Ski vest ungdomsskole

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunestyret vedtok i juni 2020 at byggingen av Ski Vest ungdomsskole skal starte opp. Dette løser kapasitetsutfordringene for Finstad barneskole, Ski barneskole og Ski ungdomsskole.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har blitt gjenopptatt etter politisk vedtak i juni 2020. Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt i kommunestyret 17.12.20. Detaljreguleringen legger til rette for en 8-parallell ungdomsskole med tilhørende uteområde. Skolebygningen er tenkt plassert øst på tomten, med et volum fordelt på fire etasjer.

Vedtatt reguleringsplankart. Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1.

Aktuelt nå

Byggeprosjektet «Ski Vest ungdomsskole» har vært oppe til sin første politiske behandling. Kommunestyret vedtok 24.03.2021 at prosjektet skulle gå videre fra planleggingsfasen til anskaffelse og forprosjekt. Prosjektet har blitt utlyst som en samspillsentreprise. Selve anskaffelsesprosessen og signering med en entreprenør er forventet å være ferdig i oktober 2021. Forprosjektet vil starte umiddelbart etter dette.

Politisk behandling

Saksprotokoll med vedtak fra kommunestyret 24.03.2021.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Rebecca Høynes 

Sist endret: 04.05.2021