Planer, skjemaer og reglementer

Kort fortalt

Her finner du ulike planer og retningslinjer innenfor området vei, trafikk og park. 

Utleie av elsparkesykler og elsykler

Vei og park har utarbeidet et forslag til lokal forskrift om utleie av elsparkesykler, elsykler og små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Nordre Follo kommune.  

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø.  

Veinorm

Veinormen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet for alle, miljø, kommunal drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser.

Her finner du veinormen for Nordre Follo kommune: 

Veinorm for Nordre Follo kommune

Teknisk veilysnorm

Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg tilhørende Nordre Follo kommune og på trafikkarealer som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. 

Veilysnormen skal sikre: 

  • At belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som
    ferdes i kommunens utendørsområder
  • Riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen.
  • Forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold
  • Riktig energibruk

Her finner du teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune:

Teknisk veilysnorm for Nordre Follo kommune

Grave- og arbeidsinstruks

Nordre Follo kommune har vedtatt regler for graving i kommunal vei og veigrunn som er satt under alminnelig trafikk, og dessuten parker, friområder og annen kommunal grunn.

Her finner du grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune:

Grave- og arbeidsinstruks for Nordre Follo kommune

Kommunale veier 

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Dette innebærer blant annet å brøyte snø, strø, feie, renske grøfter, rydde siktlinjer, lappe asfalt/asfaltere samt drifte og vedlikeholde veilys.

Temaplanen omtaler mål, utfordringer, strategier og tiltak delt inn i følgende områder:     

  • Trafikksikkerhet
  • Fremkommelighet
  • Folkehelse og miljø
  • Ressursbruk og servicenivå 

Temaplan kommunale veier 2021-2025(pdf)

Tiltaksplanen supplerer temaplan for kommunale veier. Formålet med tiltaksplanen er å gi en oversikt over aktiviteter og tiltak innenfor planperioden.

Tiltaksplan kommunale veier 2021-2025(pdf)

Vedlikehold av uteområder

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale uteområder.

Drift og vedlikehold utføres av driftsavdeling for park og idrett.
Plan- og prosjektavdelingen i vei og park har ansvaret for forvaltningen av uteområdene.

Temaplan for skjøtsel av uteområder 2021-2025

Prosedyrer og skjøtselsbeskrivelser