Kommuneplanen

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er en overordnet plan, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling. 
  • Planen består av en samfunnsdel og en arealdel og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplan for Nordre Follo

Den vedtatte planen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.

Arealdelen i kommuneplanen Nordre Follo (pdf)

Samfunnsdelen i kommuneplanen Nordre Follo (pdf) 

De gir rammer for videre utbygging og bevaring av grønne områder. Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser.

Du finner alle plandokumentene om kommuneplanen på arealplaner.no

En grønnere plan

Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være nær og nyskapende. Planen peker ut fire satsingsområder:

  • Sammen for en ny kommune
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet
  • Byvekst med grønne kvaliteter

Skal vi nå målene som er knyttet til disse områdene, må både kommunen, innbyggere, frivilligheten og næringslivet bidra.  

Bygger tett rundt kollektivknutepunktene

Kommuneplanen for Nordre Follo følger opp mål og føringer gitt i den regionale planen for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus. Det betyr at vi bygger bymessig og tett rundt kollektivknutepunkt.

Slik skaper vi byliv og gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet for bilbruk og utnytter den økte kapasiteten på jernbanen når Follobanen åpner.

Størst blir utbyggingen nær Ski sentrum, sentralt på Langhus, på Kolbotn og Myrvoll – i tråd med planer som allerede er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført.

I tillegg til allerede vedtatte planer, åpner kommuneplanen også for ytterligere fortetting rundt kollektivknutepunktene. 

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål ligger til grunn for den nye kommuneplanen. Nordre Follo kommune skal ta miljøansvar og være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.

Om kommuneplanen

I tråd med plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha et 12 års perspektiv, og kommunen skal vurdere behovet for å rullere planen i hver valgperiode.

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser er juridisk bindende. Planen blir fulgt opp gjennom årlige handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.

Planstrategi og planprogram

Før kommuneplanen lager kommunen en planstrategi der vi ser på utviklingstrekk, utfordringer og planbehov. Planprogram for kommuneplanen blir laget i tråd med planstrategien.

Planprogrammet skal inneholde målet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning.

Kontaktinformasjon

Fagsjef for samfunnsplanlegging Anne Holten

Telefon 41 61 07 51