Arealnøytralitet

Kort fortalt

  • Arealnøytralitet betyr å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, enn å bygge ut mer natur.
  • Av arealendringer er det menneskelige inngrep i form av utbygging og skogbruk som har størst negativ påvirkning på naturmangfoldet.
  • Kommunen har en viktig rolle i å begrense og stanse den negative påvirkningen.

Hvorfor arealnøytralitet?

Arealendringer, forurensning, klimaendringer, fremmede arter og høsting er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold.

Av disse er arealendringer den klart viktigste årsaken, både i Norge og globalt. Dette har både FNs naturpanel og norske Artsdatabanken slått fast.

Stolpediagram av hva som har størst negativ påvirkning på naturmangfoldet i Norge.jpg

Figur 1: Faktorene som har størst negativ påvirkning på naturmangfoldet i Norge. Kilde: Artsdatabankens rødliste 2021.

Utbygging og skogbruk påvirker mest

Blant typer arealendringer, er det menneskelig inngrep i form av utbygging og skogbruk som har størst negativ påvirkning på naturmangfoldet.

Kommunene er myndighet i de fleste arealsaker. De har derfor en stor og viktig rolle i å begrense den negative påvirkningen dagens arealbruk kan ha på naturen.

Stolpediagram av typer arealendringer med negativ påvirkning på naturmangfoldet.jpg

Figur 2: Typer arealendringer som har størst negativ påvirkning på naturmangfoldet i Norge. Kilde: Artsdatabankens rødliste 2021.  

Arealnøytralitet i Nordre Follo

Idéen og konseptet om arealnøytralitet kom fra naturorganisasjonen Sabima. Idéen går ut på at man skal ha null tap av natur i den fremtidige utviklingen av kommunen.

Nordre Follo kommune hadde som mål om å være arealnøytral helt fra starten av. I desember 2019 ble en felles kommuneplan vedtatt.

Den inkluderte et mål om arealnøytralitet i hele kommunen. Dette får vi til ved å:

  • gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, fremfor å bygge ned naturen.
  • beholde skogholt, hundremeterskoger og parker i områder som er regulert til bebyggelse. 

I planen ble også ca. 1400 dekar omdisponert fra utbygging til landbruk, natur og friluftsliv.

Jobber med ny arealdel i kommuneplanen

For å få ett, felles plankart for kommunen og en grundigere felles gjennomgang av arealreserver og behov for kommunen, ble det igangsatt en rullering av kommuneplanens arealdel.

I denne prosessen har arbeidet med arealnøytralitet blitt videreutviklet. Forslag til ny arealdel for kommuneplan var ute på høring til 12.12.2022.

Nordre Follo i pilotprosjekt

For å kunne måle om man er arealnøytrale, trenger man et areal- eller naturregnskap. Dette regnskapet sier noe om hvilken type natur man har, hvilken verdi den har og hvilken tilstand den er i.

Ettersom arealnøytralitet er et helt nytt konsept som aldri har blitt tatt i bruk i Norge, er det mye å finne ut av, definere og ta stilling til når man skal sette teori ut i praksis.

Det mangler imidlertid metodikk for å gjøre dette på kommunenivå. Nordre Follo kommune er derfor med som pilot i to samarbeidende prosjekter som skal utvikle slik metodikk. Se for eksempel prosjektet EcoGaps som Nordre Follo kommune deltar i.  

Målet er å kunne lage gode arealregnskap på kommunenivå, som også inkluderer naturregnskap på en faglig forsvarlig måte.

Mer om arbeidet med å oppnå arealnøytralitet