Miljøoppfølging i byggeprosjekter

Kort fortalt

  • Alle større og mindre prosjekter som kan få konsekvens for miljø og helse, skal ha en plan for å sikre at både miljø og helse blir tilstrekkelig ivaretatt.
  • Her finner du en veileder til utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for byggearbeider i Nordre Follo kommune.
  • Veilederen viser tiltakshavere hvilke krav og føringer som stilles av kommunen, både i en planleggingsfase og under gjennomføringen av prosjektet.

Hvorfor utarbeide miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

Nordre Follo står foran en betydelig byggeaktivitet som kan være utfordrende for både utbyggere og kommunens innbyggere.

FNs bærekraftmål forplikter kommunen til å fremme folkehelse og en bærekraftig utvikling. Kommunen må sørge for gode, helsefremmende omgivelser og redusere klimagassutslipp og miljøgifter.

For å bidra til å sikre at tiltakshaverne som gjennomfører prosjekter i Nordre Follo ivaretar både innbyggere og naturen, har det blitt laget en veileder som kan brukes for å lage egne oppfølgingsplaner tilpasset det enkelte prosjekt.

Veileder til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

Temaene i veilederen viser krav og retningslinjer kommunen har fastsatt som viktige når et prosjekt skal gjennomføres.

Alle reguleringsforslag skal inneholde en helsekonsekvensvurdering (HKV). Resultatene fra HKV danner et viktig grunnlag og bør sees i sammenheng med utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.

Miljøprogrammet skal være et overordnet og retningsgivende dokument som fastlegger miljømålene for prosjektet. Det presenterer prosjektets ambisjoner med planutviklers miljøpolitikk og krav gitt av myndighetene.

Miljøoppfølgingsplan skal videreføre mål fra miljøprogrammet med konkrete krav til utbygger, prosjekterende, utførende og bruker/eier. Miljømålene som konkretiseres i miljøoppfølgingsplan skal fastsettes slik at de er operative og kontrollerbare.