Illustrasjon av nye Ski torg

Ski torg og gågate

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Detaljprosjektering av øvre og nedre torg samt gågata ferdigstilles i februar 2023. Foreløpig byggestart er planlagt til 2. januar 2024. Dette er et stort og komplekst prosjekt som tar tid. Det skal legges til rette for et levende sentrum i anleggsperioden. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften.

Prosjektbeskrivelse

Ski torg og gågate er et av prosjektene som er tilknyttet det overordnede program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av øvre torg og parkeringsplassen på nedre torg skal bli forvandlet til et sentralt offentlig rom, en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.

Til grunn for utviklingen av torget ligger kommunens områdeplan for Ski sentrum, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, samt kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

I 2019 gjennomførte kommunen en arkitektkonkurranse om nedre torg i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Den ble utlyst i januar 2019. Vinner ble kåret i juni 2019. Samarbeidet med vinneren, det danske arkitektfirmaet Urban Power, ble påbegynt i august 2019.

På bakgrunn av konkurransen har det blitt utarbeidet et forprosjekt for nedre torg, hvor også deler av øvre torg er tatt inn. Dette ble utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og Urban Power.

Kommunen ser utviklingen av torgene i sammenheng med andre pågående og planlagte utbyggingsprosjekter i Ski sentrum, både i kommunens og andre aktørers regi, blant annet den planlagte videregående skolen i Ski sentrum med tilhørende parkeringshus under bakken.

Et stort og komplekst prosjekt

Torg – og gågateprosjektet er et stort og komplekst prosjekt og derfor tar arbeidet tid. Prosjektgjennomføringen skjer også midt i et bomiljø, med strenge krav til arbeidstider og støygrenser. 

 • Vi skal legge infrastruktur for vann, avløp og overvann i Idrettsveien (vest/midt) og under torgene. Det skal etableres anlegg for gatevarme og terminal for dette.
   
 • Over bakken skal det legges granitt. Det krever mye manuelt presisjonsarbeid.

 • Flere ulike komponenter og masselag under bakken må bearbeides stegvis, noe som er tidkrevende.

 • Et betydelig antall installasjoner på overflaten skal etableres samtidig som det skal være mulig å holde butikkene i gågata åpne. Det skal etableres parkouranlegg, fontene– og skøyteanlegg, lekeanlegg og treamfi med mer.

 • Vi skal plante blomster og trær for å lage hyggelige byrom og møteplasser. Vegetasjonen er en del av overvannshåndteringen.     
 • Vi skal lage møteplasser med benker, sykkelparkering, belysning med mer.

 • Noen arbeidsoperasjoner krever at de utføres på spesielle tider av året, blant annet grunn- og betongarbeider med tanke på frost og beplantning. 

 • Arbeidet er planlagt på en sånn måte for at vi skal ta hensyn til et levende sentrum i hele byggeperioden. Dette fører til lenger anleggstid.

 • Prosjektet legger opp til at uteserveringen i gågaten skal holde åpent i sommersesongene fra mai til september i 2024 og 2025. Arbeidet vil derfor stenge ned i denne perioden. 

  Eksakt byggetid vet vi først når vi får en byggeplan fra entreprenør. Innhenting av entreprenør er planlagt til høsten 2023.
   

Aktuelt nå

Februar 2023: Detaljprosjektering ferdigstilles og det søkes entreprenør.

I arbeidet med prosjekteringen har det vist seg mest hensiktsmessig at byggestart skjer fra 2. januar 2024, og ikke fra høsten 2023 som først planlagt. 

Årsaken er blant annet vær og sesong, leveranse, hensyn til næringsliv- og handel og at vi sikrer god planlegging og gjennomføring.

Det er viktig for prosjektet å ta hensyn til næringslivet som blir berørt. Det blir ikke graving i gågata i tiden før jul i 2023, og det legges i tillegg opp til midlertidig åpning av Idrettsveien vest fra 1. mai til 1. september 2024. 

Det jobbes fortsatt mot samme ferdigdato, som er medio juni 2026.

Entreprenør vil få konkrete milepæler å forholde seg til, men står også fritt til å endre i fremdriftsplanen. Vi legger opp til et godt samarbeid om dette sammen med entreprenør. 

Det vil ikke være mulig å parkere på nedre torg forsvinner arbeidene starter opp 2. januar 2024. Det legges opp til at det arbeides på nedre torg samtidig med Idrettsveien vest, men dette må endelig avklares med entreprenør i forbindelse med kontraktsignering.

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Torg- og gågateprosjektet er under prosjektering. Kommunestyret ga 14. september 2022 klarsignal for å legge prosjektet ut på anbud med mål om å starte byggingen høsten 2023. Kommunestyret skal beslutte oppstart av prosjektet etter gjennomført anbudskonkurranse.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med: 

Christian Høvik, prosjektleder

Tone Aurlien Karlsen, prosjektleder for kommunikasjon - og gevinstrealisering

 

Sist endret: 28.02.2023