Planstrategi

Kort fortalt

  • Kommunestyret vedtar en kommunal planstrategi minst en gang i valgperioden, og senest ett år etter konstituering. 
  • I planstrategien skal kommunen ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer.

Forslag til planstrategi for 2024–2027

Kommunestyret vedtok å legge forslaget ut til offentlig høring 12. juni 2024 med frist for innspill 1. september. Planstrategien skal vedtas i kommunestyret 9. oktober 2024.

Dokumentet er todelt. De første fire kapitlene er utkast til kommunens planstrategi 2024–2027. Det siste kapittelet, kapittel fem, er utkast til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

I dokumentene kan du lese forslag til planstrategi, saksfremlegget og de politiske vedtakene. Du kan også komme med innspill. Fristen er 1. september. 

Forslag til planstrategi for Nordre Follo kommune med planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2024–2027