Magasinparken ungdomsskole

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Vi bygger en åtte-parallell ungdomsskole som vil erstatte dagens ungdomsskole i Ski sentrum. Bygget skal stå ferdig til skolestart i 2025.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen bygger en åtte-parallell ungdomsskole. Planen er en skolebygning på tre etasjer, som skal ligge øst på tomten.

Detaljreguleringen for skoletomten ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020.  

Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2025.

SKolen er første FutureBuilt-prosjekt i Nordre Follo. Et FutureBuilt-prosjekt skal bidra til klimavennlige bygg og byområder. 

Skolens bæresystem, eksteriør og interiør skal bygges i tre, og den skolen skal bygges som passivhus (et hus som har mindre energibehov enn vanlige hus).

Ungdomsskoletomten ligger innenfor felt BU1:

Skolen skal ligge i området avmerket med rød sirkel.

Kartutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal væreSatelittutsnitt med sirkel der den nye ungdomsskolen skal være

Status på byggingen sommer 2024

Prosjektet er i rute i forhold til planlagt fremdrift. Råbygget ble ferdigstilt i januar og tett bygg ble feiret i mars.

I tiden fremover vil tømrere jobbe med utvendig fasade og innvendige arbeider. Tekniske entreprenører er godt i gang inne i bygget.

Fremover skal vi:

 • arbeide inne og ute på fasaden 
 • gjøre innvending arbeider
 • arbeide med sykkelparkering, skogssti, kantstein og overflater
 • tekke og støpe tak

Trykk på bildet for større versjon:

Innvendig i bygget på Magasinparken ungdomsskole

Byggeplassen ved Magasinparken ungdomsskole

Vegger inne i bygget, Magasinparken ungdomsskole

Leveranser til byggeplassen

Alle leveranser til byggeplassen vil komme via Magasinveien. Fra nå og ut prosjektet vil det komme mange mindre og mellomstore leveranser.

Alle anleggsbiler vil kjøre inn på byggeplassen for å losse av. 

Vi jobber kontinuerlig med at leveransene skal ta hensyn til all annen trafikk slik at det ikke oppstår uheldige situasjoner.

Tidspunkt for driften

Vanlig drift på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 – 19:00 på hverdager. For å holde en god produksjon vil vi jobbe noe på lørdager.

Vi vil ta hensyn til at arbeid tidlig på lørdager ikke skal være vesentlig støyende.

Støyende arbeider

Vi skal ikke gjøre noen spesielt støyende arbeider i nær fremtid. Noen maskiner har produsert litt støy etter at vi begynte å arbeide utendørs, men vi håper ikke dette har vært for sjenerende til nå.

Prosjektet forholder seg til kommunes retningslinjer for støyende arbeider på bygge- og anleggsplasser.

Sommer 2024

Prosjektet vil ha drift store deler av sommeren, med redusert arbeidsmengde fra uke 28 til og med uke 30. Byggeplassen vil holdes helt stengt i uke 30.

Nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad

I detaljreguleringsplanen for Ski Vest ble det bestemt at arbeidet med å planlegge og grave ned høyspent skal tas opp igjen og følges opp videre i egen prosess.

Det samme gjelder etablering av turdrag langs Finstadbekken. 

Utbyggingsavtaler må på plass først 

Nedgravingen blir ikke ferdig til Magasinparken ungdomsskole blir tatt i bruk i 2025. Dette skjer av flere grunner.  

Vi arbeider med kablingen på samme måte som ved andre tiltak, der flere utbyggere skal bidra økonomisk. 

Kommunen har ikke økonomi til å forplikte seg til å finansiere nedgravingen, og det er for tidlig å innhente midler fra private aktører.

Her må vi først inngå utbyggingsavtaler med de ulike utbyggingsaktørene etter at reguleringsplanene deres er vedtatt.

God dialog med utbyggere

Vi kan ikke per i dag si når vi forventer at arbeidet kan begynne.

Dette avhenger av

 • boligmarkedet
 • når utbyggingsavtaler er på plass
 • kommunens økonomi videre

Vi har god dialog med utbyggerne i området, og ser positivt på å få til avtaler med dem etter hvert.

Skolen som bygges nå blir plassert slik at alle sikkerhetsmessige aspekter blir ivaretatt selv med dagens luftstrekk.

Tidligere milepæler

Kranselag våren 2024

Det ble markert med tradisjonelt kranselag at ungdomsskolen står tett under tak i mars 2024. Alle involverte fikk pizza, brus og kake.

Markering av byggestart i april

Den 21. april 2023 april ble det markert byggestart for skolen.

Ordfører og kommunalsjef for eiendom, by og samfunn og prosjektledelsen i kommunen kunne ta første spadetak sammen med entreprenør HENT AS.

Skolens navn vedtatt 

Etter en lengre prosess, vedtok Utvalg for areal, klima og byggesak navnet på den nye ungdomsskolen 7. februar 2023.

Skolen fikk navnet Magasinparken ungdomsskole. 

HENT AS vant anbudskonkurranse

Kommunen signerte kontrakt med Hent As for gjennomføringen den 16. november 2022.

Forprosjektet var ferdig og ble behandlet i kommunestyret 02. november 2022. Her ble det bestemt at skolen skal bygges. 

I denne perioden ble det utarbeidet tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan og en målpris for prosjektet.  

Oppstartssamling november 2021

I november 2021 var det oppstartssamling med deltakere fra Nordre Follo kommune og Hent AS. 

Medvirkning 

Medvirkningsprosess oktober 2021-april 2023

I utviklingen av prosjektet har vi fått inn innspill fra brukergruppen til prosjektet, ungdomsrådet, musikkrådet, kulturrådet, og naboer.

Rapport om nabomedvirkning april 2023 

Byantropologene, på vegne av HENT AS og Nordre Follo kommune, ga ut rapport om medvirkning med nabolaget i perioden januar til april 2023.

Rapporten vil være et kunnskapsgrunnlag for videreutviklingen av sosiale mø­teplasser, fellesfunksjoner og deling på den nye skolen.

Informasjonsmøte og verksted for naboer i mars 2023

Den 13. mars 2023 hadde kommunen, HENT AS, og Byantropologene informasjonsmøte og naboverksted for naboene til nye Magasinparken ungdomsskole.

Workshop med ungdomsrådet februar 2022

I februar 2022 var det workshop med ungdomsrådet i forbindelse med prosjekteringen av Ski vest ungdomsskole.

Prosjektet ønsket blant annet innspill til følgende: 

 • Hva vil gjøre et bibliotek attraktivt for dere?
 • Hva skal til for at dere vil være på skolen etter skoletid?
 • Hva skal til for at dere bruker uteområdene?
 • Hvordan bør kantina innredes for at den skal føles trygg?  

Prosjektet fikk mange gode innspill fra et engasjert ungdomsråd, og tok med disse videre. 

Politisk behandling

Du finner flere av saksdokumentene her:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspill om arbeider på byggeplassen, ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune
Tomas Waag Helmeriksen
tomas.helmeriksen@advansia.no
Tlf: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS
Helge Fristad
helge.fristad@hent.no
Tlf: 98 44 38 12

Prosjektleder Nordre Follo kommune
Rebecca Høynes 
Telefon 47 62 90 63

Egne statusrapporter blir sendt til nærmeste naboer. Ønsker du å motta statusrapporter direkte, send en e-post til Rebecca.

Sist endret: 28.06.2024