Byvekstavtalen for Oslo-området

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune er part i «Byvekstavtalen for Oslo-området».
  • Hensikten med avtalen er å få til reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken og nå nullvekstmålet for personbiltrafikken.
  • Med avtalen ønsker man å skape et forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene om en mer samordnet areal- og transportutvikling i hovedstadsområdet.

«Byvekstavtalen for Osloområdet» trådte i kraft i november 2020. Partene i avtalen er Nordre Follo kommune, staten, Akershus fylkeskommune og kommunene Bærum, Lillestrøm og Oslo.

Det overordnede målet med byvekstavtalen er å få til reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken og nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Med avtalen ønsker man å skape et forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene om en mer samordnet areal- og transportutvikling i hovedstadsområdet.

Staten bidrar med penger

I byvekstavtalen for Oslo og Akershus går staten inn med betydelige økonomiske midler til miljøvennlig samferdselsinfrastruktur.

Kommunene på sin side forplikter seg til å følge opp sine arealforpliktelser gjennom den regionale planen for areal og transport, blant annet ved å fortette ved kollektivknutepunkt og praktisere en restriktiv parkeringspolitikk i sentrumsområder.

Oslopakke 3 er en del av byvekstavtalen og bompengeinntekter herfra er en viktig del av finansieringsgrunnlaget i avtalen, sammen med de statlige midlene.

Prioriterer etter helhetlig vurdering

Prosjekter og tiltak i byvekstavtalen prioriteres gjennom såkalt prosjektporteføljestyring, det vil si på grunnlag av en helhetlig vurdering, basert på måloppfyllelse av avtalens formål, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring.

Avtalepartene skal i felleskap styre avtalen gjennom å utarbeide og vedta fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter. Det er opprettet en styringsgruppe for byvekstavtalen, der de lokale partene møter med politisk ledelse. Første handlingsprogram for 2022-2025 ble vedtatt av styringsgruppen i mai 2021.

Jernbanebro og sykkelveier

Nordre Follo kommune har som part i byvekstavtalen fått tilgang til en ny arena der kommunen kan søke å påvirke og få innflytelse på areal- og transportutviklingen i Oslo-området.

Gjennom avtalen har kommunen til nå sikret seg et statlig bidrag til ny bro over jernbanen ved Oppegård stasjon. Andre viktige prosjekter som ligger i første handlingsprogram, er ny gang/sykkelvei langs fv. 152 Stenfelt-Greverud og ny gang/sykkelvei langs jernbanelinja fra Ås-Holstad.

I 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen. Tilleggsavtalen medfører et betydelig økt statlig bidrag til avtalen. Tilleggsavtalen åpner også opp for at tiltak langs kommunale veier nå kan finansieres gjennom avtalen, dersom tiltaket kan vise til god måloppnåelse i forhold til satsing på kollektiv, sykkel og gange.

Se byvekstavtalen på regjeringens nettside. 

Se tilleggsavtalen på regjeringens nettside