Privat drift av tidligere kommunalt driftede veier

Kort fortalt

  • Kommunen har etter vedtak avviklet kommunal drift av flere private veier fra 2023.
  • Her finner beboere langs private veier informasjon om hvordan de kan opprette private veilag som kan sørge for drift og vedlikehold.
  • Informasjonen på denne siden passer også for andre som har private veier og ønsker å organisere drift og vedlikehold etter samme modell.

Vedtak og høringssvar

Kommunen har tidligere vinterdriftet og vedlikeholdt flere private veier. Kommunen skal nå kun drifte og vedlikeholde kommunale veier.

Innsparingstiltaket der vi avvikler drift og vedlikehold av private veier ble først vedtatt i tiltaksplanen for kommunale veier i 2021 med etterfølgende høringsrunde.

Saken ble deretter noe utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer, og siden fulgt opp i kommunestyret i juni 2023.

Se sakspapirene, inkludert høringssvarene, i politisk møtekalender.

Aktuelle veier

Veinettet i kommunen er delt mellom offentlige og private veier. I henhold til veglova skal offentlige veier vedlikeholdes av det offentlige, og private veier av private.

Disse private veiene drifter ikke kommunen lenger:

  • Langgårdsveien
  • Grøstadveien
  • Oppsandveien, fra offentlig vei til Nære gård
  • Sinnerudveien
  • Industriveien 2, til Mellegården Ustvedt gård

Hva med veilysene?

Det er planlagt en egen prosess for avvikling av kommunalt veilys langs private veier i planperioden 2021-2025. Eierskap og drift og vedlikehold av eventuelt kommunalt veilys langs de aktuelle veiene endres foreløpig ikke som følge av denne saken.  

Slik oppretter du et veilag

Det kan oppstå uenighet rundt praktiske beslutninger som gjelder drift av private veier. Alle som har plikt til å delta i vedlikehold og utbedring etter veglova § 54 utgjør et veilag.

Medlemskapet i veilaget er bindende, og man kan ikke kan melde seg ut uten også å måtte slutte å bruke veien. Hvis grunneier ikke er bruker av veien, for eksempel fordi vedkommende bor et annet sted, så er ikke grunneier en del av veilaget. 

Veglova § 55 har bestemmelser om organisasjonsform og styringsorganer til veifellesskapet. Det er veilaget som forvalter den daglige driften, tildeler nye bruksretter og gir nærmere regler for bruksretten til de som bruker veien.

Veilaget møtes i utgangspunktet en gang i året. Dersom det er et større veilag med flere brukere, kan det være hensiktsmessig å velge et styre.  

Det er i så fall veilaget som fastsetter styrets fullmakter. Beslutninger om veiene fattes som hovedregel etter flertallsvedtak i veilaget, der hvert medlem i veilaget har en stemme. 

Les mer om opprettelse av veilag på huseierne.no.

Forslag til vedtekter om kvalitet og pris

Veilaget blir enige om nivået de ønsker på drift og vedlikehold av veien. Det er helt normalt at noen har større eller mindre ønske om å bruke penger på veiformål. Kommunen anbefaler derfor at veilaget blir enige om kvalitet og pris i form av vedtekter.

Under er et forslag til utforming av vedtekter fra Moss kommune.

Kommunene er ikke og kan heller ikke gjøres ansvarlig for innholdet, heller ikke det juridiske. Veilaget tilpasser eventuelle vedtekter til lokale forhold.

For mindre veilag kan forslaget fremstå som omfattende, noe det også er. Vedtektene må tilpasses lokalt, men sørg for at vedtektene ivaretar lovens krav, se veglova kapittel VII.

Forslag til vedtekter for veilag.

Felleskostnader til drift og vedlikehold av veien

En privat vei krever også vedlikehold. Da oppstår fort spørsmålet om hvordan kostnadsfordelingen skal være. Kostnadsfordelingen kan reguleres gjennom avtale.

Etter loven (veglova §§53. -56.) er det hver eier, bruker eller den som har bruksrett som skal dekke felleskostnadene.

Det er med andre ord ikke bare grunneiere eller de som har en veirett som omfattes av vedlikeholdsplikten. Det vil gjelde de som faktisk bruker veien.  

Bidraget til vedlikehold i henhold til loven er at hver bruker dekker sin andel av bruken. Det innebærer at kostnadene som et utgangspunkt fordeles forholdsmessig mellom brukerne, på bakgrunn av den enkeltes faktiske bruk.

Her kan man tenke at det eksempelvis vil være forskjell på bruken av en eier av fritidsbolig og eier av en boligtomt. Om man er grunneier, eier av veien eller kun en bruksrettshaver, eventuelt en kombinasjon er etter loven ikke avgjørende.

En grunneier som ikke bruker veien vil derfor ikke være forpliktet til å bidra til vedlikeholdet.

Inngå avtaler før vinteren

I de tilfeller veglaget er avhengig av eksterne entreprenørers bistand til for eksempel brøyting anbefaler vi å inngå avtale med entreprenør så snart som mulig. Dette for at avtalen om praktisk bistand skal være på plass før vinteren og at behovet for brøyting er tilstrekkelig dekket opp.

Kommunen kan ikke tilby noen form for drift og vedlikehold etter betaling på private veier, da det vil være konkurransevridende. Kommunen har med unntak av Langgardsveien tidligere satt bort vinterdriften av disse vegene til privat firma.

De siste årene er det Kråkstad snø og anlegg som har uført dette på vegne av kommunen.

Forholdsmessig kostnadsfordeling etter bruk

Loven løser ikke spørsmålet om kostnadsfordelingen på noen mer konkret måte enn å vise til «same høvetal som gjeld for den bruk han gjer», altså et forholdsmessighetsprinsipp.

Det beste er derfor at partene selv kommer frem til en avtale som regulerer fordelingen av kostander. Her må man se på, og vurdere, de konkrete og lokale omstendighetene. 

For ikke å komplisere avtalene anbefales det at en husstand utgjør en bruksenhet, uavhengig av hvor mange personer eller biler som tilhører husstanden og hvor kostnadene likedeles.

Unntak kan tenkes for de helt små veilagene, der det kan være naturlig å gjøre justeringer som følge av for eksempel en husstands utleie av sokkeletasje eller næringsvirksomhet som medfører økt trafikk.

Utenfor tettbebygde strøk der det er flere kilometer med privat vei med spredt bebyggelse kan det være praktisk å avtale leddvis vedlikeholdsplikt.

En leddvis vedlikeholdsplikt vil si at kostnadene fordeles etter hvor langt stykke av veien man benytter, og hvor den som har kortest vei til eiendommen betaler minst, og motsatt.

Les veglova på lovdata.no

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune, virksomhet vei og park:
Eirik Kravik Solheim