Kommunale utleieboliger

Kort fortalt

Kommunen leier ut boliger til de som ikke kommer seg inn på det private boligmarkedet på grunn av helsemessige, sosiale og/eller økonomiske årsaker.

Hva slags boliger leier kommunen ut?

Nordre Follo kommune leier ut vanlige boliger, omsorgsboliger og boliger for mennesker med spesielle behov. Kommunen har totalt ca. 900 utleieboliger. Boligene er spredt over hele Nordre Follo kommune.

Omsorgsboliger og boliger for grupper med spesielle behov ligger ofte på samme sted og har bemanning. Andre boliger ligger i sameier og borettslag. Husleien i de vanlige boligene er den samme som for lignende boliger i samme område.  

Hvem kan søke?

Søkere må bo i Nordre Follo kommune og ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer, som gjør at du ikke klarer å skaffe deg bolig på det private leiemarkedet. De må klare å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt med hjelp fra kommunen. 

Her er retningslinjene for hvordan vi tildeler bolig:

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Nordre Follo

Hvordan søker jeg om kommunal utleiebolig?

Et boliginntaksteam behandler søknadene og bestemmer hvem som får leie bolig. Under ellers like vilkår legger vi vekt på hvor lenge du har bodd i kommunen. 

Søk kommunal bolig

Hvordan bytter jeg kommunal bolig?

Hvis det er endringer i din livssituasjon som gjør at du ønsker å bytte bolig, må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte. Hvis du får en annen bolig, må du betale husleie for din nåværende bolig til du har levert nøklene. 

Søk kommunal bolig

Hvordan forlenger jeg leiekontrakten?

Ønsker du å leie boligen lenger, må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte. Søknadsfristen er senest tre måneder før utløpsdatoen som står i kontrakten din. Hvis du får innvilget søknaden, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig.

Søk kommunal bolig

Hvem behandler søknadene?

Søknadene blir behandlet av virksomheten søkeren naturlig tilhører. Boligkontoret behandler ikke søknader om kommunal bolig og kan derfor ikke svare på spørsmål om saksbehandlingen. 

Søknadene kommer inn til virksomheten Psykisk helse og rus. Boligene blir fordelt i et felles boligteam-møte, som normalt blir holdt hver 14. dag. Boligteamet består av representanter fra virksomhetene NAV Nordre Follo, Psykisk helse og rus, Integrering og kompetanse, Vedtakskontoret og Boligkontoret.     

Leier du en kommunal bolig? 

Nedenfor finner du nyttig informasjon om avfall og hvilke regler som gjelder for  kommunale boliger i kommunen. Husordensreglene skal bidra til at leietakere tar hensyn til hverandre og sørger for ro, orden og et godt bomiljø. 

Adgangskort til gjenvinningsstasjonen

Fra 1. februar ble det innført adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner i Nordre Follo. For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, ble det samtidig innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår og gir rett til å betale lav egenandel. Når kvoten er oppbrukt, må man betale full pris for å levere både grovavfall og hageavfall.  

For mer informasjon, se FolloRen 

Du får adgangskort til din bolig på boligkontoret.

Nyttig informasjon  

Kontaktinformasjon

NAV Nordre Follo: 55 55 33 33

Psykisk helse og rus: 66 81 50 70

Vedtakskontoret: 90 54 82 63 og 90 80 31 44