Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark

Kort fortalt

  • Området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark skal utvikles og selges.
  • Det skal bygges boliger og ny flerbrukshall.
  • En viktig forutsetning for stedsutviklingen er samarbeid med innbyggere og idretten. Det skal være god medvirkning i alle faser. 

Om prosjektet  

Området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark, et område på 93 dekar, skal utvikles og selges. Dette er vedtatt av kommunestyret.  


 
Området ligger innenfor prioritert utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Målet er å utvikle kompakte, bærekraftige byer og tettsteder. Vi bygger ut rundt kollektivknutepunkter og legger til rette for at innbyggere kan sykle eller gå til lokale tjenestetilbud. Dette vil gi en større motivasjon til økt bruk av kollektivtrafikk og bærekraftige transportløsninger. 
 
Det er planlagt å realisere en flerbrukshall i Langhus Idrettspark. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal samarbeide med idretten på Langhus og at realisering av hall kan skje i samarbeid med idretten. Det er viktig at utviklingsprosessen ivaretar idrettens interesser og at det skjer på en helhetlig måte med god medvirkning av berørte parter.  
 
Et viktig mål i det videre arbeide vil også være å fastsette tydelige skillelinjer mellom idrett, grønne områder og utbyggingsområder.  

Tidsplan  

Arbeidet skal gjennomføres i flere faser med bred medvirkning av både offentlige og private aktører, blant annet idretten. 

  • Fase 1 – 2015 - områderegulering er gjennomført. 
  • Fase 2 – 2022/23 - Stedsanalyse del 1, kartlegging av natur, miljø, grunn m.m. 
  • Fase 3 – 2023 - Stedsanalyse del 2, bred medvirkning. 
  • Fase 4 – 2024 - Mulighetsstudie, 3-4 parallelloppdrag. 
  • Fase 5 – 2024 - Politisk planavklaringssak. 
  • Fase 6 – 2025 - Vurdere finansieringsløsninger. 
  • Fase 7 – 2025 - Politisk avklaring av finansieringsløsninger og salgsstrategi. 

Etter at kartleggingen av risiko er gjennomført skal vi lage et planforslag. Planforslaget skal gi gode indikasjoner på hva som kan bygges ut og hvilke volumer som er tilrådelig for de enkelte delområder.  
Salgbare arealer skal selges til markedspris. Det er en forutsetning at det gis like muligheter for alle interesserte aktører. 
 
Faseplanen i sin helhet skal bygge oppunder et målrettet arbeid for utvikling av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark. Faseplanen ble vedtatt i kommunestyret i november 2022.   

Utviklingen vil skjer i flere faser 

Fase 1 – Områderegulering er gjennomført 

Kommuneplanen og områderegulering for Langhus sentrumsområde danner grunnlaget for det videre arbeidet. 
 
Videre stedsanalyse og mulighetsstudie kan avdekke viktige behov. Dersom bestemmelsene i gjeldende områderegulering ikke gir mulighet for å realisere de avdekkede behovene, vil en reguleringsendring vurderes. 

Fase 2 - Stedsanalyse del 1, kartlegging (2022/23) 

Temaer som skal belyses i denne fasen vil blant annet være historisk utvikling, natur, landskap, mobilitet, sosiokulturelle forhold og folkehelse. Å kartlegge slike forhold, hjelper til med å avklare risikoen ved å utvikle de ulike arealene. Et viktig mål med stedsanalysen vil også være å fastsette tydelige skillelinjer mellom idrett, grønne områder og utbyggingsområder. 
 
Administrasjonen fremskaffer de rapporter og opplysninger som er utarbeidet i arbeidet med områdereguleringen. Rapporter og undersøkelser utover dette vil vi benytte eksterne konsulenter til. Anskaffelsen skal skje i henhold til lov og forskrift i tråd med kommunens anskaffelsesregelverk. 

Avklaringsrapport 
 
Basert på de vedtak som er gjort har vi laget en avklaringsrapport. Rapporten er fra mai 2022 og er utarbeidet av HRP, et eksternt uavhengig konsulentselskap. Rapporten gir råd om hvordan utviklingen kan gjennomføres for å få til en best mulig prosess for utvikling, regulering og salg av eiendommene. Alt skal skje innenfor de muligheter som ligger i regelverket kommunen styrer etter. 
 
