Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

  • Brukerundersøkelser gir grunnlag for kvalitetsutvikling.
  • Å forebygge mobbing er et viktig satsingsområde.  
  • Alle barnehagene følger opplegget "Se meg - hele meg". 

Foreldreundersøkelsen

Barnehagene i Nordre Follo kommune vil gjennomføre foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet annethvert år. Foreldre/foresatte får informasjon om resultatet, som danner grunnlag for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Se informasjon om undersøkelsen

Kvalitetsmelding oppvekst

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo: Lek og læring, Digital hverdag, Foreldre som ressurs, En trygg og god oppvekst, Fysisk og psykisk helse samt Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Kvalitetsmelding oppvekst 2020-2023 

Kvalitetsmelding oppvekst 2020-2023 (PDF)

Kvalitetskjennetegn

Kvalitetskjennetegn er et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Den enkelte barnehage bruker kjennetegn som er tilpasset sine satsingsområder. Nordre Follo kommune har laget kvalitetskjennetegn innenfor områdene Godt språkarbeid, god ledelse av barnegruppa, godt foreldresamarbeid, godt lekemiljø, arbeid med tidlig innsats og demokrati og barns medvirkning. Vi lager kvalitetskjennetegn innenfor nye områder fortløpende.

Se meg – hele meg

Alle barnehagene i Nordre Follo har satt i gang ett felles pedagogisk opplegg som heter "Se meg – hele meg". Det handler om å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har utarbeidet en fagplan som alle barnehagene jobber etter.

Forebygge mobbing

Både Ski og Oppegård har hatt planer for å forebygge mobbing og sikre inkludering. Inntil ny plan for Nordre Follo er på plass, vil barnehagene bruke eksisterende planer.

Mobbeombud

Fra 1. mai har kommunen et eget mobbeombud. 

Les mer om mobbeombudet. 

Overganger

Nordre Follo kommune har utarbeidet en felles plan for overganger. Denne planen handler om å ha gode rutiner for overgang mellom hjem- barnehage, og overganger som skjer internt i barnehagen og overgangen mellom barnehage og skole.

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag - fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO