Vi begynner arbeidet med å oppheve ugyldig reguleringsplan

Hensikten med arbeidet er å oppheve reguleringsplanen for Nordre Finstad felt A1 og B4, og dermed tilbakeføre området til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i tråd med kommuneplanens arealdel.
kartutsnitt nordre finstad felt A1 og B4

Nordre Follo kommune starter prosessen for å oppheve reguleringsplan for Nordre Finstadfelt A1 og B4. Hensikten med arbeidet er å oppheve reguleringsplanen for området, slik at det ikke er motstrid mellom arealformålet for området i gjeldende kommuneplan og reguleringsplanen.

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 137/625 og 137/626 og ligger like nordøst for Søndre Tverrvei på Finstad.

Du finner mer informasjon om det kommende planarbeidet her: www.nordrefollo.kommune.no/nordrefinstadA1B4

Varsel om oppstart

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart av planprosess ligger tilgjengelig på kommuneplanen og reguleringsplanen for området kan du finne her: https://www.arealplaner.no/nordrefollo3020/KPLAN2023 https://arealplaner.no/nordrefollo3020/arealplaner/259

Her kan du lese varslingsbrevet som ble sendt ut til offentlige myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner:

Varslingsbrev

Kom med innspill

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3013, 1400 Ski.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-23/20956.  

Fristen for innspill er 05.01.2024. 

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Maria Fernandez i Nordre Follo kommune, virksomhet byutvikling og arealplanlegging, på e-post maria.fernandez@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 11.12.2023