Workshop 
 
18. august 2022 ble det holdt en workshop med bred deltakelse av relevante fagpersoner i kommunen. Målet var å komme frem til en anbefalt faseplan for utviklingen videre og å anbefale hvilke personer som skal sitte i en prosjektgruppe og i en referansegruppe med både interne og eksterne deltakere.  
 
Informasjonsmøte med Langhus Idrettslag 
 
30. august 2022 holdt kommunen et informasjonsmøte for sentrale representanter fra Langhus IL. De ble orientert om at kommunen har fått tilført ressurser slik at utvikling av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus Idrettspark kan komme i god prosess. Representantene fra Langhus IL uttrykte tilfredshet med at det nå settes på ressurser fra kommunens side inn i det videre arbeidet.  
 
Idrettens representanter ble også informert om den planlagte fremdriften og hvordan idretten vil bli involvert i den forestående medvirkningsprosessen. Det ble formidlet når i prosessen det vil være naturlig å vurdere ulike finansieringsløsninger. 
 
I møtet ble det også orientert om de retningslinjer og det handlingsrom som kommunen har med tanke på salg av kommunale eiendommer. Dette for å unngå forfordeling og å sikre kommunen en riktig markedspris, og like muligheter for alle interesserte eiendomsutviklere. 

Fase 3 - Stedsanalyse del 2, bred medvirkning (2023)  

God involvering av berørte parter er en forutsetning for en vellykket helhetlig utvikling. Representanter fra idretten, barn og unge, lokalt næringsliv, frivillighet, folkevalgte og andre fra lokalsamfunnet, og regionale myndighetsorganer er eksempler på hvem som bør involveres. Idrettens fremtidige behov vil stå sentralt i det videre arbeidet.  

Fase 4 – Mulighetsstudie (2024) 

Informasjonen fra Stedsanalysen, vil danne grunnlag for en mulighetsstudie/parallelloppdrag. Administrasjonen anbefaler at det bestilles 3-4 mulighetsstudier/parallelloppdrag fra ulike og uavhengige arkitekt-/konsulentmiljø. Nordre Follo kommune eier det leverte materialet og står helt fritt til å benytte ett av forslagene eller deler av de innleverte forslag i det videre arbeidet. 
 
Dersom Langhus IL i tillegg til de 3-4 mulighetsstudier/parallelloppdrag har ønske om å levere en mulighetsstudie sammen med en eller flere samarbeidspartnere vil det være mulig. Det skal gis like muligheter for alle interesserte eiendomsutviklere.  

Fase 5 - Politisk planavklaringssak (2024) 

Med utgangspunkt i resultatet av mulighetsstudie/parallelloppdraget vil prosjekt- og referansegruppen vurdere hvilket alternativ som skal fremmes som et forslag til planinitiativ. Den valgte løsningen skal gjenspeile en best mulig helhetlig løsning for stedsutviklingen.  

Fase 6 - Vurdere finansieringsløsninger (2025) 

De ulike alternativer for finansieringsløsninger vil fremmes i egen sak. 
 
Saken skal belyse fordeler og ulemper med ulike finansieringsløsninger. Det være seg offentlig-privat samarbeid (OPS) eller annen finansiell samarbeidsavtale med private aktører som kan etableres i utviklingen av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark, og slik bidra til raskere realisering av flerbrukshall. 
 
De samarbeidspartnere som Langhus IL har hatt i prosessen inviteres inn for innspill til finansieringsløsning og eierskapsmodeller. 

Fase 7 – Vedta finansieringsløsning og salgsstrategi (2025)  

Realisering skal skje på en måte som sikrer at kommunen oppnår riktig markedspris for tomtene og det gis like muligheter for alle interesserte eiendomsutviklere. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak om finansieringsløsninger (fase 6) vil være førende for kommunens salgsstrategi. 

Medvirkning 

I april 2023 arrangerte vi et åpent møte på Langhuset for naboer, idretten og alle andre som ønsket å delta. 

Les oppsummeringen fra møtet

Kontakt

Haavard Skare, epost: haavard.skare@nordrefollo.kommune.no