Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

 • Brukerundersøkelser gir grunnlag for kvalitetsutvikling.
 • Å forebygge mobbing er et viktig satsingsområde.  
 • Alle barnehagene følger opplegget "Se meg - hele meg". 

Foreldreundersøkelsen

Barnehagene i Nordre Follo kommune gjennomfører foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet annethvert år. Foreldre/foresatte får informasjon om resultatet, som danner grunnlag for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Foreldreundersøkelsen 

Kvalitetsmelding oppvekst

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo: Lek og læring, Digital hverdag, Foreldre som ressurs, En trygg og god oppvekst, Fysisk og psykisk helse samt Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Tilstandsrapport 

Nordre Follo kommune lager en felles tilstandsrapport for barnehage og skole. Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Nordre Follo 2021-22

Kvalitetskjennetegn

Kvalitetskjennetegn er et refleksjonsverktøy som skal sikre at personalet jobber i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Den enkelte barnehage bruker kjennetegn som er tilpasset sine satsingsområder. Nordre Follo kommune har laget kvalitetskjennetegn innenfor områdene: 

 • Arbeid med tidlig innsats, forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep (Se meg - hele meg)
 • Arbeid med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Demokrati og medvirkning i barnehagene
 • God ledelse av barnegrupper
 • Godt foreldresamarbeid
 • Godt lekemiljø
 • Godt språkarbeid i barnehagene
 • Arbeid med språklig, religiøst og krysskulturelt mangfold
 • Godt tverrfaglig samarbeid

Se meg – hele meg

Alle barnehagene i Nordre Follo har satt i gang ett felles pedagogisk opplegg som heter "Se meg – hele meg". Det handler om å gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Kommunen har laget en fagplan som alle barnehagene jobber etter.

Overgang fra barnehage til skole/SFO

Kommunen har en felles plan som skal sørge for gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.

Overgang barnehage - skole/SFO

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO