Klima og energi

Kort fortalt

  • Vi har en temaplan for klima og energi som beskriver Nordre Follo kommunes bidrag til å nå globale, nasjonale og regionale klimamål.  
  • Vi skal nå målet ved å redusere klimagassutslipp og energibruk i kommunale virksomheter og ellers i kommunen.  
  • Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å nå kommunens klimamål.  

Temaplan for klima og energi 2021-2030

Temaplanen beskriver dagens klimagassutslipp i kommunen. Den setter mål for klima, både for direkte utslipp, det vil si innenfor kommunens geografiske grenser, og for indirekte utslipp. 

Målet for Nordre Follo kommune som samfunn er å redusere 55 prosent av de direkte klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2009. De indirekte utslippene skal ned med 20 prosent. 

Nordre Follo kommune som organisasjon skal redusere sine direkte utslipp med 50 prosent innen 2025 sammenlignet med 2020.  

Temaplanen beskriver status, tiltak og oppdrag innenfor følgende innsatsområder:  

  • mobilitet og arealbruk
  • bygg, anlegg og energi
  • forbruk, gjenbruk og gjenvinning
  • landbruk
  • klimakommunikasjon og samskaping  

Temaplan for klima og energi 2021-2030

Planprosess 

Arbeidet med temaplan for klima og energi startet opp høsten 2019. Til tross for utfordringene knyttet til korona ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess som involverte både kommunens administrasjon, politikere, barn og unge,  næringsliv og frivillige foreninger.

Planen lå ute på høring i 6 uker høsten 2020, og ble vedtatt av kommunestyret 17.02.2021.

Våre innsatsområder

En av de største utslippskildene i kommunen er veitrafikk. For å redusere disse utslippene arbeider kommunen for å øke andelen gående, syklister og trafikanter i kollektivtrafikken, bildeling og tilrettelegge for kjøretøy som bruker fornybare drivstoff.

Et annet viktig tiltak er å fortette områdene rundt stasjonene for å redusere behov for transport.  

En annen stor utslippspost er kommunal bygging. Her arbeider vi med klimavennlige materialer, lavenergibygg, fossilfrie byggeplasser og bruk av lokale fornybare energikilder.  

Et tredje punkt er indirekte utslipp forbundet med blant annet forbruk og reiser. Her jobber vi med ulike kampanjer for å redusere innbyggernes klimafotavtrykk.  

Regional plan for klima og energi

Mål og tiltak i den nye klima- og energiplanen er basert på Regional plan for klima og energi i Viken, men konsentrerer seg om de virkemidlene kommunen selv har og som stimulerer innbyggerne, frivillige og næringsliv til økt miljøinnsats.

Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som skal hjelpe kommunen med å nå klimamålene sine. Det inneholder klimagassreduserende tiltak som skal gjennomføres av virksomheter i kommunen 

Klimabudsjettet er en del av økonomi- og handlingsplan (ØHP). 

Fossilfrie drivstoff til kjøretøy

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178