  

Merk innspillet med "22/09358".  

Fristen for innspill var 18. november 2022.

Innspillet vil bli tatt med i det videre arbeidet med planen. Du vil ikke få direkte svar på ditt innspill, men kommunedirektøren vil vurdere alle innspill før saken fremmes for endelig politisk behandling.  

Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som blir lagt ut på kommunens nettsider en uke før saken skal behandles.  

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i forskriftsforslaget for å imøtekomme innspill som har kommet inn.  

Det legges opp til sluttbehandling av forskriftsforslaget i kommunestyret på nyåret i 2023.  

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om forskriftsarbeidet, kan du kontakte

Nina Larsen Tveten, saksbehandler
nina.larsentveten@nordrefollo.kommune.no.  

Veinorm

Veinormen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet for alle, miljø, kommunal drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser.

Her finner du veinormen for Nordre Follo kommune: 

Veinorm for Nordre Follo kommune

Teknisk veilysnorm

Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg tilhørende Nordre Follo kommune og på trafikkarealer som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. 

Veilysnormen skal sikre: 

 • At belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som
  ferdes i kommunens utendørsområder
 • Riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen.
 • Forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold
 • Riktig energibruk

Her finner du teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune:

Teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune

Grave- og arbeidsinstruks

Nordre Follo kommune har vedtatt regler for graving i kommunal vei og veigrunn som er satt under alminnelig trafikk, og dessuten parker, friområder og annen kommunal grunn.

Her finner du grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune:

Grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune

Kommunale veier 

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Dette innebærer blant annet å brøyte snø, strø, feie, renske grøfter, rydde siktlinjer, lappe asfalt/asfaltere samt drifte og vedlikeholde veilys.

Temaplanen omtaler mål, utfordringer, strategier og tiltak delt inn i følgende områder:     

 • Trafikksikkerhet
 • Fremkommelighet
 • Folkehelse og miljø
 • Ressursbruk og servicenivå 

Temaplan kommunale veier 2021-2025(pdf)

Tiltaksplanen supplerer temaplan for kommunale veier. Formålet med tiltaksplanen er å gi en oversikt over aktiviteter og tiltak innenfor planperioden.

Tiltaksplan kommunale veier 2021-2025(pdf)

Vedlikehold av uteområder

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale uteområder.

Drift og vedlikehold utføres av driftsavdeling for park og idrett.
Plan- og prosjektavdelingen i vei og park har ansvaret for forvaltningen av uteområdene.

Temaplan for skjøtsel av uteområder 2021-2025

Prosedyrer og skjøtselsbeskrivelser